Koninklijk Besluit van 11 juni 2018
gepubliceerd op 25 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201650
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201650

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017 Wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142226/CO/124) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren en op de arbeiders die zij tewerkstellen.

In deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaat men onder : - "arbeiders" : de arbeiders en arbeidsters; - "Constructiv" : de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid opgericht voor de sector van het bouwbedrijf (PC 124).

Art. 2.Deze overeenkomst heeft tot doel de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels (registratienummer : 95392/CO/124) te verlengen tot 31 december 2018 en aan te passen aan de nieuwe reglementaire bepalingen van toepassing op 1 januari 2017. De voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 wordt hierna kader-collectieve arbeidsovereenkomst genoemd.

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" in het kader van de integratie van de sectorfondsen (registratienummer : 134501/CO/124) dienen in de kader-collectieve arbeidsovereenkomst ook de verschillende gebruikte benamingen aangepast te worden (wijzigingen opgenomen in hoofdstuk II van deze overeenkomst). HOOFDSTUK II. - Technische aanpassingen in het kader van de integratie van de sectorfondsen

Art. 3.Artikel 2, § 3, 2de lid van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "Op voorstel van de regionale oriëntatiegroepen van Constructiv kan het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv bovendien beslissen om instrumenten of initiatieven voor opleiding en tewerkstelling, uitgaand van de gewestelijke of gemeenschapsoverheden, te erkennen als gelijkwaardig met de regelingen bedoeld in § 1.".

Art. 4.Artikel 3 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 3.§ 1. De werking van de opleidings- en tewerkstellingsregelingen, bepaald bij titels III en IV van deze overeenkomst, wordt gewaarborgd door de bijdrage van 0,40 pct. overeenkomstig artikel 8, b) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv (134503/CO/124). § 2. Een jaarlijkse bedrag van 300 000 EUR is voor initiatieven inzake sectorale outplacement bestemd.".

Art. 5.Artikelen 4 en 5 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst worden opgeheven.

Art. 6.Artikel 6, 2de lid van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv wordt belast met de paritaire evaluatie van de regelingen ter bevordering van tewerkstelling en opleiding die door deze overeenkomst worden georganiseerd.".

Art. 7.Artikel 8 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 8.§ 1. Om gebruik te kunnen maken van de verschillende opleidings- en tewerkstellingsregelingen die door de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden georganiseerd, moet de in artikel 1 bedoelde werkgever de opleidingstabel gebruiken en invullen.

Wordt met de opleidingstabel gelijkgesteld de eerste aanvraag om gebruik te kunnen maken van één van de opleidingsstelsels geregeld door deze overeenkomst ingediend door een werkgever bedoeld in artikel 1. § 2. Deze opleidingstabel bedoeld in § 1 wordt verspreid door de lokale werkgeversorganisaties. De werkgever bedoeld in artikel 1 die de tabel heeft ingevuld, moet ze terugsturen naar de lokale werkgeversorganisatie, die de opleidingstabel vervolgens overmaakt aan de bevoegde regiomanager van Constructiv. § 3. De regiomanager van Constructiv neemt contact op met de werkgever om de opleidingsregelingen aangeduid op de opleidingstabel bedoeld in § 1 op het niveau van de onderneming in werking te stellen en om het opleidingsdossier voor de onderneming samen te stellen.

Het opleidingsdossier bevat enkel de opleidingstabel bedoeld in § 1 en een kopie van de documenten nodig voor het in werking stellen van de regelingen aangeduid op de opleidingstabel. § 4. Naar analogie van artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972, raadpleegt de werkgever de syndicale afvaardiging over de toepassingsmodaliteiten in de onderneming van de verschillende opleidingsregelingen aangeduid op de opleidingstabel bedoeld in § 1.".

Art. 8.Artikel 42, 2de lid van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "De regeling van de weekdagopleiding heeft eveneens tot doel de efficiëntie van de programmering en de organisatie van de door Constructiv erkende opleidingen te verbeteren.".

