Koninklijk Besluit van 11 mei 2005
gepubliceerd op 14 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000337
pub.
14/06/2005
prom.
11/05/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 MEI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de wet van 28 juni 1984, de wet van 14 juli 1987, de wet van 18 juli 1991, het koninklijk besluit van 13 juli 1992, het koninklijk besluit van 7 december 1992, de wet van 6 mei 1993, de wet van 1 juni 1993, de wet van 6 augustus 1993, het koninklijk besluit van 31 december 1993, de wet van 24 mei 1994, het koninklijk besluit van 22 februari 1995, de wet van 8 maart 1995, de wet van 13 april 1995, de wet van 10 juli 1996, de wet van 15 juli 1996, de wetten van 9 maart 1998, de wetten van 29 april 1999, de wet van 7 mei 1999, de wet van 18 april 2000, het koninklijk besluit van 20 juli 2000, de wet van 28 november 2000, de wet van 2 januari 2001, het koninklijk besluit van 13 juli 2001, de wet van 2 augustus 2002, de wet van 23 januari 2003, de wet van 18 februari 2003, de wetten van 22 december 2003, de wetten van 1 september 2004, de wet van 22 december 2004, de wet van 27 december 2004 en de wet van 16 maart 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op de bijlagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de hierna opgesomde bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, worden de woorden « Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken » vervangen door de woorden « Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken » : 1° bijlage 10, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 december 1993;2° bijlage 11bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 december 1993 en van 9 juli 2000;3° bijlage 17, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 augustus 1984, van 13 juli 1992, van 31 december 1993 en van 9 juli 2000;4° bijlage 19bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 november 1988 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 december 1993;5° bijlage 21, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992, van 31 december 1993 en van 9 juli 2000;6° bijlage 24, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992, van 31 december 1993 en van 9 juli 2000;7° bijlage 27, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 december 1993;8° bijlage 34, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992, van 31 december 1993 en van 9 juli 2000;9° bijlage 39, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 december 1993 en van 9 juli 2000.

Art. 2.In de hierna opgesomde bijlagen van hetzelfde besluit worden de woorden « Ministerie van Binnenlandse Zaken » vervangen door de woorden « Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken » : 1° bijlage 10ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 januari 1998;2° bijlage 13bis, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001;3° bijlage 13ter, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001;4° bijlage 13quater, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001;5° bijlage 14, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001;6° bijlage 14bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2000;7° bijlage 19quater, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 juli 2002;8° bijlage 25quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2000;9° bijlage 26ter, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001;10° bijlage 26quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2000;11° bijlage 33bis, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001;12° bijlage 36, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001.

Art. 3.In de bijlage 25ter van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 september 1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992 en van 9 juli 2000, worden de woorden « Ministerie van Justitie - Openbare Veiligheid » vervangen door de woorden « Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^