Koninklijk Besluit van 11 mei 2004
gepubliceerd op 03 juni 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit artikel

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2004021070
pub.
03/06/2004
prom.
11/05/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 MEI 2004. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit artikel


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.

We herinneren eraan dat dit artikel 115 werd ingevoegd ingevolge een amendement dat werd ingediend tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de Kamer. Volgens de indieners ervan had deze bepaling tot doel de openbare ziekenhuizen en de gesubsidieerde privé-ziekenhuizen op gelijke voet te behandelen inzake beheer en meer bepaald in het kader van de toepassing van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten.

Deze bepaling bleek evenwel voor ernstige interpretatieproblemen te zorgen. Bijgevolg werd dit artikel gewijzigd door artikel 37 van de programmawet van 2 augustus 2002.

De nieuwe bepaling vermeldt derhalve dat de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten slechts van toepassing is op de openbare ziekenhuizen voor al hun opdrachten voor aanneming van werken, enerzijds, en voor hun opdrachten voor aanneming van leveringen en diensten, anderzijds, wanneer deze opdrachten onderworpen zijn aan de Europese richtlijnen of aan een internationaal akkoord dat terzake toepasselijk is. Van deze regelgeving kan niet worden afgeweken op het niveau van een lidstaat.

Alhoewel deze bepaling het stelsel voor bepaalde opdrachten versoepelt, zijn niettemin de grondbeginselen van het Belgische of Europese recht van toepassing op de openbare ziekenhuizen zoals die, krachtens de wet, in het eerste ontwerp van koninklijk besluit worden bepaald.

Wat de aldus vrijgestelde opdrachten betreft, blijven deze ziekenhuizen immers onderworpen aan de voorschriften in verband met het openbare karakter van de instelling. Bijgevolg moeten ze meer bepaald voor een voldoende transparantie van hun verwervingsprocedures zorgen, het gelijkheidsbeginsel tussen de ondernemingen naleven en de beslissingen die ze nemen uitdrukkelijk motiveren.

Dit ontwerp bepaalt eveneens de datum van inwerkingtreding van artikel 115 zoals het werd gewijzigd.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars.

De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

ADVIES 36.798/1 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving, eerste kamer, op 19 maart 2004 door de Eerste Minister verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot uitvoering van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit artikel", heeft op 6 april 2004 het volgende advies gegeven : Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 1. Artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, vervangen bij artikel 37 van de programmawet van 2 augustus 2002, bepaalt dat de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, niet van toepassing is op de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en van diensten van de openbare ziekenhuizen, behalve wanneer die opdrachten onderworpen zijn aan verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijnen of een internationale akte inzake overheidsopdrachten. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe te bepalen wat voor de toepassing van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 moet worden beschouwd als openbaar ziekenhuis (artikel 2). Daarnaast stelt het ontwerp de datum van inwerkingtreding vast van zowel de ontworpen regeling, als artikel 37 van de programmawet van 2 augustus 2002, dat artikel 115 van de genoemde wet van 14 januari 2002 heeft vervangen, en wordt in een overgangsregeling voorzien (artikel 3). 2. Artikel 2 van het ontwerp vindt rechtsgrond in artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 dat de Koning opdraagt om, bij een besluit dat is vastgesteld na overleg in de Ministerraad, te bepalen wat voor de toepassing van dat artikel moet worden beschouwd als openbaar ziekenhuis. Artikel 3 van het ontwerp vindt rechtsgrond in artikel 207 van de programmawet van 2 augustus 2002, waarin onder meer wordt bepaald dat artikel 37 van die wet in werking treedt op de datum bepaald door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Onderzoek van de tekst Aanhef 1. Artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 is vervangen bij de programmawet van 2 augustus 2002.Men schrijve derhalve in het eerste lid van de aanhef "vervangen bij" in plaats van "gewijzigd door". 2. Op het einde van het tweede lid van de aanhef dient te worden geschreven : "..., inzonderheid op artikel 207, gewijzigd bij de wet van 24 december 2002;". 3. Men late het lid van de aanhef waarin wordt verwezen naar het advies van de Raad van State in de Nederlandse tekst aanvangen als volgt : "Gelet op advies 36.798/1 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2004, met toepassing van...;".

Artikelen 1 en 2 Het bepaalde in artikel 1 van het ontwerp is overbodig. Beter ware het om artikel 1 te schrappen en artikel 2 - dat dan het nieuwe artikel 1 dient te worden - te laten aanvangen als volgt : "Voor de toepassing van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg wordt verstaan onder openbaar ziekenhuis, het ziekenhuis dat... (verder zoals in het ontwerp)" (1).

Artikel 3 (2) In de Franse tekst van artikel 3, eerste lid, van het ontwerp schrijve men "... qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ". (1) In het tekstvoorstel wordt geen melding gemaakt van de wijzigende programmawet van 2 augustus 2002 om te vermijden dat latere wijzigingen van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 buiten beschouwing zouden moeten blijven voor de toepassing van de ontworpen bepaling.(2) Artikel 3 van het ontwerp zoals het om advies is voorgelegd, moet uiteraard worden vernummerd tot artikel 2 indien wordt ingegaan op de opmerking bij de artikelen 1 en 2.De uitvoeringsbepaling (thans artikel 4) moet dan artikel 3 worden.

De kamer was samengesteld uit : De heren : M. Van Damme, kamervoorzitter;

P. Lemmens en J. Baert, staatsraden;

Mevr. G. Verberckmoes, toegevoegd griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer P. Depuydt, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen...

De griffier, G. Verberckmoes.

De voorzitter, M. Van Damme.

11 MEI 2004. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit artikel ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, inzonderheid op artikel 115 vervangen bij de programmawet van 2 augustus 2002;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002, inzonderheid op artikel 207, gewijzigd bij de wet van 24 december 2002;

Gelet op het advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten, gegeven op 13 oktober 2003 en op 2 februari 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 januari 2004 en op 4 februari 2004;

Gelet op advies nr. 36.798/1, van de Raad van de State, gegeven op 6 april 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, wordt verstaan onder openbaar ziekenhuis, het ziekenhuis dat wordt bestuurd door een rechtspersoon van publiek recht of door een vereniging bedoeld in hoofdstuk XII of XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 2.Dit besluit, evenals artikel 37 van de programmawet van 2 augustus 2002, treden in werking de eerste dag van de maand die volgt de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

De overheidsopdrachten die gepubliceerd zijn vóór deze datum of waarvoor bij ontstentenis van verplichting om een aankondiging te publiceren, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of een kandidatuur vóór deze datum, blijven onderworpen aan de reglementsbepalingen zoals ze ten tijde van de aankondiging of van de verzending van de uitnodiging gelding hadden.

Art. 3.Onze Eerste Minister en Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^