Koninklijk Besluit van 11 september 2013
gepubliceerd op 30 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2013 voor de werking van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024325
pub.
30/09/2013
prom.
11/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2013 voor de werking van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 7, §§ 1 en 3;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 1965 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en tot bepaling van de risico's die gedekt zijn door de verzekeringsondernemingen die de vereniging zonder winstoogmerk "Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening" vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1965 betreffende het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, ter voldoening aan de wet van 8 juli 1964 betreffende de Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1965 houdende organisatie van de financiële Staatstussenkomst voor de werking van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Gelet op de aanvraag van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, gegeven op 30 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 2013;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 480.000 euro aan te rekenen ten laste van het krediet ingeschreven op artikel 52.21.4140.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor het begrotingsjaar 2013, zal op het krediet van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, bankrekeningnummer BE87 679-0208838-94 te Brussel, gestort worden.

Ondernemingsnummer 0409.600.514.

Art. 2.Dit bedrag dient verantwoord te worden door het voorleggen van een jaarlijkse afrekening.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^