Koninklijk Besluit van 11 juli 2016
gepubliceerd op 04 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een directeur bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2016014183
pub.
04/08/2016
prom.
11/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016014183

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Scheepvaart


11 JULI 2016. - Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een directeur bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37 en 108;

Gelet op de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, artikel 8, § 1 en § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 mei 2016;

Overwegende dat de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen, FOSO, nog niet operationeel is door het ontbreken van een financieringssysteem;

Overwegende dat de Internationale Maritieme Organisatie bij een audit van België in januari 2014 heeft vastgesteld dat de België door het niet functioneren van de FOSO niet voldoet aan zijn internationale verplichtingen;

Overwegende dat de Europese Commissie België in gebreke heeft gesteld wegens het niet operationeel zijn de FOSO, het niet uitvoeren van een voorafgaande beoordeling bij ernstige ongevallen en het niet bijhouden van de Europese databank EMCIP;

Overwegende dat het advies 58.906 van 2 maart 2016 betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen, bijkomende onderhandelingen met Vlaamse gewest nodig maakt;

Overwegende dat de FOSO echter zo snel mogelijk operationeel moet worden om de inbreukprocedure te beëindigen en om aan de internationale en Europese verplichtingen van België te voldoen;

Overwegende dat Koen Van den Borre, Adviseur-generaal bij het DG Scheepvaart, de noodzakelijk ervaring beschikt om de FOSO voorlopig te leiden;

Overwegende dat door de voorlopige aanduiding van Koen Van den Borre als directeur bij de FOSO België aan zijn internationale en Europese verplichtingen kan voldoen;

Overwegende dat door de voorlopige aanduiding van Koen Van den Borre als directeur bij de FOSO tegemoet wordt gekomen aan de opmerking van de Europese Commissie; dat de FOSO operationeel wordt, dat er voorafgaande beoordelingen voor ernstige ongevallen kunnen worden uitgevoerd; dat de Europese databank EMCIP kan worden bijgehouden;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Minister van Mobiliteit en de Staatssecretaris voor Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Koen Van den Borre wordt voorlopig aangesteld als directeur bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen.

Art. 2.De aanstelling bedoeld in het eerste lid heeft uitwerking vanaf 1 juni 2016.

Art. 3.De aanstelling bedoeld in het eerste lid eindigt op de dag dat er overeenkomstig het koninklijk besluit van 1 oktober 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking en tot vaststelling van de bekwaamheden van de personeelsleden een directeur wordt aangesteld of uiterlijk op 31 mei 2017.

Art. 4.Op alle uitgaven voor de werkzaamheden van de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen zijn de regels voor de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat van toepassing.

Art. 5.De minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, François BELLOT De Staatssecretaris voor Noordzee, Philippe DE BACKER


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^