Koninklijk Besluit van 11 juni 2018
gepubliceerd op 25 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de toekenning van anciënniteitsverlofdagen en een lee

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201613
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201613

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de toekenning van anciënniteitsverlofdagen en een leeftijdsverlofdag (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de toekenning van anciënniteitsverlofdagen en een leeftijdsverlofdag.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 Toekenning van anciënniteitsverlofdagen en een leeftijdsverlofdag (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142328/CO/340) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340 behoren.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden. HOOFDSTUK II. - Anciënniteitsverlofdagen

Art. 2.§ 1. De Anciënniteitsverlofdagen worden als volgt vastgesteld : Met ingang van 1 januari 2018 worden de bestaande systemen (arbeiders en bedienden) van anciënniteitsverlof als volgt gewijzigd voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën : - vanaf 5 jaar anciënniteit tot 9 jaar : 1 dag; - vanaf 10 jaar anciënniteit tot 14 jaar : 2 dagen; - vanaf 15 jaar anciënniteit tot 19 jaar : 3 dagen; - vanaf 20 jaar anciënniteit tot 24 jaar : 4 dagen; - vanaf 25 jaar anciënniteit tot 29 jaar : 5 dagen. § 2. Voor de arbeiders in dienst in een onderneming van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340 op 31 december 2017, blijft het huidige systeem overeenkomstig hoofdstuk VIII van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters (nr. 94250/CO/128.06, koninklijk besluit van 19 april 2010, Belgisch Staatsblad van 18 november 2010), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011 (nr. 108621/CO/128.06, koninklijk besluit van 1 maart 2013, Belgisch Staatsblad van 13 juni 2013), afgesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, en overgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders, geregistreerd op 16 september 2014 onder het nr. 123392/CO/340, van toepassing. § 3. Het aantal dagen wordt pro rata het tewerkstellingscoëfficiënt toegekend. HOOFDSTUK III. - Leeftijdsverlof

Art. 3.Met ingang van 1 januari 2018 wordt vanaf de leeftijd van 50 jaar 1 dag leeftijdsverlof toegekend.

De dag wordt pro rata het tewerkstellingscoëffi-ciënt van de werknemer toegekend. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen - Duurtijd

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën.

De bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters (nr. 94250/CO/128.06, koninklijk besluit van 19 april 2010, Belgisch Staatsblad van 18 november 2010), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011 (nr. 108621/CO/128.06, koninklijk besluit van 1 maart 2013, Belgisch Staatsblad van 13 juni 2013), afgesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, en overgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders, geregistreerd op 16 september 2014 onder het nr. 123392/CO/340, in het hoofdstuk VIII. Anciënniteitsverlofdagen worden beëindig vanaf 1 januari 2018, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 2, § 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst aangaande de arbeiders in dienst in een onderneming van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340 op 31 december 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^