Koninklijk Besluit van 11 juli 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissem

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016012104
pub.
09/09/2016
prom.
11/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016012104

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 JULI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor bepaalde mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar voor bepaalde mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Vertaling Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015 Invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor bepaalde mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (Overeenkomst geregistreerd op 23 juli 2015 onder het nummer 128175/CO/102.07) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst verwijst naar de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 105 gesloten op 28 maart 2013 in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 3.Onverminderd de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen, wordt het principe van de toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in deze sector erkend voor bepaalde mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben.

Art. 4.De toepassing van dit stelsel is aan de volgende voorwaarden onderworpen : a) het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt toegekend voor zover de werknemer in de zin van collectieve arbeidsovereenkomst nr.105 het bewijs kan leveren van zijn statuut van mindervalide werknemer of van werknemer met ernstige lichamelijke problemen, erkend door een bevoegde overheid; b) de werknemer moet 58 jaar geworden zijn in de periode tussen 1 januari 2013 en 31 december 2014 inbegrepen en uiterlijk op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;c) de werknemer moet op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het bewijs van een beroepsverleden van minstens 35 jaar kunnen voorleggen;d) de werknemer moet ontslagen zijn;e) voor de werknemer die toegang krijgt tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op grond van de voorwaarden opgesomd in de punten a) tot d), wordt tot de leeftijd van 65 jaar een bedrijfstoeslag toegekend.

Art. 5.De bedrijfstoeslag uitgekeerd aan de werknemers die, vanaf 1 september 2013 voltijds toetreden tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt vastgesteld op 691,57 EUR bruto per maand (basis 658 EUR indexeerbaar, spilindex 120,91 bereikt op 1 september 2013), waarbij dit geenszins lager mag liggen dan de helft van het verschil tussen het netto referentieloon en de werkloosheidsuitkering (artikel 5 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad).

De bedrijfstoeslag bedoeld in het vorige lid wordt verhoogd met 50 EUR geïndexeerd bij een uitstap op de volle leeftijd van 60 jaar.

Art. 6.Vanaf 1 juni 2011, wordt de bedrijfstoeslag uitgekeerd door de werkgevers aan de werknemers in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag geïndexeerd overeenkomstig de regels voor indexering vastgesteld voor de lonen van de werknemers uit het bekken, zonder verwijzing naar een globaal inkomen. Dit nieuwe stelsel wordt ingevoerd om de indexeringsregels van de inkomsten van de werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te verduidelijken en te vereenvoudigen.

In geval van vermindering van de aan de werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag uitgekeerde werkloosheidsuitkering, verbinden de werkgevers zich ertoe het verlies aan werkloosheidsuitkering van de bedoelde werknemers op zich te nemen.

Om er zeker van te zijn dat dit nieuw indexeringsstelsel niet nadelig uitvalt voor de werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zal eind 2014 een stand van zaken opgemaakt worden en zal, indien nodig, het verschil aan de belanghebbenden die geschaad zouden zijn, uitgekeerd worden. Indien blijkt dat de nieuw ingevoerde indexeringsregels een voortdurend nadeel vormen voor werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zullen zij aangepast worden volgens een nog te bepalen stelsel.

Art. 7.Het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bedoeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst is facultatief.

De werkgever verbindt er zich toe om te zijner tijd het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor te stellen aan de werknemer die er recht op heeft.

Art. 8.Op gebied van vervanging zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Het toezicht hierop zal in de onderneming worden uitgevoerd door de hiertoe aangestelde instanties.

Art. 9.Een werknemer aan wie door de RVA een administratieve sanctiemaatregel wordt opgelegd, zal in geen geval van zijn vroegere werkgever enigerlei compensatie kunnen eisen die hoger is dan de aanvullende vergoeding waarop het recht had vóór de sanctie. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Zij herroept en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst "invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor bepaalde mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen" gesloten op 8 oktober 2014 in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteen-groeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, geregistreerd onder het nummer 124324/CO/102.07.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^