Koninklijk Besluit van 11 juni 2018
gepubliceerd op 25 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201607
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201607

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor toeristische attracties;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor toeristische attracties Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017 Sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht (Overeenkomst geregistreerd op 24 november 2017 onder het nummer 142826/CO/333) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor toeristische attracties behoren. HOOFDSTUK II. - Minimumbarema's en reële lonen

Art. 2.De sectorale minimumbarema's en de effectieve lonen worden verhoogd met 0,3 pct. vanaf 1 september 2017. HOOFDSTUK III. - Eindejaarspremie

Art. 3.Dit hoofdstuk III - Eindejaarspremie is enkel van toepassing op de werknemers die recht hadden op een eindejaarspremie van 170 EUR in 2016 overeenkomstig hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016 betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 - koopkracht.

Art. 4.Een eindejaarspremie gelijk aan 340 EUR bruto wordt ingevoerd volgens de modaliteiten bepaald in de hierna volgende artikelen.

Art. 5.De eindejaarspremie wordt elk jaar in december betaald en voor de eerste maal in december 2017.

Art. 6.De te vervullen voorwaarden zijn de volgende : - in dienst zijn op het ogenblik van de betaling van de premie, behalve in de gevallen zoals ze hierna in artikel 8 worden voorzien; - een anciënniteit hebben van tenminste 6 maanden op het ogenblik van de betaling van de premie.

Art. 7.Voor deeltijdse werknemers wordt het bedrag van de premie aangepast pro rata hun prestaties (artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van de Nationale Arbeidsraad).

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt toegekend pro rata de effectieve en gelijkgestelde prestaties in het kalenderjaar. Worden als gelijkgestelde dagen beschouwd : dagen jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, vaderschapsverlof, moederschapsverlof, beroepsziekte, arbeidsongeval, 60 dagen ziekte of ongeval, betaalde arbeidsduurvermindering.

Art. 8.De werknemers die de onderneming verlaten vóór de datum van betaling van de premie in december hebben recht op de premie pro rata van de effectieve prestaties van het lopende kalenderjaar, voor zover zij een anciënniteit hebben van minstens 6 maanden op het ogenblik van hun vertrek, behalve indien het gaat om : - de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is verbroken om dringende redenen; deze heeft geen recht op de pro rata eindejaarspremie; - de werknemer die in de loop van het kalenderjaar zelf ontslag neemt; deze heeft recht op de premie pro rata van de effectieve prestaties van het lopende kalenderjaar in de onderneming, voor zover hij een anciënniteit heeft van minstens 5 jaar.

Voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt vóór de datum van betaling in december, wordt het pro rata bedrag van de eindejaarspremie betaald op het ogenblik van de uitdiensttreding.

Art. 9.Het recht op de premie naar rato van de prestaties van het lopende jaar wordt per volledig gepresteerde kalendermaand toegekend.

In geval van indiensttreding vóór de 16de van de maand, wordt deze maand met een maand effectieve prestaties gelijkgesteld; in geval van uitdiensttreding na de 15de van de maand, wordt deze maand met een maand effectieve prestaties gelijkgesteld.

Art. 10.De eindejaarspremie zal worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2018 (cf. collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende de indexering van de lonen, geregistreerd onder het nummer 94393/CO/333). HOOFDSTUK IV. - Jaarlijkse premie

Art. 11.Dit hoofdstuk IV - Jaarlijkse premie - is van toepassing op de werknemers waarop hoofdstuk III - Eindejaarspremie - van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing is.

Art. 12.Een jaarlijkse bruto premie wordt toegekend van 280 EUR voor de arbeiders en 320 EUR voor de bedienden (bedragen rekening gehouden met de verschillende wetgeving arbeiders/bedienden inzake jaarlijks vakantiegeld), onder voorbehoud van de toepassing van artikel 15.

Deze jaarlijkse bruto premie wordt toegekend volgens de modaliteiten bepaald in de hierna volgende artikelen.

Art. 13.De jaarlijkse bruto premie zal telkens betaald worden in december en voor de eerste maal in december 2017.

Art. 14.De jaarlijkse bruto premie wordt betaald pro rata van de deeltijdse prestaties en pro rata van de prestaties (gepresteerde dagen of betaalde niet-gepresteerde dagen) tijdens het kalenderjaar.

Voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt vóór de datum van betaling in december, wordt het pro rata bedrag van de jaarlijkse premie betaald op het ogenblik van de uitdiensttreding.

Art. 15.Deze jaarlijkse bruto premie is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsvlak worden toegekend door een beslissing van de werkgever of, voor de ondernemingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met deze.

Het bedrag van de andere voordelen moet verifieerbaar zijn.

Het recurrent karakter van de jaarlijkse premie of van de gelijkwaardige effectieve loonsverhoging of voordeel moet worden gewaarborgd.

Indien beslist wordt om in dit kader maaltijdcheques in te voeren of het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen, dient dit uiterlijk vanaf 1 november 2017 te worden toegekend. Deze mogen bovendien geen loon of andere voordelen toegekend in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016 betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 - koopkracht, geregistreerd onder het nummer 132777/CO/333, vervangen.

Art. 16.De jaarlijkse premie zal worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2018 (cf. collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende de indexering van de lonen, geregistreerd onder het nummer 94393/CO/333). HOOFDSTUK V. - Sociale vrede

Art. 17.De partijen verbinden zich ertoe om in 2017-2018 de sociale vrede te bewaren en gedurende deze periode geen enkele bijkomende eis te stellen op sectorvlak of op ondernemingsvlak. HOOFDSTUK VI. - Duur

Art. 18.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur en treedt in werking op 1 september 2017.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 - koopkracht, geregistreerd onder het nummer 132777/CO/333, welke wordt opgeheven per 1 september 2017.

Zij kan worden opgezegd door één der partijen, mits een opzegging van drie maanden gericht bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor toeristische attracties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^