Koninklijk Besluit van 11 juni 2018
gepubliceerd op 25 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de opheffing van de collecti

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201617
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201617

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017 Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 (Overeenkomst geregistreerd op 21 december 2017 onder het nummer 143442/CO/132)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.

Art. 2.Volgende collectieve arbeidsovereenkomst wordt opgeheven op 1 januari 2017 : De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993, geregistreerd onder het nummer 33706, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 24 januari 1994, Belgisch Staatsblad van 24 april 1994.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Elk van de partijen kan haar opzeggen mits een opzegging van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^