Koninklijk Besluit van 11 juli 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016012101
pub.
09/09/2016
prom.
11/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016012101

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 JULI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2006 betreffende de syndicale afvaardiging (Namen) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2006 betreffende de syndicale afvaardiging (Namen).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Vertaling Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015 Bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2006 betreffende de syndicale afvaardiging (Namen) (Overeenkomst geregistreerd op 25 november 2015 onder het nummer 130294/CO/111) Enig artikel. Bekrachtigd is de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2006 betreffende de syndicale afvaardiging (Namen).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2006 betreffende de syndicale afvaardiging (Namen) Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2006 ter verduidelijking, ten bijkomende titel, van artikel 9 van het nationaal sectoraal statuut van de vakbondsafvaardiging voor arbeiders. HOOFDSTUK I

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ten aanvullende titel, als uitvoering van en in overeenstemming met de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen voor arbeiders, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren.

Deze overeenkomst preciseert de specifieke procedures vervat in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van de nationale sectorale arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973.

De overeenkomst van 19 februari 1973 werd gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1987, bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1989 en bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999.

Deze overeenkomst regelt het statuut van de vakbondsafvaardiging van het arbeiderspersoneel (arbeiders en arbeidsters) (verwijzingen in bijlage).

De draagwijdte van deze arbeidsovereenkomst, gesloten in de gewestelijke paritaire sectie arbeiders van de metaalbouw van de provincie Namen, en zulks in overeenstemming met de inhoud van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw van 16 september 1996, heeft betrekking op de inhoud van artikel 9 voor ondernemingen die tussen de 20 en 40 werknemers tewerkstellen (ondernemingen die ressorteren onder Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, de zogenaamde "KMO's"). HOOFDSTUK II

Art. 2.Algemene bepalingen De overeenkomstsluitende beroepsverenigingen bevinden zich ertoe dat alle bepalingen, zowel van de nationale sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 als van deze aanvullende provinciale overeenkomst van 26 januari 2005, worden toegepast en nageleefd. HOOFDSTUK III

Art. 3.Aanvullende procedure Artikel 9, a), 2de paragraaf bepaalt uitdrukkelijk dat "in de ondernemingen die tussen 20 en 40 arbeiders tewerkstellen, een vakbondsafvaardiging voor arbeiders wordt opgericht indien de meerderheid van de arbeiders daarom vraagt";

Artikel 9, b), 3de paragraaf bepaalt dat "de vakbondsafvaardiging uitsluitend is samengesteld uit vaste afgevaardigden (van 20 tot 39 arbeiders : 2 afgevaardigden).

Art. 4.GPS 111 - Namen - oprichting van een vakbondsafvaardiging in een KMO - procedure Principe Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst in een KMO die tussen 20 en 40 arbeiders tewerkstelt, verificatie van de meerderheid die instemt met de oprichting van een VA. Nieuwe procedure in de provincie Namen Vaststelling van de meerderheid via een sectoraal formulier De vakorganisatie overhandigt de voorzitter van de GPS 111 Namen de door elke werknemer individueel behoorlijk en volgens het overeengekomen model ingevulde formulieren (zie bijlage 2).

Deze documenten worden bewaard door de voorzitter van de GPS 111 Namen, die borg staat voor de vertrouwelijkheid ervan.

Binnen een termijn van acht dagen onderzoekt de voorzitter van de GPS 111 Namen de documenten, wint hij inlichtingen in (met name de volledige personeelslijst van de KMO) en beslist hij over de geldigheid van de aanvraag.

Indien de aanvraag geldig is, bevestigt hij binnen de week de beslissing tot oprichting van een VA, en betekent hij zulks aan de betrokken werkgever. In het tegengestelde geval deelt hij dit mee aan alle in de paritaire sectie vertegenwoordigde partijen.

Aanstelling van de VA De kandida(a)t(en)(s) worden door de vakorganisaties aan de voorzitter van de GPS 111 Namen voorgedragen. Die beschikt - vanaf de schriftelijke ontvangst van de namen van de kandida(a)t(en)(s) - over twee weken om de definitieve aanstelling van de vakbondsafgevaardigden te verrichten en hun aanstelling te betekenen aan de werkgever. De bescherming tegen ontslag gaat in op de dag van de mededeling aan de werkgever.

Betwisting en beroep De eventuele moeilijkheden die verband houden met deze procedure worden behandeld : - liefst binnen de bovengenoemde termijnen; - bij ontstentenis, na de beslissingen genomen door de voorzitter van de GPS 111 Namen, in functie van de feitelijke en juridische elementen, overeenkomstig de bepalingen van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst en overeenkomstig de wil van de sociale partners om bij te dragen tot een sociaal positief en constructief klimaat binnen de KMO en het gewest. HOOFDSTUK IV

Art. 5.Slotbepalingen Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 9 mei 2006 en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt gegeven per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van de GPS Namen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2006 betreffende de syndicale afvaardiging (Namen) Krachtens de bepalingen van de geldende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging van het arbeiderspersoneel, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 1973; - gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1987, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 december 1988, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1989; - gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1989, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 januari 1990, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 1990, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999 - koninklijk besluit van 5 september 2001; Belgisch Staatsblad van 12 december 2001.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2006 betreffende de syndicale afvaardiging (Namen) Gewestelijke paritaire sectie Namen van de metaal-, machine en elektrische bouw (GPS 111) Oprichting van een vakbondsafvaardiging in een KMO Dit is een vertrouwelijk document. Het wordt enkel door de voorzitter van de GPS 111 voorgelegd en bewaard.

Het wordt in geen enkel geval overgemaakt aan de werkgever.

Ik, ondergetekende . . . . . (naam en voornamen) arbeider bij de onderstaande onderneming : . . . . . - verklaar persoonlijk en volledig ongedwongen dit formulier te hebben ingevuld - verklaar dat ik (omcirkel de gekozen vermelding) ° voor ° tegen de oprichting ben van een vakbondsafvaardiging in mijn onderneming.

Gedaan op . . . . . (datum) Handtekening . . . . . (ondertekenen) Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 3 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2006 betreffende de syndicale afvaardiging (Namen) Paritair Comité voor metaal-, machine- en elektrische bouw PC 111.01 en 02 Collectieve arbeids overeenkomst van 7 april 2003Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/04/2003 pub. 14/04/2003 numac 2003022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten - nationaal akkoord 2003-2004 De procedure tot oprichting van de vakbondsafvaardiging - artikel 9, a), 2de paragraaf van de gecoördineerde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging voor arbeiders (registratienr. : 1775/CO/111.01) inzake de aanstelling van een vakbondsafvaardiging in een onderneming die tussen 20 en 40 werknemers tewerkstelt, is een aanvullende procedure bij ontstentenis van specifieke overeenkomsten, praktijken of akkoorden, op voorwaarde dat andere in de gewestelijke paritaire secties gebruikte procedures conform zijn aan de reeds bestaande overeenkomsten, akkoorden of praktijken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^