Koninklijk Besluit van 11 januari 2009
gepubliceerd op 06 februari 2009

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen betreffende de risicogroepen in de subsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008204762
pub.
06/02/2009
prom.
11/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen betreffende de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen betreffende de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 augustus 2008 Maatregelen betreffende de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 2008 onder het nummer 89189/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 2.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werklieden. § 2. Met "vervoer verricht met huurauto's met chauffeur" wordt bedoeld : ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer.

Met "geregeld vervoer" wordt bedoeld : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren. § 3. Met "werklieden" bedoelt men : de werklieden en werksters. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 3.Deze arbeidsovereenkomst is gesloten in toepassing van titel XIII, hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. HOOFDSTUK III. - Risicogroepen

Art. 4.Onder "risicogroepen" wordt verstaan : de personen behorend tot één van de volgende categorieën : 1° de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde jongeren;2° de werkzoekenden;3° de werklieden van de sector tewerkgesteld door ondernemingen die van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gebruik maken;4° de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde werklieden van de sector;5° de werklieden van de sector die minstens 50 jaar oud zijn;6° de werklieden van de sector wiens beroepskwalificatie aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast is of die het risico lopen aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast te zijn;7° de allochtonen.

Art. 5.§ 1. De in artikel 1 van deze overeenkomst bedoelde werkgevers zijn voor de jaren 2007-2008 een bijzondere bijdrage verschuldigd van 0,15 pct., berekend op grond van het volledige loon van de door hen tewerkgestelde werklieden. § 2. De in artikel 4, § 1, van deze overeenkomst bedoelde bijdrage wordt geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten bate van het sociaal fonds van de sector.

De middelen die aldus ter beschikking worden gesteld, zullen aangewend worden ter verwezenlijking van de doelstellingen van het interprofessioneel akkoord 2007-2008, rekening houdend met de specificiteit van de subsector, voor de opleiding en de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen. § 3. De raad van beheer van het sociaal fonds van de sector zal nadere regelen bepalen ter uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 18 augustus 2008 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2008.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 maart 2008, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 januari 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^