Koninklijk Besluit van 11 juli 2000
gepubliceerd op 24 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022589
pub.
24/08/2000
prom.
11/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 87, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 november 1996, en artikel 93, achtste lid, vervangen bij de wet van 25 januari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 211, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 april 1997;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, uitgebracht op 15 december 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 30 maart 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de omstandigheid dat de tegemoetkoming voor hulp van derden voorzien in dit besluit toegekend zal worden vanaf 1 januari 2000 en dat het dus aangewezen is dat de verzekeringsinstellingen en de sociaal verzekerden zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht over het bestaan van dit voordeel en over de toekenningsvoorwaarden ervan;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 211, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen door het koninklijk besluit van 13 april 1997, worden de woorden "bedoeld in artikel 225" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 225, § 1, 1° tot 5°".

Art. 2.Een artikel 215ter, luidend als volgt, wordt ingevoegd in hetzelfde besluit : «

Art. 215ter.De gerechtigde in primaire ongeschiktheid, die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 225, § 1, 6°, kan vanaf de vierde maand van ongeschiktheid aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden, waarvan het dagbedrag 56,34 frank bedraagt.

Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 114,20 en aangepast overeenkomstig de bepalingen van artikel 237.

De Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit spreekt zich uit, volgens de voorwaarden bepaald in artikel 225, § 1, 6°, over de voorstellen van de adviserend geneesheer tot erkenning van de behoefte aan andermans hulp voor de gerechtigde bedoeld in het eerste lid. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^