Art. 9.Artikel 45 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 45.Ten behoeve van de kleine en middelgrote ondernemingen stelt Constructiv modellen van opleidingsprogramma's op die in de opleidingsplannen, die in de ondernemingen worden aangenomen, kunnen worden ingevoegd. De bij artikel 1 bedoelde ondernemingen kunnen tot de geprogrammeerde opleidingen van Constructiv toetreden door het aannemen van een opleidingsplan.".

Art. 10.Artikel 47 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 47.Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv bepaalt de voorwaarden waarbij de uitzendkrachten technische of beroepsopleidingen kunnen volgen tijdens de duurtijd van hun uitzendcontract.".

Art. 11.Artikel 49 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 49.De sectorintreders zonder bouwopleiding moeten een veiligheidsopleiding kunnen volgen. De inhoud ervan dient aangepast te zijn aan de aard van de functie en van het bedrijf en voorziet in een gefaseerde invulling. Deze opleidingen worden ontwikkeld door Constructiv.".

Art. 12.Artikel 51 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 51.De effectieve deelname van de arbeiders wordt door het bevoegde opleidingscentrum bewezen of in geval van opleiding in de onderneming, door een autoriteit aangeduid door het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv.".

Art. 13.Artikel 53 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 53.§ 1. Constructiv betaalt de werkgever, volgens de voorwaarden van dit artikel en binnen de grenzen van de beschikbare middelen, een bedrag van 15,00 EUR per uur effectief gevolgde opleiding. § 2. Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv stelt de modaliteiten en de termijn van de in § 1 bedoelde terugbetaling vast.".

Art. 14.Artikel 54, § § 1 en 2 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst worden vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 54.§ 1. Onder voorbehoud van bekrachtiging door het Paritair Comité voor het bouwbedrijf erkent Constructiv de opleidingen die worden georganiseerd in uitvoering van dit hoofdstuk met het oog op de toepassing van de regeling betaald educatief verlof georganiseerd door afdeling 6 van hoofdstuk 4 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen. § 2. Een sectoraal stelsel van "terugbetaling-indeplaatsstelling" wordt ingevoerd in het kader van de toepassing van de bij § 1 bepaalde regelingen.

De werkgevers die schuldenaar zijn van Constructiv, inclusief het stelsel van de weerverlet- en getrouwheidszegels, zijn uitgesloten van de toepassing van het bij deze paragraaf bedoelde sectorale stelsel.

Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv stemt in met de toepassing van de in § 1 bedoelde terugbetaling aan de werkgevers die schuldenaar geworden zijn van Constructiv en hun toestand in orde hebben gebracht.".

Art. 15.Artikel 55 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 55.§ 1. Constructiv betaalt een deel van de kosten voor de organisatie van de beroepsopleiding in het bevoegde opleidingscentrum volgens de regels bepaald in de volgende paragrafen. § 2. De beroepsopleiding wordt georganiseerd door een opleidingscentrum dat over een structurele sectorale erkenning beschikt en dat valt onder de volgende openbare en sectorale partners : VDAB, CDR Bouw, SYNTRA, Bruxelles-Formation, FOREm, Arbeitsamt, Construtec, IFAPME, EFPME, IAWM, Confederatie Bouw, Bouwunie en FEMA. - Bij een praktische opleiding betaalt Constructiv 10,00 EUR per opleidingsuur aan de opleidingspartner. - Bij een theoretische opleiding betaalt Constructiv 5,00 EUR per opleidingsuur aan de opleidingspartner. - Indien de prijs gevraagd door het opleidingscentrum hoger is dan de bedragen hierboven vermeld, zal dit opleidingscentrum de opleidingskost rechtstreeks factureren aan de onderneming. In dat geval zal Constructiv aan de onderneming een forfaitair bedrag van 10,00 EUR per uur praktische opleiding en van 5,00 EUR per uur theoretische opleiding storten. § 3. Als de beroepsopleiding wordt georganiseerd in een opleidingscentrum dat niet over een structurele sectorale erkenning beschikt, dan factureert het centrum de opleidingskosten direct aan het bouwbedrijf en Constructiv betaalt direct aan het bedrijf een forfaitair bedrag van 5,00 EUR per opleidingsuur. Alleen niet-commerciële opleidingen of veiligheidsopleidingen openen het recht op die Constructiv-tussenkomst.".

