Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 25 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3 en 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022089
pub.
25/02/2013
prom.
11/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3 en 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1007, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststellin van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 16 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 oktober 2012;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 22 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 7 november 2012;

Gelet p de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 12 november 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 december 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 11 december 2012;

Gelet op advies 52.690/2 van de Raad van State, gegeven op 28 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, B en C, II, en 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzeker type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12, §§ 1, e), 4, c) en d), 5 en 6, en 17ter, A, 9°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inza type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 : a) in de bepaling onder B, in het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 114030-114041 worden de woorden « maximaal slechts één keer per twee kalenderjaren » door de woorden « maximaal slechts één keer per drie kalenderjaren » vervangen;b) in de bepaling onder C, II, in het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 149612-149623 worden de woorden « maximaal slechts één keer per twee kalenderjaren » door de woorden « maximaal slechts één keer per drie kalenderjaren » vervangen;2° wordt artikel 3 aangevuld met een paragraaf 6 luidende : « § 6.Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen correct cytopathologisch onderzoek toelaat, mogen de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181, 149612-149623 en 149634-149645 geen tweede keer aangerekend worden, noch aan de verplichte zorgverzekering, noch aan de patiënte. »

Art. 2.In artikel 32, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, B en C, II, en 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzeker type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12, §§ 1, e), 4, c) en d), 5 en 6, en 17ter, A, 9°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inza type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli sluiten, worden de volgende aanwijzigingen aangebracht : 1° in het vierde lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 588873-588884 worden de woorden « slechts éénmaal per twee kalenderjaren » door de woorden « slechts éénmaal per drie kalenderjaren » vervangen;2° in het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 588932-588943 worden de woorden « slechts éénmaal per twee kalenderjaren » door de woorden « slechts éénmaal per drie kalenderjaren » vervangen;3° artikel 32 wordt aangevuld met een paragraaf 11 luidende : « § 11.Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen correct cytopathologisch onderzoek toelaat, mogen de verstrekkingen 588350-588361 en 588895-588906 geen tweede keer aangerekend worden, noch aan de verplichte zorgverzekering, noch aan de patiënte. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2013.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^