Koninklijk Besluit van 11 oktober 1997
gepubliceerd op 12 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de beroepen waarvoor in de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw behoren, een leerovereenkomst kan worden gesloten en tot vaststelling van de duur van d

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012705
pub.
12/12/1997
prom.
11/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit tot bepaling van de beroepen waarvoor in de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw behoren, een leerovereenkomst kan worden gesloten en tot vaststelling van de duur van de leertijd (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 45, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 juli 1987;

Gelet op het voorstel van het Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw van 20 juni 1994, het Paritair leercomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw gehoord;

Gelet op het voorstel van het Paritair leercomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw van 17 mei 1994;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw behoren.

Art. 2.In de bij artikel 1 bedoelde ondernemingen kunnen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, leerovereenkomsten gesloten worden voor de volgende beroepen : 1° machine-arbeider;2° monteerder;3° bankwerker;4° onderhoudsmechanieker;5° plaatbewerker;6° lasser-monteerder;7° ketelmaker;8° monteerder-kableerder;9° monteerder-installeerder;10° onderhoudselektricien;11° goederenbehandelaar;12° operator-behandeling van materialen;13° kandidaat-gereedschapsmaker;14° operator werktuigmachines;15° mecanicien-verspaner;16° kandidaat-lasser booglasprocédés;17° constructeur staaldraad;18° bankwerker-monteerder;19° stellingmonteerder;20° monteerder volgens plan;21° operator-insteller van numeriek bestuurde plaatbewerkingsmachines;22° kandidaat-pijpfitter;23° aluminiumschrijnwerker;24° ijzerbewerker;25° polyvalente gieterij-arbeider;26° polyvalente gieterij-technieker;27° modellenmaker;28° monteerder-kableerder van elektrische schakelborden;29° industriële elektricien;30° ontstoorder van elektrische installaties;31° ontstoorder van hydromechanische installaties;32° technieker geautomatiseerde installaties;33° operator-insteller geautomatiseerde machines;34° operator vervormingsmachines;35° verenmaker;36° wapenbewerker;37° monteerder-installeerder van PVC-ramen;38° kunststofverwerker;39° polyvalente draadtrekker;40° verwarmingstechnieker;41° oppervlaktebehandelaar.

Art. 3.De duur van de leertijd van de in artikel 2 bedoelde beroepen wordt vastgesteld op 2 jaar.

Het paritair leercomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw kan evenwel oordelen dat de leerling reeds een zekere scholingsgraad in het gekozen beroep bezit, in welk geval, met instemming van dat leercomité, de duur van de leertijd op 1 jaar kan worden gebracht.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 13 juni 1986 tot bepaling van de beroepen waarvoor in de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw behoren, een leerovereenkomst kan worden gesloten en tot vaststelling van de duur van de leertijd ervan wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1994.

Art. 6.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^