Koninklijk Besluit van 11 maart 2014
gepubliceerd op 15 april 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024104
pub.
15/04/2014
prom.
11/03/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, artikel 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke;

Gelet op het advies van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 9 december 2013 en 11 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 februari 2014;

Gelet op het advies 55.036/2 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, worden de woorden "en moeten geslaagd zijn voor een examen ingericht door een commissie van deskundigen die is aangesteld door de bevoegde overheid" opgeheven;2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 2.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^