Koninklijk Besluit van 11 november 2002
gepubliceerd op 03 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013270
pub.
03/01/2003
prom.
11/11/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 december 1995, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 oktober 1998;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 november 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 8 december 1995, Belgisch Staatsblad van 17 februari 1996.

Koninklijk besluit van 8 oktober 1998, Belgisch Staatsblad van 28 november 1998.

Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001 Inrichting en financiering van vakopleiding (Overeenkomst geregistreerd op 28 september 2001 onder het nummer 58971/CO/144) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de landbouw ressorteren en op hun werkgevers. HOOFDSTUK II. - Organisatie van vakopleiding

Art. 2.In toepassing van artikel 6, c) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 december 1995, kunnen de sociale partners vertegenwoordigd in het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" cursussen sociaal-economische en professionele vorming en vorming inzake veiligheid en gezondheid op het werk ten bate van de in artikel 1 bedoelde werknemers inrichten. De organisatiekosten van bedoelde cursussen worden aan de inrichter terugbetaald door het fonds, volgens de modaliteiten bepaald door zijn raad van bestuur. HOOFDSTUK III. - Deelname aan de cursussen

Art. 3.De werknemers hebben recht de in artikel 2 bedoelde cursussen bij te wonen met betaling ten laste van hun werkgever van hun normaal loon en de opgelopen verplaatsingskosten en eventueel andere kosten.

Het loon wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen (Belgisch Staatsblad van 24 april 1974). HOOFDSTUK IV Terugbetaling van de door de werkgevers opgelopen kosten

Art. 4.In toepassing van artikel 6, e) van bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995 betaalt het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" aan de werkgevers de krachtens artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst gemaakte kosten terug op voorlegging van de nodige bewijsstukken. De raad van bestuur van het fonds stelt de praktische modaliteiten vast met betrekking tot de uitvoering van dit artikel. HOOFDSTUK V. - Financiering - Financiële middelen

Art. 5.De ondertekenende partijen verbinden zich ertoe om de inspanningen inzake vakopleiding te intensifiëren. Zij engageren zich er toe om elk op hun niveau hun verantwoordelijkheid op te nemen en de werkgevers en de werknemers aan te sporen om in een ruimere mate gebruik te maken van de mogelijkheden geboden door deze collectieve arbeidsovereenkomst.

In de periode 2001-2002, zullen de werkingsmiddelen die voor vormingsinitiatieven kunnen aangewend worden, verhoogd worden met 0,20 pct. en dit via affectering voor een deel van de reserves voor het doel. De ondertekenende partijen zullen de thans geldende werkgeversbijdrage van 0,20 pct. behouden voor de duur van de collectieve arbeidsovereenkomst 2001-2002. Vanaf 1 januari 2003 zal de bijdrage voor vakopleiding verhoogd worden met 0,20 pct. en op 0,40 pct. gebracht worden. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 6.Al de betwistingen betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de landbouw.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2001 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997 tot inrichting en financiering van de vakopleiding, geregistreerd op 16 september 1997 onder het nummer 45005/CO/144.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeg van ten minste drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 november 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^