Koninklijk Besluit van 11 januari 2009
gepubliceerd op 05 februari 2009

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot vaststelling van de minimumleeftijd wa

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009012001
pub.
05/02/2009
prom.
11/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot vaststelling van de minimumleeftijd waarop oudere werknemers kunnen genieten van een bijkomende uitkering in geval van afdanking krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot vaststelling van de minimumleeftijd waarop oudere werknemers kunnen genieten van een bijkomende uitkering in geval van afdanking krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2008 Vaststelling van de minimumleeftijd waarop oudere werknemers kunnen genieten van een bijkomende uitkering in geval van afdanking krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 2008 onder het nummer 89192/CO/328.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de arbeiders en de bedienden van de Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.).

Onder "arbeiders" wordt begrepen : de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders.

Onder "bedienden" wordt begrepen : de mannelijke en de vrouwelijke bedienden.

Art. 2.Voor de arbeiders en de bedienden die 25 jaar bezoldigde arbeid of geassimileerde dagen bewijzen, wordt de brugpensioenleeftijd vastgesteld op 58 jaar voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010.

Art. 3.Voor de arbeiders en de bedienden die 38 jaar bezoldigde arbeid of geassimileerde dagen bewijzen, wordt de brugpensioenleeftijd op 55 jaar vastgesteld.

Art. 4.De werkgever behoudt zich het recht voor ten aanzien van elke aanvraag om met het betrokken personeelslid afspraken te maken over de ingangsdatum van het voltijds brugpensioen, en dit om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2010.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 januari 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^