Koninklijk Besluit van 11 oktober 1997
gepubliceerd op 19 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende het 's nachts tewerkstellen van de werkneemsters in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012706
pub.
19/11/1997
prom.
11/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit betreffende het 's nachts tewerkstellen van de werkneemsters in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 36, § 1;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat omwille van de vereisten inzake arbeidsorganisatie en omwille van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen de betrokken onderneming onverwijld moet kunnen genieten van de mogelijkheid om werkneemsters 's nachts tewerk te stellen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werkneemsters van de productieafdeling van de onderneming N.V. Crown Cork Company Belgium, te Deurne, en op hun werkgever.

Art. 2.De bij artikel 1 bedoelde werkneemsters mogen 's nachts tewerkgesteld worden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^