Koninklijk Besluit van 11 oktober 2018
gepubliceerd op 29 oktober 2018

Koninklijk besluit tot benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luxemburg

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018014552
pub.
29/10/2018
prom.
11/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014552

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


11 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luxemburg


Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018 wordt de heer Philippe de Rémont voor een termijn van zes jaar benoemd tot rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luxemburg.

Binnen een termijn van zestig dagen vanaf deze bekendmaking kan een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend worden tegen deze beslissing. Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat : o het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat; o de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; o het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; o de naam en het adres van de verwerende partij.

Het verzoekschrift moet bij ter post aangetekende brief naar het volgende adres verstuurd worden: Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^