Art. 16.Artikel 56 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 56.§ 1. De werkgever die het initiatief neemt om een beroep te doen op de winteropleidingen, waarvan de uitvoering wordt gecoördineerd door Constructiv, kan deze regeling toepassen zonder te moeten wachten tot de uitputting van het recht van de onderneming op de toepassing van de door hoofdstuk II van deze titel georganiseerde opleidingsregelingen. § 2. De winteropleiding kan enkel worden georganiseerd door een opleidingscentrum dat over een structurele sectorale erkenning beschikt en meer bepaald bij volgende partners : VDAB, CDR Bouw, Bruxelles-Formation, FOREm, Arbeitsamt, IFAPME, EFPME, IAWM, Confederatie Bouw, Bouwunie en FEMA.".

Art. 17.Artikel 57 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 57.§ 1. Constructiv kent aan bouwvakarbeiders, die op vraag van de werkgever, een winteropleiding volledig hebben gevolgd en gunstig hebben beëindigd, een opleidingspremie toe van 40,00 EUR per opleidingsdag van minimaal 8 uur. § 2. Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv bepaalt de regels voor de indiening van de aanvraag van de premie evenals de eventueel bij deze aanvraag te voegen documenten.".

Art. 18.Artikel 58 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 58.§ 1. Als de bij een avond- of zaterdagopleiding betrokken arbeider voldoet aan de voorwaarden bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 67, § 1 om recht te hebben op een verhoogde premie, neemt Constructiv een deel van de kosten ten laste voor het organiseren van de beroepsopleiding in het bevoegde opleidingscentrum in overeenstemming met de regels vastgesteld in artikel 55, § § 2 en 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Als de opleiding 's avonds wordt georganiseerd, is deze tussenkomst beperkt tot 40 uur per werknemer en per jaar. Het jaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar. § 2. Het Beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van constructiv stelt de lijst op van opleidingscentra die het recht op deze tussenkomst openen.".

Art. 19.Artikel 59 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 59.Constructiv is belast met de organisatie van en de controle op de toepassing van de door deze titel georganiseerde opleidingsstelsels.".

Art. 20.Artikel 60 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 60.Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv stelt jaarlijks een evaluatieverslag op met de volgende gegevens : - de deelname van alle looncategorieën en leeftijdscategorieën aan de opleidingen; - de VCA-opleidingen; - een actieprogramma voor het volgende jaar.".

Art. 21.Artikel 66 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 66.Constructiv stelt specifieke opleidingsmodules op die afgestemd zijn op de arbeiders van de in artikel 1 bedoelde ondernemingen die geen enkele beroepsbekwaamheid hebben.

Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv spreekt zich uit over de aard en de duur van deze bij lid 1 bedoelde specifieke modules. De specifieke opleidingsmodules kunnen vanaf 1 september 2009 worden gebruikt.".

Art. 22.Artikelen 70 tot en met 81 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst worden opgeheven.

Art. 23.Artikel 82, 1ste lid van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "De lokale patronale en syndicale organisaties van de bouwsector werken mee aan de door Constructiv ontwikkelde initiatieven. Deze organisaties dienen met name, overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, de opleidingstabellen van de ondernemingen in.".

Art. 24.Artikel 83 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 83.Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv spreekt zich uit over het bedrag van de financiële middelen die kunnen worden toegekend voor de bij artikel 82 bedoelde samenwerkingen en specifieke acties. Dit beheerscomité bepaalt tevens de voorwaarden en toekenningsmodaliteiten van de financiële tussenkomsten aan de organisaties die deze samenwerkingen en specifieke acties opzetten.".

