Koninklijk Besluit van 11 december 2012
gepubliceerd op 21 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000713
pub.
21/12/2012
prom.
11/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel » aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat op 22 mei 2003, artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, artikel 64ter, ingevoegd door de wet van 19 juli 2012;

Gelet op de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, artikelen 2 en 4, gewijzigd bij de wetten van 24 december 2002 en 19 juli 2012;

Gelet op de wet van 16 februari 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, de artikels 2.13.2 en 2.13.14;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 9 november 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 6 december 2012;

Overwegend het advies van de in artikel 64ter van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bedoelde samenwerkingscommissie, gegeven op 9 november 2012;

Gelet op de beslissing van 9 november 2012 van de regionale leden van de voornoemde samenwerkingscommissie;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2007 betreffende de overeenkomsten inzake Europese toppen.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Binnen de perken van de beschikbare kredieten, wordt voor 2012 een financiële tussenkomst van € 7.500.000 toegekend aan de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de preventie van de criminaliteit in het kader van de Europese Toppen en andere initiatieven die gepaard gaan met de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te dekken.

Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de strijd tegen druggebruik : een bedrag van € 300.000 wordt hiervoor voorbehouden.

Dat bedrag wordt toegekend aan de stad Brussel. De modaliteiten van de toekenning en besteding maken het voorwerp van een conventie uit. Dit bedrag zal kunnen worden aangewend voor de uitbetaling van speciale premies aan de werknemers van Transit. In afwijking van het punt 2.3 van de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2007 betreffende de overeenkomsten inzake Europese toppen, zal de financiële tussenkomst van Binnenlandse Zaken niet beperkt zijn tot de forfaitaire maximum barema's per niveau.

De verdeling van het saldo (€ 7.200.000) tussen de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebeurt volgens de volgende sleutel: 50 % aan de Brusselse gemeenten met een strategische veiligheids- en preventieplannen met federaal luik naar rato van de in dat kader ontvangen bedragen en 50 % in gelijke delen verdeeld tussen de 19 gemeenten, met name: 555.271,51 € aan de gemeente Anderlecht, 221.879,05 € aan de gemeente Oudergem, 189.473,68 € aan de gemeente Sint-Agatha-Berchem, 1.374.321,77€ aan de stad Brussel, 297.404,62 € aan de gemeente Etterbeek, 296.350,78 € aan de gemeente Evere, 361.829,44 € aan de gemeente Vorst, 189.473,68 € aan de gemeente Ganshoren, 323.004,31 € aan de gemeente Elsene, 189.473,68 € aan de gemeente Jette, 327.436,66 € aan de gemeente Koekelberg, 474.477,21 € aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, 444.076,90 € aan de gemeente Sint-Gillis, 444.995,76 € aan de gemeente Sint-Joost-ten-Node, 672.099,38 € aan de gemeente Schaarbeek, 189.473,68 € aan de gemeente Watermaal-Bosvoorde, 189.473,68 € aan de gemeente Sint-Lambrechts, Woluwe, 189.473,68 € aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, 270.010,51 € aan de gemeente Ukkel.

Art. 2.De in dit besluit bedoelde financiële tussenkomst wordt aangerekend op basisallocatie 13-56-70-43.22.01.

Art. 3.De toekenning van de financiële tussenkomst vergt het uitwerken van een overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de betrokken gemeenten, volgens de modaliteiten die bepaald werden in het koninklijk besluit van 6 december 2007 betreffende de overeenkomsten inzake Europese toppen.

Art. 4.Het gebruik van de financiële tussenkomst, de controle er op evenals de evaluatie van de ontwikkelde projecten gebeurt overeenkomstig de modaliteiten die in het koninklijk besluit van 6 december 2007 betreffende de overeenkomsten inzake Europese toppen bepaald zijn.

In afwijking van artikel 10 van het vermelde besluit, zal een voorschot van 50 % op de financiële toelage gestort worden.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 6.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^