Koninklijk Besluit van 11 juli 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot vaststelling, voor de periode 2015-2016, van de leefti

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016203359
pub.
09/09/2016
prom.
11/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203359

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 JULI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot vaststelling, voor de periode 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling met nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot vaststelling, voor de periode 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling met nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015 Vaststelling, voor de periode 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling met nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep (Overeenkomst geregistreerd op 25 november 2015 onder het nummer 130328/CO/220) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de voedingsnijverheid. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en de vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Rechtsgrond

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van : - artikel 3, § 1, 7de lid, 4° van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007); - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 van 27 april 2015 tot vaststelling op interprofessionnel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn. HOOFDSTUK III. - Leeftijd van toepassing op de bedienden die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep

Art. 3.§ 1. Voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 wordt de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan bedienden die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep, vastgesteld op 58 jaar. § 2. De bediende moet de in de vorige paragraaf vastgestelde leeftijd hebben bereikt uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst. De bediende moet bovendien worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^