Art. 25.Artikel 84, § 1, 1ste lid van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "Na consultatie van de regionale oriëntatiegroepen binnen Constructiv zal het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv de samenwerkingsovereenkomsten met het onderwijs evalueren, met als voornaamste doelstelling de doorstromingscijfers van afgestudeerden naar de bouwsector te verbeteren.".

Art. 26.Artikel 85 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 85.Teneinde de doorstromingscijfers en de daaraan verbonden financiële middelen correct te berekenen, zullen de scholen met een samenwerkingsovereenkomst met de sector aan Constructiv bij het begin van het schooljaar een opgave overmaken van de leerlingen in de 3de graad.".

Art. 27.Artikel 86 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 86.Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv bepaalt het sectoraal referentiekader waarin de initiatieven van de regionale oriëntatiegroepen omschreven in artikel 95 van deze overeenkomst zullen worden ondergebracht om hun strategie te bepalen tegenover de door deze afdeling bedoelde doelgroep.".

Art. 28.Artikel 89 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 89.Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv evalueert jaarlijks de stand van zaken en de invulling van de actieplannen die werden vastgelegd door de regionale oriëntatiegroepen op basis van een omstandig verslag dat elke regionale oriëntatiegroep opstelt.".

Art. 29.Artikel 90, 1ste lid van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "Constructiv is belast met het uitwerken van het sectoraal outplacementstelsel. Dit stelsel heeft tot doel de ontslagen werknemers terug naar de bouwsector te leiden.".

Art. 30.Artikel 91 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 91.§ 1. In overeenstemming met zijn statuten heeft Constructiv tot doel de vorming, opleiding, aanpassing, specialisatie, bij- en omscholing ten gunste van de werknemers en potentiële werknemers van de bouwnijverheid planmatig en doelmatig op te volgen, te bevorderen en te helpen verwezenlijken.

Constructiv blijft het aanspreekpunt voor de verschillende doelgroepen en is de schakel tussen de bouwsector en de opleidingspartners. § 2. Om een betere organisatie van de verschillende taken van Constructiv, een grotere doeltreffendheid in de uitvoering ervan en een betere afstemming op het gewestelijk en communautair beleid te verzekeren, worden de opdrachten bedoeld in § 1 in 3 pijlers ondergebracht : - Bouwvakonderwijs; - Werkzoekendenopleidingen; - Opleiding van de al actieve bouwvakarbeiders.".

Art. 31.De titel van titel V van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door : "Organisatie van de initiatieven van Constructiv".

De titel van hoofdstuk I van titel V van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door : "Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv".

Art. 32.Artikel 92, § § 1 en 2 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst worden vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 92.§ 1. Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv regelt en beheert de opleidingsstelsels voor arbeiders bepaald in titel III van deze overeenkomst. § 2. Alle taken die onder deze opleidingsstelsels voor arbeiders vallen, blijven de fundamentele verantwoordelijkheid van Constructiv.

Constructiv biedt een kwaliteitsvolle dienstverlening aan, op maat van het bouwbedrijf.".

Art. 33.Artikel 93 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 93.§ 1. Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv bepaalt, voor de twee andere opleidingspijlers, het sectoraal referentiekader waarin de initiatieven van de regionale oriëntatiegroepen omschreven in overeenstemming met artikel 95 van deze overeenkomst worden ondergebracht. § 2. Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv keurt de actieplannen goed die de regionale oriëntatiegroepen hebben opgesteld nadat hij deze plannen heeft getoetst aan het sectoraal referentiekader dat hij heeft uitgewerkt.

Ook al zal de samenhang tussen de gewesten altijd worden aangemoedigd, toch kunnen die plannen per gewest verschillen. § 3. Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv evalueert jaarlijks de stand van zaken en de invulling van de actieplannen die werden vastgelegd door de regionale oriëntatiegroepen op basis van een omstandig verslag dat elke regionale oriëntatiegroep opstelt.".

