Koninklijk Besluit van 11 november 2013
gepubliceerd op 11 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013205617
pub.
11/12/2013
prom.
11/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten behoeve van de erkende zeevissers (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten behoeve van de erkende zeevissers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2013 Invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten behoeve van de erkende zeevissers (Overeenkomst geregistreerd op 26 maart 2013 onder het nummer 114268/CO/143) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de reders en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij en die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisserij. HOOFDSTUK II. - Doelstelling

Art. 2.Het doel van deze collectieve arbeidsovereenkomst is aan alle werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij (artikel 11 van de wet van 3 mei 2003) die een erkenning hebben verkregen als zeevisser, aanvullende werkloosheidsuitkeringen toe te kennen voor zover zij gerechtigd zijn op de hoofdwerkloosheidsvergoedingen. HOOFDSTUK III Toekenningsvoorwaarden van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen

Art. 3.De referteperiode voor toekenning van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen is identiek aan de referteperiode voor erkenning van zeevissers met name 1 april van het lopend jaar tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Art. 4.De aanvullende werkloosheidsuitkeringen worden uitbetaald aan de erkende zeevissers ten belope van maximum 40 dagen per referteperiode met dien verstande dat dit aantal is uitgedrukt rekening houdend met een regeling van zes vergoedbare dagen per week.

Art. 5.De aanvullende werkloosheidsuitkering voor erkende vissers kan niet gecumuleerd worden met de vergoeding voor erkende vissers die op de wachtlijst staan ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid (collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2012). HOOFDSTUK IV Bedrag van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen

Art. 6.Het dagbedrag (uitgedrukt rekening houdend met een regeling van zes vergoedbare dagen per week) van de aanvullende werkloosheidsuitkering die in deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitgekeerd bedraagt 30,00 EUR per dag volledige werkloosheid. HOOFDSTUK V Betalingsmodaliteiten van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen

Art. 7.De aanvullende werkloosheidsuitkeringen worden uitbetaald door de erkende uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 8.Het fonds voor bestaanszekerheid in casu het "Zeevissersfonds" is belast met de administratie, boekhoudkundige en financiële organisatie van de verrichtingen die voortspruiten uit de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor de duur van twee jaar, ze treedt in werking op 1 april 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 maart 2015.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 november 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^