Koninklijk Besluit van 11 januari 2009
gepubliceerd op 06 februari 2009

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009012000
pub.
06/02/2009
prom.
11/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar in het Waalse Gewest (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van tenminste 40 jaar in het Waalse Gewest.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008 Brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van tenminste 40 jaar in het Waalse Gewest (Overeenkomst geregistreerd op 29 mei 2008 onder het nummer 88377/CO/327.03)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is enkel van toepassing op de werkgevers en werknemers van de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Waals Agentschap voor de Integratie van de gehandicapte Personen en die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden, bedienden en kaderleden.

Art. 2.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 92 van 20 december 2007 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007, wordt het principe van de toepassing van een stelsel van conventioneel brugpensioen van het type collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 in deze sector aanvaard voor het actief personeel, dat voor deze formule kiest en de leeftijd van 56 jaar bereikt tussen 1 januari 2008 en 31 december 2009, en bovendien een beroepsverleden aantoont van 40 jaar als loontrekkende, waarvan drie jaar in de sector.

Art. 3.De aanvullende vergoeding, die wordt toegekend aan de bruggepensioneerde werknemer op 56 jaar, is, individueel, minstens gelijk aan de vergoeding bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Het gaat om brutobedragen voor iedere sociale en/of fiscale aftrek.

Art. 4.Het bedrag van de aanvullende vergoeding is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de toepassingsmodaliteiten inzake werkloosheidsuitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971).

Bovendien wordt het bedrag van deze vergoedingen elk jaar op 1 januari herzien op basis van de door de Nationale Arbeidsraad vastgestelde coëfficiënt in functie van de evolutie van de lonen.

Art. 5.Om de lasten van de toe te kennen brugpensioenen te verdelen, hebben de sociale gesprekspartners beslist om de verantwoordelijkheid voor het onderzoeken van de dossiers betreffende het brugpensioen in functie van de voorwaarden bepaald door de reglementering en voor het waarborgen van de betaling van de aanvullende vergoeding over te dragen aan het "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne". De sociale partners zullen deze doelstelling verwezenlijken in het kader van de begroting die hen hiervoor ter beschikking wordt gesteld door het Waalse Gewest. Zij verklaren dat de leden van de raad van beheer van het fonds in deze optiek zullen moeten handelen.

Art. 5bis.De tenlasteneming van de aanvullende vergoeding van brugpensioen zal het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord tussen het fonds voor bestaanszekerheid en de werkgever. Als de werkgever ontslaat met het oog op het brugpensioen zonder het akkoord van het fonds, zal de aanvullende vergoeding te zijnen laste zijn.

Art. 6.De bruggepensioneerde zal vervangen worden volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 7.Het stelsel van conventioneel brugpensioen is facultatief.

De werkgever verbindt zich ertoe om het brugpensioen te gepaste tijde voor te stellen aan de werknemer die de vrijheid van keuze heeft.

Art. 8.De brugpensionering, onder de voorwaarden hierboven bepaald in artikel 6, geeft voor de werknemer aanleiding tot het presteren van zijn opzeggingstermijn.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2009.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 januari 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^