Koninklijk Besluit van 11 september 2013
gepubliceerd op 29 november 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Bastenaken door het sluiten van een erfpacht

bron
regie der gebouwen
numac
2013003398
pub.
29/11/2013
prom.
11/09/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Bastenaken door het sluiten van een erfpacht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, zoals gewijzigd bij de wetten van 28 december 1973, 22 december 1989, 20 juli 1990, 15 januari 1999, de programmawet van 2 augustus 2002 en de wet van 20 juli 2006 en het koninklijk besluit van 18 november 1996, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de programmawet van 22 december 1989, inzonderheid op artikel 335 § 3;

Op de voordracht van onze Minister van Financiën belast met Ambtenarenzaken en Onze Staatssecretaris voor Staatshervorming, Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het onroerend goed, gelegen te Bastenaken, rue de Clervaux, kadastraal gekend sectie C, perceel nummer 161h, volgens meting 15 460 m² groot, ook gekend als de parking van Mardasson Memorial (beschermd als monument met Besluit nummer 58/Lux van 20 juni 1949, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, hierna de verpachter genoemd, wordt in erfpacht gegeven aan de stad Bastenaken, hierna de erfpachter genoemd.

Het doel van de erfpacht is voor openbaar nut, meer in het bijzonder om de stad Bastenaken in staat te stellen om op het betrokken perceel een voetgangersesplanade alsook parkeerplaatsen aan te leggen met het oog op de volwaardige toeristische uitbating van het Herdenkingscentrum van Bastenaken.

Art. 2.Het goed zal in erfpacht gegeven worden voor de duur van 50 jaar tegen een symbolische retributie van één euro per jaar. Ter vereenvoudiging gaan beide partijen akkoord de jaarlijkse betaling te vervangen door een eenmalige betaling.

Art. 3.De erfpachter dient al de onderhouds- en herstellingskosten te dragen, daarin begrepen die van de verpachter, zonder enige uitzondering, evenals al de belastingen, taksen en retributies.

Art. 4.Als erfpachter van het goed betaalt de erfpachter voor alle inrichtingen en constructies op het perceel dat het voorwerp uitmaakt van de erfpacht, meer bepaald: -- de inrichting van een esplanade op het betreffende perceel, teneinde er een voetgangersruimte voor te behouden voor een vlottere toegankelijkheid van het museum; -- de aanleg van parkings op de reeds bestaande parkeerruimte en de eventuele uitbreiding ervan tot de weiden die zich eveneens op het betreffende kadasterperceel bevinden.

De totale tussenkomst van de erfpachter in deze inrichtingen en constructies bedraagt 850.000 EUR.

Art. 5.Gedurende de erfpacht moet de erfpachter de bestemming van de site als herdenkingsplaats voor de Tweede Wereldoorlog behouden.

Behoudens schriftelijke instemming van de verpachter is het de erfpachter niet toegestaan om : -- zijn erfpachtrecht af te staan of om er een hypotheek op te vestigen; -- het erfpachtgoed onder te verhuren; -- de in artikel 1 beschreven bestemming te wijzigen.

De Stad Bastenaken heeft, zonder de autorisatie van de erfpachtgever evenwel het recht om haar erfpachtrecht af te staan aan de "Secteur développement d'équipements touristiques" waarvan zij de meerderheidsaandeelhouder is.

Art. 6.Bij het einde van de erfpacht worden de bouwwerken die de erfpachter heeft aangebracht op het in erfpacht gegeven goed van rechtswege de eigendom van de erfverpachter, zonder dat de erfpachter aanspraak kan maken op welke vergoeding ook.

Art. 7.De modaliteiten van deze erfpacht, zoals bepaald in dit besluit, zullen worden vastgelegd in een overeenkomst die tussen de partijen moet worden gesloten.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.

Art. 9.Onze Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken en Onze Staatssecretaris voor Staatshervorming, Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 september 2013.

FILIP Van Koningswege : Le Minister van Financiën belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Staatshervorming, Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, S. VERHERSTRAETEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^