Koninklijk Besluit van 11 september 2014
gepubliceerd op 01 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs

bron
federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2014205906
pub.
01/10/2014
prom.
11/09/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, artikelen 9, 10 en 46bis, § 5, laatst gewijzigd bij wet van 19 maart 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001001234 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs sluiten tot vaststelling van het model van legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs;

Gelet op het advies van de Inspectrice van Financiën, gegeven op 12 juni 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 17 juni 2014;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Overwegende dat deze wet een aanzienlijke uitbreiding van de bevoegdheden van de nucleaire inspecteurs omvat;

Overwegende dat deze wet in werking treedt op 17 juni 2014;

Overwegende dat dwingende redenen van behoud van de nucleaire veiligheid en beveiliging rechtvaardigen dat deze wet zo snel als mogelijk wordt uitgevoerd en dat de nieuwe categorie van nucleaire inspecteurs zich moet kunnen identificeren aan de hand van een legitimatiekaart, met ingang van hun benoeming, vastgesteld op 23 juni 2014;

Overwegende dat het model van deze legitimatiekaart derhalve onverwijld moet worden vastgelegd;

Gelet op het advies 56.513/3 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, hebben wij besloten en besluiten wij :

Artikel 1.De Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle geeft aan de nucleaire inspecteurs, zoals omschreven in de artikelen 9 en 46bis § 5 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van bevolking en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, een legitimatiekaart af.

Art. 2.De legitimatiekaart heeft de vorm van een rechthoek die een lengte heeft van 86 mm en een breedte van 54 mm en is geplastificeerd.

Art. 3.De legitimatiekaart bevat op de voorzijde de volgende vermeldingen: 1° de kop "Koninkrijk België" bovenaan;2° in het middengedeelte van de kaart een rechthoek met: - geheel links een pasfoto van de houder met een minimumgrootte van 20 mm bij 30 mm; - in het midden bovenaan de naam en de voornaam van de houder; - geheel in het midden het volgnummer, gevolgd door de vermelding 'nucleair inspecteur' of 'inspecteur nucléaire', naargelang de moedertaal van de titularis; - in het midden onderaan het nummer van de identiteitskaart van de houder; - op de achtergrond de afkorting "FANC"; 3° in het midden onderaan: "De Directeur-generaal" en diens handtekening;4° onderaan links: de geldigheidsduur van de kaart;5° aan de rechterkant van de kaart, wordt een band opgenomen met de nationale driekleur. Voor de nucleaire inspecteurs zoals omschreven in artikel 9 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van bevolking en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle bevat de achterzijde van de kaart, naast een band met de nationale driekleur in het midden onderbroken door het nationale wapenschild, de vermelding: "De houder van deze legitimatiekaart is gemachtigd op te treden op het ganse grondgebied van het Koninkrijk België. Bij het volbrengen van zijn opdracht kan hij de bijstand vorderen van de federale of de lokale politiediensten." Voor de nucleaire inspecteurs zoals omschreven in artikel 46bis § 5 van dezelfde wet bevat de achterzijde van de kaart, naast een band met de nationale driekleur in het midden onderbroken door het nationale wapenschild, de vermelding : "De houder van deze legitimatiekaart heeft de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en is gemachtigd op te treden op het ganse grondgebied van het Koninkrijk België. Bij het volbrengen van zijn opdracht kan hij de bijstand vorderen van de federale of de lokale politiediensten."

Art. 4.De vermeldingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 3° en 4°, tweede lid en derde lid worden gesteld in het Nederlands, het Frans en het Duits, met voorrang voor de moedertaal van de houder.

Art. 5.De minister bevoegd voor binnenlandse zaken bepaalt de regels : 1° inzake het verlies, de diefstal of de beschadiging van de kaart;2° voor het geval dat de houder, ongeacht de duur en de grond, zijn ambt niet kan of mag uitoefenen.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 21 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001001234 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs sluiten tot vaststelling van het model van legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 september 2014.

FILIP Van Koningswege : De minister van Binnenlandse Zaken, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^