Koninklijk Besluit van 11 mei 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022863
pub.
26/06/2007
prom.
11/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 op de dringende geneeskundige hulpverlening, inzonderheid op artikel 6ter, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1994, gewijzigd bij de wet van 14 januari 2002 en vernummerd bij de wet van 9 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers, inzonderheid op artikelen 25, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 maart 1998 en 26, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 maart 1999 en bijlage 4, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 maart 1998 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 maart 1999;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 28 november 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 29 november 2006;

Gelet op het advies nr. 42.107/3 van de Raad van State, gegeven op 30 januari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage 4 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners- ambulanciers, bijgevoegd door het koninklijk besluit van 19 maart 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In hoofdstuk I « Subsidie », Afdeling 1 « Toekenning van subsidie », 1°, worden de woorden « 18.000 frank » vervangen door de woorden « 501,98 EUR »; 2° In hoofdstuk I « Subsidie », Afdeling 1 « Toekenning van subsidie », 2°, worden de woorden « 6 000 F.» vervangen door de woorden « 167,33 EUR »; 3° Hoofdstuk I « Subsidie », Afdeling 1 « Toekenning van subsidie » wordt als volgt aangevuld : « De bedragen bedoeld in 1° en in 2° zijn gekoppeld aan het indexcijfer 115,56 (basis 1996) van de consumptieprijzen.Ze worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan de waarden van het indexcijfer van de consumptieprijzen van 31 december van het voorgaande jaar. »; 4° In hoofdstuk I « Subsidie », Afdeling 2 « Vereffening van de subsidie », 1., 1°, worden de woorden « 30 % » vervangen door de woorden « 50 % »; 5° In hoofdstuk I « Subsidie », Afdeling 2 « Vereffening van de subsidie », 2., 1°, worden de woorden « 30 % » vervangen door de woorden « 50 % »; 6° In hoofdstuk II « Inschrijvingsgeld » worden de woorden « 3 200 frank » en « 1 000 frank » respectievelijk vervangen door de woorden « 79,33 EUR » en « 24,79 EUR ».

Art. 2.Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^