Koninklijk Besluit van 11 juni 2018
gepubliceerd op 20 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de eindejaarspremie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201611
pub.
20/06/2018
prom.
11/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201611

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de eindejaarspremie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de eindejaarspremie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017 Eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 24 november 2017 onder het nummer 142830/CO/142.01) In uitvoering van artikel 17 van het nationaal akkoord 2017-2018 van 15 juni 2017. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders die ressorteren onder het paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.Onverminderd de in de ondernemingen bestaande voordeliger toestanden, wordt een eindejaarspremie door de werkgevers toegekend aan de bij artikel 1 bedoelde arbeiders die op 30 november van het refertejaar in het personeelsregister van de onderneming zijn ingeschreven.

Art. 3.Deze eindejaarspremie wordt vastgesteld op 9,1 pct. van het jaarlijks brutoloon.

Art. 4.Het refertejaar voor de berekening van de eindejaarspremie vangt aan op 1 december van het voorgaande jaar en eindigt op 30 november van het lopende jaar.

Art. 5.Het in artikel 3 vermelde bedrag geldt voor de arbeiders die op 30 november van het refertejaar een dienstanciënniteit van één jaar hebben in de onderneming.

Art. 6.De arbeiders die sedert ten minste drie maanden in de onderneming zijn tewerkgesteld, hebben recht op een premie gelijk aan 9,1 pct. van het brutoloon verdiend in de onderneming tijdens het refertejaar.

Art. 7.Onder "jaarlijks brutoloon", zoals bedoeld bij artikel 3, wordt verstaan : het gedurende het refertejaar ontvangen brutoloon voor de werkelijk gepresteerde werkuren, met uitsluiting van de premies voor overuren.

Worden met gepresteerde uren gelijkgesteld : 1) De arbeidsongeschiktheden voortvloeiend uit arbeidsongevallen of beroepsziekten;2) De arbeidsongeschiktheden voortvloeiend uit andere ongevallen of ziekten, voor zover zij een ononderbroken duur van ten minste 14 kalenderdagen hebben.De gelijkstelling wordt tot 60 dagen per referteperiode beperkt; 3) De afwezigheden in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid in toepassing van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten op de arbeidsovereenkomsten.De gelijkstelling wordt tot maximum 60 dagen per referteperiode beperkt; 4) De afwezigheden voortvloeiend uit wettelijk klein verlet, syndicale vorming, wederoproeping onder de wapens, bevallingsrust, geboorteverlof, syndicale opdrachten en door de werkgever toegestane afwezigheden voor aan het wettelijk klein verlet gelijkaardige motieven, uitgezonderd de door de werkman of werkster aangevraagde onbezoldigde bijkomende vakantie;5) De wettelijk betaalde feestdagen. In deze gevallen wordt de premie berekend op basis van het uurloon dat normaal wordt betaald op het ogenblik van de schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Art. 8.De tijdens het refertejaar gepensioneerde of op brugpensioen/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag gestelde arbeiders, alsook de rechthebbenden van een in hetzelfde jaar overleden arbeider, genieten de eindejaarspremie zoals vastgesteld bij artikel 3.

Onder "rechthebbende" wordt verstaan : de fysische persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen.

Het in aanmerking te nemen jaarlijks brutoloon is dit van de laatste twaalf maanden van de loopbaan van de arbeider.

Art. 9.De arbeiders die gedurende het refertejaar worden ontslagen om gelijk welke reden, behalve de dringende reden, genieten een premie gelijk aan 9,1 pct. van het brutoloon verdiend in de onderneming tijdens het refertejaar, en zelfs wanneer zij gedurende hun opzeg een tegenopzeg geven. Ook de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding geeft recht op deze pro rata eindejaarspremie.

Arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in onderlinge toestemming, hebben eveneens recht op de pro rata eindejaarspremie.

Art. 10.De arbeiders die aan de bij de artikelen 5 en 6 bedoelde anciënniteitsvoorwaarden voldoen en de onderneming in de loop van het refertejaar vrijwillig verlaten, genieten een premie gelijk aan 9,1 pct. van het brutoloon verdiend in de onderneming tijdens het refertejaar.

De arbeiders die de onderneming verlaten ontvangen de eindejaarspremie op het ogenblik van hun vertrek. HOOFDSTUK III. - Betaling

Art. 11.De eindejaarspremie wordt uiterlijk op 31 december van elk beschouwd jaar betaald. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014 betreffende de eindejaarspremie, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, geregistreerd op 16 september 2014 onder het nummer 123367/CO/142.01 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015200991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2014-2015 sluiten (Belgisch Staatsblad van 12 mei 2015).

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd, mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^