Koninklijk Besluit van 11 juli 2000
gepubliceerd op 23 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Luik van algemeen nut wordt verklaard

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014201
pub.
23/09/2000
prom.
11/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2000. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Luik van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzonderheid op artikel 1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, § 2, 2°;

Overwegende dat het HST-project een antwoord biedt op de huidige en verwachte mobiliteitsgroei en een belangrijke schakel vormt in het Europese hogesnelheidsnet;

Gelet op het koninklijk besluit nr. A/98060/B48.2.4/U van 23 juni 1998;

Overwegende dat technische detailstudies het nodig maken wijzigingen aan te brengen aan de inbezitnemingen opgenomen in het plan nr.

DV-0360-099.900-31, gevoegd bij het koninklijk nr. A/98060/B48.2.4/U van 23 juni 1998, houdende de uitvoering van de werken op het grondgebied van de stad Luik;

Overwegende dat de inbezitneming van de op het plan nr.

DV-0360-099-900-87 aangeduide percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Luik, nodig is om de vooropgezette betrachtingen te concretiseren;

Overwegende dat de federale Regering op 5 juli 1996 het tienjarenplan 1996-2005 der spoorweginvesteringen heeft goedgekeurd en in dit kader een aangepaste kalender ter verwezenlijking van het HST-project heeft aangenomen;

Overwegende dat de planning voor de realisatie van de HST-terminal te Luik-Guillemins gekoppeld is aan internationale afspraken inzake de treindienst;

Overwegende dat ingevolge deze planning de HST-terminal te Luik-Guillemins tegen 2002 in gebruik dient te worden genomen;

Overwegende dat wegens de vooropstaande duurtijd van de vereiste werkzaamheden derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemene nutte onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van de werken, kaderend in de uitbouw van de HST-terminal Luik-Guillemins de onmiddellijke inbezitneming van de percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Luik en opgenomen in het plan nr.

DV-0360-099.900-87, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op voormeld plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 11 juli 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^