Koninklijk Besluit van 11 januari 2009
gepubliceerd op 17 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Academie Levenseinde/LEIFartsen »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024072
pub.
17/03/2009
prom.
11/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Academie Levenseinde/LEIFartsen »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 juni 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, begroting 25, artikel 51 61 33 02;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 14, 2°;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 1 december 2008;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van vijfduizend euro ( euro 5.000), aan te rekenen ten laste van basisallocatie 51 61 33 02, van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2008, wordt toegekend aan de VZW Academie Levenseinde/LEIFartsen, Johannes Vander Vekenstraat 158, te 1780 Wemmel (rek. : 979-6564830-69) ter ondersteuning van de totstandkoming van het zogenaamde LEIF-blad dat tot doel heeft de bevolking en zorgverleners beter te informeren over de mogelijkheden van zorg bij het levenseinde.

Art. 2.De kosten verbonden aan de uitvoering van voornoemd project zullen, binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag, aan de begunstigde terugbetaald worden, naarmate de documenten die deze kosten aantonen voorgelegd worden uiterlijk vóór 31 oktober 2009 aan het Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen, Eurostation, Blok II, bur. 1E361, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^