Koninklijk Besluit van 11 maart 2018
gepubliceerd op 28 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende urgentverklaring van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk besluit van 18 september 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden me

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018011350
pub.
28/03/2018
prom.
11/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011350

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


11 MAART 2018. - Koninklijk besluit houdende urgentverklaring van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017013593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94 sluiten houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 mei 1926 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening ten algemeenen nutte, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017013593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94 sluiten houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94;

Gelet op het overleg met de Minister van Financiën;

Overwegende dat de begunstigde van de onteigening op grond van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017013593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94 sluiten houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94, Infrabel is;

Overwegende dat de bouwvergunning met betrekking tot de afschaffing van de overweg nr. 76 in Havinnes aan Infrabel werd afgeleverd op 15 januari 2016 door de Waalse Regering en hiertegen binnen de gestelde termijn geen bezwaar werd ingediend;

Overwegende de noodzaak voor Infrabel om de veiligheid en de stiptheid van het spoorverkeer zo snel mogelijk te waarborgen;

Overwegende dat de betrokken overweg een overweg zonder slagboom is, wat het gevaar ervan verhoogt;

Overwegende dat iedere uitvoeringsvertraging van de beoogde werkzaamheden een negatieve impact zou hebben op de veiligheid, op de doorstroming van het wegvervoer en op de capaciteit van het spoorvervoer;

Overwegende dat de uitvoering van de beoogde werken noodzakelijk is voor de veiligheid, de stiptheid en de mobiliteit in het algemeen op de spoorlijn nr. 94, dat indien de werken niet vóór 15 januari 2018 zijn opgestart de bouwvergunning zal vervallen, wat aanleiding zou geven tot bijkomende kosten en een vertraging van de realisatie van de werken, het bijhorende openbaar nut en de valorisatie van de bestede overheidsgelden voor het project, en dat, derhalve, de dringende inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte onontbeerlijk is en dat, ingeval van gerechtelijke onteigening, de rechtspleging bij dringende omstandigheden zal worden toegepast;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De onteigening waartoe machtiging werd gegeven in het koninklijk van 18 september 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94, is dringend.

Art. 2.De minister bevoegd voor het spoorvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^