Koninklijk Besluit van 11 maart 2018
gepubliceerd op 29 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten e

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201374
pub.
29/05/2018
prom.
11/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201374

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


11 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007022782 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvl sluiten tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling sluiten en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, artikel 62bis, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007022782 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvl sluiten tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling sluiten en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de beroepsziekten voor Fedris, gegeven op 10 mei 2017 en bekrachtigd op 14 juni 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 9 november 2017;

Gelet op advies 62.531/1 van de Raad van State, gegeven op 21 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Wetenschappelijke Raad van Fedris, gegeven op 30 januari 2018;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, enig lid, van het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007022782 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvl sluiten tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling sluiten en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 wordt aangevuld met de bepaling onder een zevende streepje luidende : - "de arts van het revalidatiecentrum" : een arts van het revalidatiecentrum.

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de woorden "of onderworpen zijn aan een gezondheidstoezicht wegens belasting van ergonomische aard voor de rug op basis van titel 4 van boek I van de Codex over het welzijn op het werk.".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, wordt vervangen als volgt : "

Art. 3.De persoon met lage rugpijn, bedoeld in artikel 2 van dit besluit, die de voordelen van het preventieprogramma wil genieten, moet zich via de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of de arts van het revalidatiecentrum kandidaat stellen voor dit programma.

De persoon die zich kandidaat stelt moet, op het ogenblik dat hij samen met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of een arts van het revalidatiecentrum, het aanvraagformulier waarvan sprake in artikel 7 van dit besluit ondertekent, aan de voorwaarden voldoen die vastgesteld worden in de regeling inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voor het volgen van de revalidatiebehandeling bedoeld in artikel 4, a), van dit besluit.

De persoon die zich kandidaat stelt moet zich in één van de volgende situaties bevinden : a) sedert ten minste 4 weken tot maximum 6 maanden arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van : - hetzij mechanische lage rugpijn met of zonder radiculaire uitstraling; - hetzij een chirurgische ingreep in het gebied van de lumbale wervelzuil; in dat geval beginnen de termijnen van 4 weken en van 6 maanden te lopen vanaf de datum van de ingreep.

Wanneer de duur van de arbeidsongeschiktheid de bovenbedoelde 4 weken niet bereikt, kan de persoon die sedert ten minste 1 week arbeidsongeschikt is zich kandidaat stellen voor zover de duur van de arbeidsongeschiktheden ingevolge 1 van de voornoemde oorzaken in totaal minstens 4 weken bedraagt in het jaar dat aan zijn aanvraag voorafgaat. b) aangepast werk hebben of een andere functie uitvoeren hetgeen vastgesteld wordt door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer naar aanleiding van het onderzoek bij de werkhervatting, na een periode van arbeidsongeschiktheid zoals beschreven onder punt a.

Art. 4.In artikel 6, eerste en tweede lid van hetzelfde besluit wordt het bedrag van "350 euro" vervangen door het bedrag van "470 euro".

Art. 5.In artikel 7, eerste lid van hetzelfde besluit wordt de tweede zin aangevuld met de woorden : "of door de arts van het revalidatiecentrum.".

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^