Koninklijk Besluit van 11 december 2016
gepubliceerd op 10 januari 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het stelsel van werkloosheid met be

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016204131
pub.
10/01/2017
prom.
11/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204131

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (Overeenkomst geregistreerd op 3 maart 2016 onder het nummer 131922/CO/129) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton.

SWT vanaf 58 jaar met een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar en 20 jaar nachtarbeid of een zwaar beroep gedurende 5/10 of 7/15 jaar

Art. 2.De arbeiders en arbeidsters die door de werkgever ontslagen worden omwille van een andere dan een dringende reden, die tijdens het jaar 2015 of 2016 de leeftijd van 58 jaar bereiken of bereikt hebben en ten laatste op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst, en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van 33 jaar kunnen rechtvaardigen, hebben recht op het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag conform de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 111 en 112 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 april 2015, in zoverre ze voldoen aan één van de volgende voorwaarden : - een effectieve tewerkstelling van minimum 20 jaar in een arbeidsregime zoals bepaald in artikel 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990; - een effectieve tewerkstelling in een zwaar beroep, hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst; hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

SWT vanaf 58 jaar met een beroepsloopbaan van 35 jaar in een zwaar beroep

Art. 3.De arbeiders en arbeidsters die een professionele loopbaan als loontrekkende van 35 jaar in een zwaar beroep kunnen voorleggen en die de leeftijd van 58 jaar bereiken in de periode 2015-2016 en ten laatste op het einde van de arbeidsovereenkomst, hebben de mogelijkheid om in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te treden vanaf 58 jaar ingeval van ontslag door de werkgever, behalve in geval van ontslag om dringende reden, conform de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 april 2015.

SWT vanaf 56 of 58 jaar met een beroepsloopbaan van 40 jaar

Art. 4.De arbeiders en arbeidsters die een professionele loopbaan als loontrekkende van 40 jaar kunnen voorleggen en die de leeftijd van 58 jaar bereiken in de periode 2015-2016 en ten laatste op het einde van de arbeidsovereenkomst, hebben de mogelijkheid om in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te treden vanaf 58 jaar ingeval van ontslag door de werkgever, behalve in geval van ontslag om dringende reden, conform de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 april 2015.

Art. 5.De arbeiders en arbeidsters die een professionele loopbaan als loontrekkende van 40 jaar kunnen voorleggen en die de leeftijd van 56 jaar bereiken in 2015 en ten laatste op het einde van de arbeidsovereenkomst, kunnen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag treden vanaf 56 jaar ingeval van ontslag door de werkgever, behalve in geval van ontslag om dringende reden, in toepassing van de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderz type wet prom. 29/03/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/03/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012), hoofdstuk VI, artikel 72 tot wijziging van artikel 47 van de wet van 12 april 2011.

Art. 6.Voor de punten die niet geregeld worden in artikelen 4 en 5, noch in de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 115 en 116 van de Nationale Arbeidsraad, onder andere de voorwaarden voor de berekening, de procedure en de wijze van betaling van de aanvullende vergoeding, gelden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

SWT vanaf 58 jaar voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

Art. 7.De arbeiders en arbeidsters die door de werkgever ontslagen worden omwille van een andere dan een dringende reden, die tijdens het jaar 2015 of 2016 de leeftijd van 58 jaar bereiken of bereikt hebben en ten laatste op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst, die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van 35 jaar kunnen rechtvaardigen en die als mindervalide werknemer of als werknemer met ernstige lichamelijke problemen erkend zijn, hebben recht op het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag conform de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 april 2015.

De beslissing betreffende het bestaan van ernstige lichamelijke problemen zal, conform de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114, genomen worden door een externe commissie.

Berekening van de aanvullende vergoeding

Art. 8.De berekening van de aanvullende vergoeding bij SWT gebeurt op basis van een referteloon van het inkomen van een gezin met één inkomen. Dit geldt niet voor de SWT ingevoerd in ondernemingen in herstructurering of in ondernemingen in moeilijkheden.

Art. 9.Voor de werknemers die vóór hun SWT in een regeling van tijdskrediet gegaan zijn, zal het SWT berekend worden op het voltijds reëel referteloon van de onderneming. Dat betekent dat hun aanvullende vergoeding zal berekend worden zoals voor iemand die voltijds zou hebben gewerkt tot aan de SWT-leeftijd.

Art. 10.Het "vervroegd vertrek" wordt bij afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst geregeld.

Art. 11.De aanvullende vergoeding SWT wordt doorbetaald bij werkhervatting conform de wettelijke bepalingen terzake.

Art. 12.Voor de punten die niet in de voorgaande artikelen worden geregeld, noch in de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 111, 112, 113, 114, 115 en 116 van de Nationale Arbeidsraad, onder andere de voorwaarden voor de berekening, de procedure en de wijze van betaling van de aanvullende vergoeding, gelden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Slotbepalingen

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en blijft van toepassing tot en met 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^