Art. 34.Artikel 94 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 94.Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv bepaalt een financiële enveloppe voor de 3 regionale oriëntatiegroepen. Dit budget wordt over de 3 regionale oriëntatiegroepen verdeeld volgens de verdeelsleutel vastgelegd door het voormelde beheerscomité. Dit budget kan variëren afhankelijk van de standen van zaken bedoeld in artikel 93, § 3.".

Art. 35.De titel van hoofdstuk II van titel V van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door : "De regionale oriëntatiegroepen".

Art. 36.Artikel 95 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 95.Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv bepaalt de samenstelling van de regionale oriëntatiegroepen en bewaakt daarbij een paritaire samenstelling van die groepen.".

Art. 37.Artikel 96 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 96.In het kader van de 2 opleidingspijlers die onder hun bevoegdheid vallen, leggen de regionale oriëntatiegroepen een meerjarenactieplan vast. Dit actieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv.

De goedkeuring zal afhangen van de precieze inhoud van het actieplan ten opzichte van het sectoraal referentiekader. De uitvoering van de verschillende thema's van het actieplan zal worden geëvalueerd zoals beschreven in artikel 93, § 3.".

Art. 38.Artikel 97, § 3 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : " § 3. Hiertoe worden de regionale oriëntatiegroepen belast met het uitvoeren van de volgende opdrachten : - analyse en beoordeling van gewestelijke of communautaire ontwikkelingen; - opvolging van de toepassing van de gewestelijke of communautaire maatregelen in de sector; - uitwerking van acties conform het sectoraal referentiekader; - blijven binnen en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van het toegekende budget conform het sectoraal referentiekader; - uitvoering en opvolging van projecten, gesubsidieerd door regionale of lokale overheden en die complementair zijn met de sectorale strategie; - zo efficiënt mogelijke besteding van het regionaal promotiebudget; - bepalen van parameters voor de toekenning van provinciale budgetten voor de regionale platformen van Constructiv Building on People en dit in functie van het toegewezen budget per gewest; - in hun bevoegdheidsgebieden nieuwe samenwerkingsovereenkomsten onderhandelen.".

Art. 39.De titel van hoofdstuk III van titel V van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door : "De regionale platformen".

Art. 40.§ 1. Artikel 98, § 1 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 98.§ 1. De regionale platformen van Constructiv Building on People worden onder de verantwoordelijkheid van een regiomanager geplaatst.". § 2. Artikel 98, § 2, tweede bolletje van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "• de alternerende opleiding ontwikkeld door de gemeenschappen en gewesten en erkend op basis van artikel 2, § 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst promoveren en volgen.".

Art. 41.Artikel 98, § 3, 2de lid van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv bepaalt de inhoud van de andere bij de § 1 bedoelde groepen van taken. Hij kan eveneens een voorrangsregeling vaststellen in de uitvoering van de verschillende taken.".

Art. 42.Artikel 98, § 4 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : " § 4. Het uitvoerend bureau van het regionaal platform van Constructiv Building on People is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de patronale en syndicale organisaties van de bouwsector. Het spant zich over het algemeen in om : - bouwopleidingen te bevorderen; - de beroepsoriëntatie van met name de jongeren naar de bouwsector te stimuleren; - de bijzonderheden van de plaatselijke arbeidsmarkt te analyseren en er de lessen uit te trekken voor de volbrenging van de algemene promotieactie.". HOOFDSTUK III. - Aanpassingen in het kader van de overdracht van de bevoegdheid voor alternerende opleiding naar de gemeenschappen en gewesten

Art. 43.Artikel 2, § 1, 1ste streepje van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt opgeheven.

Art. 44.Hoofdstuk I van titel II van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt opgeheven.

Art. 45.Artikel 35 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 35.Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv legt het sectoraal referentiekader vast waarin de acties van de regionale oriëntatiegroepen omschreven in artikel 95 van deze overeenkomst zullen worden ondergebracht om hun strategie te bepalen tegenover de jongeren die een alternerende opleiding volgen georganiseerd door de gemeenschappen en gewesten en erkend op basis van artikel 2, § 3 van deze overeenkomst.".

