Koninklijk Besluit van 11 maart 2018
gepubliceerd op 16 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vastlegging van het aangifteformulier voor de onafhankelijke beheersentiteiten, alsook de inlichtingen en de stukken die bij deze aangifte moeten worden gevoegd

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018011335
pub.
16/03/2018
prom.
11/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011335

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


11 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het aangifteformulier voor de onafhankelijke beheersentiteiten, alsook de inlichtingen en de stukken die bij deze aangifte moeten worden gevoegd


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.273/18, § 2, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inza sluiten;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 15 december 2017;

Gelet op het advies 62.847/2 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De in artikel XI.246, § 1, derde en vierde lid, van het Wetboek van economisch recht bedoelde onafhankelijke beheersentiteiten die in België gevestigd zijn of in België hun activiteiten uitoefenen via een bijkantoor, dienen alvorens met hun activiteiten te starten, overeenkomstig artikel XI.273/18, § 1, van het Wetboek van economisch recht, bij de Controledienst een verklaring in door middel van het aangifteformulier waarvan het model in bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Tevens voegen zij bij hun aangifte volgende inlichtingen en stukken: 1° de lijst van aandeelhouders;2° een afschrift van de statuten;3° de aansluitingsvoorwaarden en de voorwaarden voor beëindiging of terugtrekking van de machtiging tot beheer van rechten;4° de standaardlicentieovereenkomsten en de van toepassing zijnde tarieven, inclusief kortingen;5° het algemeen beleid inzake verdeling van de geïnde rechten;6° het algemeen beleid inzake de beheerskosten;7° het algemeen beleid inzake inhoudingen, voor andere doeleinden dan deze met betrekking tot beheerskosten, op rechteninkomsten en op enig ander inkomen voortvloeiend uit de belegging van rechteninkomsten, met inbegrip van inhoudingen ten behoeve van sociale, culturele en educatieve doeleinden;8° de lijst van de werken of prestaties die de onafhankelijke beheersentiteit beheert, de rechten die zij direct of krachtens een vertegenwoordigingsovereenkomst beheert en het grondgebied dat zij bestrijkt; 9° het model van de informatie die aan de rechthebbende moet worden verstrekt overeenkomstig artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht; 10° het bedrag aan geïnde auteurs- of naburige rechten op het Belgisch grondgebied, ter berekening van de bijdrage verschuldigd overeenkomstig artikel XI.287, § 4, tweede lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

Bijlage

Aangifteformulier onafhankelijke beheersentiteiten

Overeenkomstig artikel XI.273/18, § 1, van het Wetboek van economisch recht is elke onafhankelijke beheersentiteit, gevestigd in België of met een bijkantoor in België, gehouden een verklaring in te dienen bij de Controledienst van de beheersvennootschappen van auteursrechten van de FOD Economie, alvorens met haar activiteiten te starten.

Als een onafhankelijke beheersentiteit wordt beschouwd, een organisatie gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie die bij wet of door middel van overdracht, licentieverlening of een andere contractuele regeling is gemachtigd om, als haar enig doel of hoofddoel, auteursrecht of naburige rechten te beheren namens meer dan één rechthebbende en in het gezamenlijk belang van die rechthebbenden en die direct noch indirect, geheel noch gedeeltelijk eigendom is van noch onder zeggenschap staat van rechthebbenden, en die met winstoogmerk optreedt (artikel I.16, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht).

Identificatiegegevens entiteit

o Maatschappelijke benaming : o Maatschappelijke zetel: o Ondernemingsnummer: o Contactpersoon: o Telefoonnummer: o E-mailadres: o Website entiteit:

Indien van toepassing:

o Buitenlandse moederorganisatie: o Adres:

Inlichtingen en stukken te verstrekken:

o de lijst van aandeelhouders; o een afschrift van de statuten; o de aansluitingsvoorwaarden en de voorwaarden voor beëindiging of terugtrekking van de machtiging tot beheer van rechten; o de standaardlicentieovereenkomsten en de van toepassing zijnde tarieven, inclusief kortingen; o het algemeen beleid inzake verdeling van de geïnde rechten; o het algemeen beleid inzake de beheerskosten; o het algemeen beleid inzake inhoudingen, voor andere doeleinden dan deze met betrekking tot beheerskosten, op rechteninkomsten en op enig ander inkomen voortvloeiend uit de belegging van rechteninkomsten, met inbegrip van inhoudingen ten behoeve van sociale, culturele en educatieve doeleinden; o de lijst van de werken of prestaties die de onafhankelijke beheersentiteit beheert, de rechten die zij direct of krachtens een vertegenwoordigingsovereenkomst beheert en het grondgebied dat zij bestrijkt; o het model van de informatie die aan de rechthebbende moet worden verstrekt overeenkomstig artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht; o het bedrag aan geïnde auteurs- of naburige rechten op het Belgisch grondgebied, ter berekening van de bijdrage verschuldigd overeenkomstig artikel XI.287, § 4, tweede lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht.

Dit aangifteformulier moet per post worden verstuurd naar: FOD Economie - Controledienst van de beheersvennootschappen North Gate III - derde verdieping Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel De in bijlage gevraagde inlichtingen en stukken moeten op elektronische wijze worden verstuurd. De Controledienst zal u hiervoor contacteren na ontvangst van het aangifteformulier.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 11 maart 2018 tot vastlegging van het aangifteformulier voor de onafhankelijke beheersentiteiten, alsook de inlichtingen en de stukken die bij deze aangifte moeten worden gevoegd.

FILIP Van Koningswege : De Minister Van Economie, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^