Koninklijk Besluit van 11 juni 2018
gepubliceerd op 20 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale vereniging voor sociale zekerheid van België in 2018

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018203190
pub.
20/06/2018
prom.
11/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203190

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


11 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale vereniging voor sociale zekerheid (I.V.S.Z.) van België in 2018


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid de artikels 121-124;

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, programma 24.57.3;

Gelet op de koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Gelet op de gunstige advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 31 mei 2018;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bijdrage ten bedrage van 15.000 CHF aan te rekenen ten laste van de basisallocatie 24.57.31.35.40.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018, wordt aan de International vereniging voor sociale zekerheid verleend en vertegenwoordigt de deelname van België en zal op haar rekening nr. 240-C0801160.1 van UBS S.A., case postale, CH-1211 Genève 22, Swift : UBSWCHZH80A IBAN nr. CH08 0024 0240 C080 1160 1 gestort worden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^