Koninklijk Besluit van 11 februari 2014
gepubliceerd op 14 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 169.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009097
pub.
14/03/2014
prom.
11/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 169.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008 houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 2009, en op artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 30 maart 2009 en 22 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot toekenning van een subsidie van 100.000 EUR voor de vernieuwing van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bij koninklijk besluit van 28 augustus 2011, het mandaat van de leden van het Bureau van het Executief van de Moslims van België sedert 1 april tot 31 december 2011 is erkend en dat de overheid derhalve de vrijheid van eredienst en de financiering die gekoppeld is aan de erkenning als eredienst dient te ondersteunen met actieve maatregelen;

Overwegende dat het mandaat van de leden van het Bureau van het Executief van de Moslims van België buiten werking treedt op 31 december 2011;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België derhalve niet meer over een mandaat beschikt en het zich moet beperken tot het beheer van de lopende zaken, dat het voor het Executief derhalve onmogelijk is om een begroting voor de goede werking in de toekomst voor te stellen;

Overwegende dat het Executief niet meer over de nodige budgettaire middelen beschikt om het toe te laten de salarissen van het administratief personeel te betalen, noch de huur van het gebouw dat ze betrekken alsook de verschillende vaste lasten die inherent zijn aan de werking;

Overwegende dat op dit ogenblik wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te voorzien in een voorlopige structuur in afwachting van een oplossing op lange termijn;

Overwegende dat er op dit ogenblik geen alternatief voorhanden is;

Overwegende dat op grond van het koninklijk besluit van 27 maart 2008 de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België geschorst zijn, en dat die artikelen meer bepaald voorzien in de toekenning van een subsidie aan het representatief orgaan van de islamitische eredienst;

Overwegende dat onverwijld een regeling moet worden getroffen voor verschillende problemen in verband met de islamitische eredienst, met name de werking van de erkende gemeenschappen, de administratieve voogdij van de lokale gemeenschappen, de benoeming van de imams, de godsdienstleraars in het onderwijs en de islamconsulenten in de gevangenissen, en dat een aantal dossiers in alle geval verdere opvolging dient te bekomen en dat een administratieve ondersteuning noodzakelijk is en dat op dat vlak uit hoofde van het principe van de continuïteit de opdracht van algemeen belang dient te worden verzekerd;

Overwegende dat de betaling van het administratief personeel dat in dienst bij het Executief van de Moslims van België is en het behoud van de zetel van het Executief absoluut noodzakelijk zijn en dat los van de kwestie van de structuren en zonder dat dit toch zou kunnen geïnterpreteerd worden als een hernieuwing van het mandaat van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, de dringende uitgaven dienen te worden uitgevoerd;

Overwegende dat, met het oog op voornoemde opdrachten, de financiering van het Executief van de Moslims van België verzekerd moet zijn;

Overwegende dat de handhaving van een overgangsregeling in de vorm van een subsidie aldus noodzakelijk is;

Overwegende dat de huidige toegekende middelen het Executief moeten in staat stellen tegemoet te komen aan de meest noodzakelijke uitgaven in het kader van de continuïteit van haar werking;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 januari 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 169.500 EUR, ten laste van artikel 21.33-02 Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de

FOD Justitie, wordt toegekend aan de VZW "College van het Executief van de Moslims van België" betreffende het dienstjaar 2014. - Eerste schijf 84.750 EUR; - Tweede schijf 67.800 EUR; - Derde schijf (10 %) 16.950 EUR.

Art. 2.Dit bedrag wordt toegekend als volgt : Werkingskosten : 50.050 EUR;

Wedde en sociale lasten : 37.800 EUR;

Huur en huurlasten : 36.650 EUR;

Telefoonkosten en communicatie : 6.000 EUR;

Boekhoudkundige kosten en juridische bijstand : 30.000 EUR;

Verplaatsingskosten en presentiegeld : 9.000 EUR.

Art. 3.De schijf van 10 % van het subsidiebedrag wordt uitbetaald na de kennisgeving van de boekhoudkundige stukken in mei 2014. De FOD Justitie voert voor de definitieve uitbetaling een controle uit op deze documenten.

Alle stukken dienen te zijn ondertekend door alle statutair daartoe toegelaten personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet zouden worden betaald dan zullen deze sommen onmiddellijk terugvorderbaar zijn.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^