Koninklijk Besluit van 11 november 2013
gepubliceerd op 11 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de pensioent

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013205612
pub.
11/12/2013
prom.
11/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de pensioentoezegging voor het jaar 2011 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de pensioentoezegging voor het jaar 2011.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012 Pensioentoezegging voor het jaar 2011 (Overeenkomst geregistreerd op 26 maart 2013 onder het nummer 114275/CO/318.02) HOOFDSTUK I. - Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten : - in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 104291/CO/318.02), afgesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap; - in toepassing van punt 4 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger genoemde collectieve arbeidsovereenkomst en zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van : - de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst; - de in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordering inzake de sociale zekerheid.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op : - werknemers met een contract van interimarbeid; - werknemers met een contract van interimarbeid, werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract (individuele beroepsopleiding); - arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet op de inrichting van de O.C.M.W.'s en tewerkgesteld in het kader van artikel 78 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; - werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; - erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27 juli 1971 (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971); - coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid. HOOFDSTUK III. - Pensioentoezegging

Art. 4.§ 1. Op 31 december 2011 wordt een éénmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het jaar 2011. § 2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2012.

Art. 5.§ 1. De toelage voor het jaar 2011 bedraagt maximaal 33,75 EUR per rechtgevend trimester in de periode tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 voor zover : - de aangeslotene in het jaar 2011 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is; - en in de periode tussen 1 januari 2006 en 31 december 2011 gedurende minstens twee opeenvolgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is; - en deze organisatie voor het jaar 2011 bijdragen betaalde in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2008 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten (registratienummer 89182/CO/318.02, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 februari 2009, Belgisch Staatsblad van 5 juni 2009) en de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011 tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2011 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd " Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van bijdragen voor het jaar 2011 (registratienummer 104290/CO/318.02, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 2011, Belgisch Staatsblad van 5 januari 2012). § 2. De toelage voor het jaar 2011 bedraagt maximaal 6 EUR per rechtgevend trimester in de periode tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 voor zover : - de aangesloten in het jaar 2011 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is; - en in de periode tussen 1 januari 2006 en 31 december 2011 gedurende minstens twee opeenvolgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is; - en deze organisatie voor het jaar 2011 een vrijstelling van bijdragen had in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011 tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" (registratienummer 104453/CO/318.02, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 maart 2012, Belgisch Staatsblad van 4 juli 2012) en de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011 tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2011 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van bijdragen voor het jaar 2011 (registratienummer 104290/CO/318.02, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 2011, Belgisch Staatsblad van 5 januari 2012).

Art. 6.§ 1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de "contractuele arbeidstijd", zijnde (het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer) gedeeld door (het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon).

Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van contractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester. § 2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester. § 3. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding, duur en opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 7.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaalde tijd. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd vóór 30 juni van ieder kalenderjaar, met uitwerking van 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De opzegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, die een kopie van de opzegging stuurt aan elke ondertekenende partij.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 november 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^