Koninklijk Besluit van 11 januari 2009
gepubliceerd op 23 januari 2009

Koninklijk besluit waarbij aan de heer Philippe Wery, attaché bij het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën, een bevordering in klasse wordt verleend naar klasse A3 met de graad van Adviseur binnen de vakrichting « algemeen beheer

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2009011027
pub.
23/01/2009
prom.
11/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit waarbij aan de heer Philippe Wery, attaché bij het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën, een bevordering in klasse wordt verleend naar klasse A3 met de graad van Adviseur binnen de vakrichting « algemeen beheer »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het gewijzigd koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid behoort;

Gelet op het gewijzigd koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van het administratief statuut van het technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten;

Gelet op het personeelsplan van de federale Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, goedgekeurd door de Minister van Wetenschapsbeleid op 3 mei 2007 en door de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting respectievelijk op 19 juli 2007 en 9 oktober 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën betreffende de vacante betrekking van Adviseur, gegeven op 24 oktober 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Wetenschapsbeleid betreffende de vacante betrekking op 2 juni 2008;

Overwegende dat de betrekking vacant werd verklaard;

Overwegende dat de heer Philippe Wery, geboren op 12 oktober 1971, attaché bij het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën, zijn kandidatuur heeft ingediend op 1 augustus 2008;

Overwegende dat het Directiecomité van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën, op 27 augustus 2008 gunstig advies heeft verleend aan de kandidatuur van de heer Philippe Wery;

Overwegende dat betrokkene dus alle voorwaarden vervult om te worden bevorderd in een hogere klasse met de graad van Adviseur binnen de vakrichting « algemeen beheer » met ingang van 1 september 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Philippe Wery, geboren op 12 oktober 1971, attaché bij het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën, wordt hierbij bevorderd in een hogere klasse A3 met de graad van Adviseur binnen de vakrichting « algemeen beheer ».

Art. 2.De wedde van de heer Philippe Wery wordt vastgesteld in de weddeschaal 32.380,00 - 44.860,00 (A31)

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008.

Art. 4.Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 11 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^