Koninklijk Besluit van 11 januari 2009
gepubliceerd op 11 februari 2009

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de nieuwe spoorverbindingen L25N, L25N/1 en L36C/2 in het kader van het project « Diabolo » en gelegen op het grondgebied van de stad Brussel van algem

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009014017
pub.
11/02/2009
prom.
11/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de nieuwe spoorverbindingen L25N, L25N/1 en L36C/2 in het kader van het project « Diabolo » en gelegen op het grondgebied van de stad Brussel van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur sluiten tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 01/12/2004 numac 2004000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004022875 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies sluiten houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;

Overwegende dat, in het kader van een duurzame mobiliteit, een betere spoorontsluiting van Brussel Nationale Luchthaven met een snelle verbinding noodzakelijk is en dat het project « Diabolo » hiertoe zal bijdragen;

Overwegende dat het project « Diabolo » inhoudt dat de spoorverbinding met Brussel wordt verbeterd;

Overwegende dat deze verbetering inhoudt dat nieuwe sporen worden aangelegd en dat viaducten, inclusief ophogingen, worden gebouwd enerzijds voor L25N vanaf de middenberm van de autosnelweg E19, over de Woluwelaan en tot voorbij L26 richting Brussel en anderzijds voor L36C/2, vanaf de middenberm van de autosnelweg E19, over de Woluwelaan tot de aansluiting met L26 richting Leuven inclusief de kruising met het spoor B van L25N;

Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stedenbouwkundig attest heeft afgeleverd op 5 mei 2008 en een stedenbouwkundige vergunning op 23 oktober 2008 voor het deel van het project op haar grondgebied;

Overwegende dat het voor de uitvoering van bovengenoemde werken vereist is om de percelen aangeduid op het plan LE_13 en gelegen op het grondgebied van de stad Brussel in bezit te nemen;

Overwegende dat de planning voor de realisatie van de werken bepaald is door het meerjaren investeringsplan 2001-2012 zoals bevestigd door het samenwerkingsakkoord hierover tussen de Staat en de Gewesten van 11 oktober 2001;

Overwegende dat, conform deze planning, zoals momenteel geactualiseerd, het bijkomend aanbod, mogelijk gemaakt door de realisatie van het project « Diabolo », volledig operationeel dient te zijn ten laatste tegen eind 2012 en dat, rekening houdend met de geplande duur van de werken, de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte derhalve onontbeerlijk is;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de bouw van nieuwe sporen, viaducten en ophogingen, nodig voor de aanleg van de spoorlijnen L25N en L36C/2, inclusief de kruising van deze laatste met spoor B van L25N, de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de stad Brussel en opgenomen in het plan LE_13, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op het in artikel 1 vermelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^