Art. 46.Artikel 36 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 36.Om het sectoraal referentiekader te finaliseren, wordt rekening gehouden met de volgende doelstellingen : • Het verhogen van het aantal deelnemers aan de systemen van alternerende opleiding ontwikkeld door de gemeenschappen en gewesten en erkend op basis van artikel 2, § 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst; • Het verhogen van de doorstroming naar de bouwsector van jongeren die met succes aan een alternerend systeem hebben deelgenomen; • Een betere afstemming van het alternerend systeem op de bouwrealiteit; • Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding; • Het verminderen van het aantal afhakers in deze alternerende systemen.".

Art. 47.Artikel 37, 2de lid van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "Deze strategie van nieuwe initiatieven op het niveau van de gewesten moet als doel hebben het sectoraal referentiekader in te voeren in samenwerking met de bevoegde regionale overheden. Hiertoe mogen samenwerkingsakkoorden worden gesloten. Hun precieze modaliteiten mogen per gewest verschillen.".

Art. 48.Artikel 38 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 38.Het beheerscomité bedoeld in artikel 23 van de statuten van Constructiv evalueert jaarlijks de stand van zaken en de invulling van de actieplannen die werden vastgelegd door de regionale oriëntatiegroepen op basis van een omstandig verslag dat elke regionale oriëntatiegroep opstelt.".

Art. 49.Artikel 39 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 39.De regimes van alternerende opleiding ontwikkeld door de gemeenschappen en gewesten en erkend op basis van artikel 2, § 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst beletten niet dat andere regelingen of instrumenten ter bevordering van de opleiding en de tewerkstelling van jongeren die aan de deeltijdse leerplicht zijn onderworpen, worden toegepast door de ondernemingen bedoeld in artikel 1.

Het verdient aanbeveling dat die andere stelsels of instrumenten ter bevordering van de opleiding en de tewerkstelling van jongeren voldoen aan de doelstellingen die in het sectoraal referentiekader zijn vastgelegd.".

Art. 50.Artikelen 63 tot en met 65 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst worden opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Aanpassingen aan de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende werkbaar en wendbaar werk

Art. 51.Artikel 40 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 40.§ 1. De opleidingsregelingen zijn sectorale regelingen ter bevordering van de beroepsopleiding van de arbeiders die door de bij artikel 1 bedoelde ondernemingen worden tewerkgesteld, door een jaarlijks opleidingskrediet ter beschikking van deze ondernemingen te stellen. § 2. Op 1 januari 2017 wordt dit jaarlijks krediet opgetrokken tot 90 000 dagen formele opleiding.

Dit jaarlijks krediet voldoet aan de doelstellingen die werden vastgelegd door afdeling 1 van hoofdstuk 2 van titel 2 van de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende werkbaar en wendbaar werk, en door het interprofessioneel akkoord. Het voert de verbintenis van de bouwsector uit om de participatiegraad aan opleidingen per jaar met 5 pct. te verhogen. § 3. Voor de toepassing van titel III van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder : a) "formele opleiding" : door lesgevers of sprekers ontwikkelde cursussen en stages.Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling. Ze gaan door op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is. Ze richten zich tot een groep cursisten en vaak wordt een attest verstrekt dat de opleiding gevolgd werd. Die opleidingen kunnen ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een extern organisme; b) "informele opleiding" : de opleidingsactiviteiten, andere dan deze bedoeld onder a), die rechtstreeks betrekking hebben op het werk.Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of door een groep leerlingen met betrekking tot de tijd, de plaats en de inhoud, een inhoud die gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de cursist op de werkplek, en met een rechtstreeks verband met het werk en de werkplek, met inbegrip van deelname aan conferenties of beurzen voor leerdoeleinden.". HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 52.In artikel 99 van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2015 (registratienummer : 132265/CO/124), wordt de datum "31 december 2017" vervangen door "31 december 2018".

Art. 53.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2017 en verstrijkt op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^