Koninklijk Besluit van 11 oktober 1997
gepubliceerd op 11 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor telefoonkosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022762
pub.
11/12/1997
prom.
11/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor telefoonkosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het protocol van 26 juni 1997 waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd binnen het Sectorcomité XII, zijn vermeld;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 mei 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 14 mei 1997;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat om de continuïteit van de inspectieopdrachten van de Dienst voor administratieve controle te verzekeren, het noodzakelijk is onverwijld over te gaan tot het vaststellen van de geldelijke vergoedingen waaronder de inspectiedienst zijn opdrachten dient uit te voeren;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de personeelsleden van de Dienst voor Administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die behoren tot het inspectiepersoneel en die, om dienstredenen, over een aansluiting op het telefoonnet in hun woonplaats moeten beschikken, wordt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 11 400 F toegekend.

Art. 2.De in artikel 1 van dit besluit bepaalde vergoeding voor telefoonkosten dekt alle kosten van telefoonaansluiting, abonnement en gesprekken.

Art. 3.De in dit besluit bepaalde vergoeding wordt maandelijks en na vervallen termijn betaald. De vergoeding is verschuldigd vanaf de maand welke volgt op deze tijdens welke de verplichting om in zijn woning over een aansluiting op het telefoonnet te beschikken een aanvang neemt; ze wordt niet meer toegekend vanaf de maand die volgt op deze tijdens welke deze verplichting een einde neemt.

Art. 4.De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel der ministeries, geldt ook voor de in artikel 1 bedoelde vergoeding. Zij wordt aan de spilindex 138,01 gekoppeld.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1997.

Art. 6.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^