Koninklijk Besluit van 11 december 2016
gepubliceerd op 10 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot opheffing van collectieve arbeidsoveree

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016204888
pub.
10/01/2017
prom.
11/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204888

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot opheffing van collectieve arbeidsovereenkomsten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot opheffing van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015 Opheffing van collectieve arbeidsovereenkomsten (Overeenkomst geregistreerd op 25 maart 2016 onder het nummer 132352/CO/152)

Artikel 1.De volgende collectieve arbeidsovereenkomsten worden opgeheven : 1. Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de betaling van de carenzdag. Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2002 Datum registratie : 15 juli 2002 Registratienummer : 63330 Dossiernummer : 2002-002199 Koninklijk besluit : 12 mei 2004 Belgisch Staatsblad : 23 juni 2004 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de duur van de arbeidstijd en de flexibiliteit. Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2003 Registratiedatum : 21 augustus 2003 Registratienummer : 67169 Dossiernummer : 2003-002034 Koninklijk besluit : 6 december 2005 Belgisch Staatsblad : 9 januari 2006 Gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2003 Koninklijk besluit : 24 augustus 2005 Belgisch Staatsblad : 13 december 2005 3. Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde instellingen en internaten van het vrij gesubsidieerd onderwijs. Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2008 Registratiedatum : 18 november 2008 Registratienummer : 89627 Dossiernummer : 2008-006434 Koninklijk besluit : 9 maart 2009 Belgisch Staatsblad : 14 april 2009 Gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011 Koninklijk besluit : 20 februari 2013 Belgisch Staatsblad : 23 mei 2013 Erratum van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type erratum prom. 20/02/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015200717 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien. - Erratum sluiten Koninklijk besluit : 14 november 2014 Belgisch Staatsblad : 2 januari 2015 4. Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot vastlegging van het bedrag en de modaliteiten van toekenning van de syndicale premie. Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011 Registratiedatum : 31 januari 2012 Registratienummer : 108109 Dossiernummer : 2012-000358 Koninklijk besluit : 20 februari 2013 Belgisch Staatsblad : 30 mei 2013 5. Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de werkkledij. Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2014 Registratiedatum : 29 april 2014 Registratienummer : 120921 Dossiernummer : 2014-002088 Koninklijk besluit : 8 oktober 2014 Belgisch Staatsblad : 14 november 2014 6. Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de reiskosten van de arbeiders. Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014 Registratiedatum : 17 juni 2014 Registratienummer : 121733 Dossiernummer : 2014-002847 Koninklijk besluit : 5 december 2014 Belgisch Staatsblad : 28 januari 2015

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

De ondertekenende partijen kunnen de overeenkomst opzeggen mits inachtneming van een termijn van 3 maanden.

Deze opzegging wordt bij een ter post aangetekend schrijven betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en aan elk van de ondertekenende partijen.

De termijn van 3 maanden gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de ter post aangetekende brief aan de voorzitter werd verstuurd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^