Koninklijk Besluit van 11 januari 2009
gepubliceerd op 04 februari 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43undecies van 10 oktober 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende, gesloten in de Nationale Arbeidsraad,

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008204657
pub.
04/02/2009
prom.
11/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43undecies van 10 oktober 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 18 en 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, een laatste maal gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43decies van 20 december 2007, overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad en respectievelijk algemeen verbindend verklaard door de koninklijke besluiten van 29 juli 1988, 9 september 1975 en 10 februari 2008;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage opgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43undecies gesloten op 10 oktober 2008 in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 9 september 1975, Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1975.

Koninklijk besluit van 29 juli 1988, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 1988.

Koninklijk besluit van 10 februari 2008, Belgisch Staatsblad van 21 februari 2008.

Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43undecies van 10 oktober 2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. Geregistreerd op 6 november 2008 onder het nr. 89461/CO/300.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996, nr. 43octies van 23 november 1998, nr. 43nonies van 30 maart 2007 en nr. 43decies van 20 december 2007;

Overwegende dat het interprofessioneel akkoord dat op 2 februari 2007 voor de periode 2007-2008 is gesloten, voorziet in de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen op 1 april 2007 en op 1 oktober 2008 via aparte aanpassingen van de CAO nr. 43;

Overwegende dat volgens dat akkoord de sociale partners zich er ook toe verbonden hebben om de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 opgenomen leeftijdscriteria te evalueren in het licht van de Europese kaderrichtlijn 2000/78/EG en tegen eind 2008 te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn, om begin 2009 tot concrete oplossingspistes te komen; dat, conform voornoemd interprofessioneel akkoord, aan de eerste fase uitvoering werd gegeven door de CAO nr. 43nonies van 30 maart 2007;

Overwegende dat het geboden is om aan de tweede fase uitvoering te geven;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen - de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 - de Boerenbond - "la Fédération wallonne de l'Agriculture" - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België - het Algemeen Belgisch Vakverbond - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België Op 10 oktober 2008 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Art. 3.In artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43quinquies van 13 juli 1993 en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43nonies van 30 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In de eerste alinea wordt het bedrag van 1.283,91 EUR vervangen door het bedrag van 1.387,49 EUR. 2° In de tweede alinea wordt het bedrag van 1.318,61 EUR vervangen door het bedrag van 1.424,31 EUR. 3° In de derde alinea wordt het bedrag van 1.334,03 EUR vervangen door het bedrag van 1.440,67 EUR. 4° In de vierde alinea worden de woorden "dat op 1 oktober 2006 van kracht is (indexcijfer september 2006)" vervangen door de woorden "dat op 1 september 2008 van kracht is (indexcijfer augustus 2008)".

Art. 4.In artikel 11 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43nonies van 30 maart 2007, wordt de vijfde alinea opgeheven.

Art. 5.Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde duur en heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2008.

Ze heeft dezelfde geldigheidsduur en kan volgens dezelfde termijnen en nadere regels worden opgezegd als de collectieve arbeidsovereenkomst die ze wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 januari 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Bijlage Wijziging van de commentaar bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coordinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen Op 10 oktober 2008 hebben de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43undecies gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996, nr. 43octies van 23 november 1998, nr. 43nonies van 30 maart 2007 en nr. 43decies van 20 december 2007.

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben het ook nodig geacht de bepalingen van de commentaar met betrekking tot het indexcijfer van de consumptieprijzen te actualiseren als volgt : Met betrekking tot artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 In de eerste alinea van punt a van de commentaar van artikel 3 worden de woorden "1 oktober 2006" vervangen door de woorden "1 september 2008" en worden de woorden "september 2006" vervangen door de woorden "augustus 2008".

In de tweede alinea van punt a van dezelfde commentaar worden de woorden "1 oktober 2006" vervangen door de woorden "1 september 2008".

Met betrekking tot artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 In de vijfde alinea van de commentaar van artikel 8 worden de bedragen van 1.283,91 EUR, 1.318,61 EUR en 1.334,03 EUR vervangen door respectievelijk de bedragen van 1.387,49 EUR, 1.424,31 EUR en 1.440,67 EUR en worden de woorden "1 oktober 2006" vervangen door de woorden "1 september 2008".

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 januari 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^