Koninklijk Besluit van 11 maart 2002
gepubliceerd op 25 april 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012510
pub.
25/04/2002
prom.
11/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 MAART 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982, de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 14 november 1996 en de wetten van 13 maart 1997, 13 februari 1998, 22 december 1998, 26 maart 1999, 12 augustus 2000, 22 mei 2001, 19 juli 2001, 10 augustus 2001 en 30 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 169, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 april 1999 en 27 april 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, gegeven op 25 januari 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 mei 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 7 juni 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de recente economische ontwikkelingen, gepaard gaande met een sterke stijging van het aantal faillissementen, vereisen dat zo spoedig mogelijk de ongelijke situatie wordt weggewerkt tussen de werknemers binnen dezelfde onderneming die op niet regelmatige wijze tijdelijk werkloos werden gesteld vóór een faillissement of sluiting, maar die ingevolge van dit faillissement of deze sluiting geen vergoedingen meer kunnen verhalen op de werkgever of het Fonds tot vergoeding van Sluiting van Ondernemingen, en deze die tijdens dezelfde periode normaal tewerkgesteld en bezoldigd werden; dat bijgevolg alle betrokken instanties hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht moeten worden, zodat dat zij alle maatregelen kunnen nemen om aan de desbetreffende situatie onverwijld te verhelpen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 april 1999 en 27 april 2001, wordt aangevuld met het volgende lid : « In afwijking van het eerste lid worden de uitkeringen, die ten onrechte werden toegekend ingevolge het feit dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de arbeider wegens de niet naleving van de vereisten gesteld door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, niet op geldige wijze werd geschorst, niet teruggevorderd indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn : 1° de arbeider kan, ingevolge het faillissement of de sluiting van de onderneming die hem tewerkstelde, geen betaling bekomen van het loon of van een schadevergoeding waarop hij normaal recht had voor de periode van ongeldige schorsing;2° de arbeider kan de betaling niet bekomen vanwege het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers van de in 1° vermelde bedragen;3° tijdens de periode van ongeldige schorsing werden andere arbeiders tewerkgesteld en deze arbeiders werden normaal bezoldigd.»

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 maart 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944; Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951;

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961;

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963;

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967;

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967;

Koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978;

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982;

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985;

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989;

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992;

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994;

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996;

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997;

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998;

Wet van 22 december 1998, Belgisch Staatsblad van 10 april 1999;

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999;

Wet van 12 augustus 2000, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000;

Wet van 22 mei 2001, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2001;

Wet van 19 juli 2001, Belgisch Staatsblad van 28 juli 2001;

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 15 september 2001;

Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december 2001;

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991;

Koninklijk besluit van 30 april 1999, Belgisch Staatsblad van 1 juni 1999;

Koninklijk besluit van 27 april 2001, Belgisch Staatsblad van 28 april 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^