Koninklijk Besluit van 11 juni 2020
gepubliceerd op 07 juli 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020201613
pub.
07/07/2020
prom.
11/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020201613

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


11 JUNI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de arbeidstijd en de versoepeling van de arbeidsorganisatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de arbeidstijd en de versoepeling van de arbeidsorganisatie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019 Arbeidstijd en versoepeling van de arbeidsorganisatie (Overeenkomst geregistreerd op 4 februari 2020 onder het nummer 156744/CO/219)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bediende, die instaan voor externe controles, van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Art. 2.Voorwerp Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan de afspraken inzake flexibiliteit gemaakt tijdens de sectorale onderhandelingen 2019-2020.

Art. 3.Principes inzake flexibiliteit § 1. Partijen erkennen de nood voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden inzake flexibele arbeidsregelingen voor hun medewerkers. § 2. Deze wettelijke mogelijkheden zijn onder meer de "kleine flexibiliteit" zoals bedoeld in artikel 20bis van de arbeidswet van 16 maart 1971 en de "nieuwe arbeidsregelingen" zoals bedoeld in de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987. § 3. Indien de wekelijkse arbeidsduur in het kader van een flexibele arbeidsregeling zoals hierboven bedoeld, voor werknemers die instaan voor externe controles, een effectieve gewone tewerkstelling van 42 uur per week of meer op vraag van de werkgever mogelijk maakt, dient de onderneming voor de betrokken bedienden een gemiddelde arbeidsduur per week op jaarbasis van 37 uur te respecteren.

Art. 4.Administratief thuiswerk Administratief thuiswerk van externe controleurs op vraag van de werkgever is arbeidstijd.

Art. 5.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020.

Ze kan slechts opgezegd worden mits aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité 219 voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing en met naleving van een opzeggingstermijn van 6 maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^