Koninklijk Besluit van 11 september 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot het toekennen van een zitpenning aan de leden van het Wetenschappelijk Comité REACH en de terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten aan de waarnemers, die uitgenodigd wo

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024230
pub.
06/10/2015
prom.
11/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015024230

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


11 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot het toekennen van een zitpenning aan de leden van het Wetenschappelijk Comité REACH en de terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten aan de waarnemers, die uitgenodigd worden door dit comité


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 21 december 2012 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH);

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH);

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 augustus 2015;

Overwegende de beslissing van het Comité REACH van 21 februari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot het toekennen van een zitpenning aan de leden van het Wetenschappelijk Comité REACH en de terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten aan de waarnemers, die uitgenodigd worden door dit comité worden de woorden "en de honoraria als vergoeding voor hun werk als rapporteurs voor dit comité" ingevoegd tussen het woord "zitpenning" en de woorden "aan de leden van het Wetenschappelijk Comité REACH".

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende: "De leden en de voorzitter van het Wetenschappelijk Comité REACH kunnen de opdracht geven dat de betaling van het bedrag bedoeld in lid 1 of 2 aan de wetenschappelijke of universitaire instelling waarvan ze deel uitmaken, zou worden gestort.".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 1/1.De leden van het Wetenschappelijk Comité REACH innen honoraria die vastgesteld zijn op 68,39 euro per uur als vergoeding voor hun werk als rapporteurs voor dit comité.

Het bedrag bedoeld in lid 1 is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen. Hiertoe wordt het gekoppeld aan het indexquotiënt van toepassing op 1 januari 2009.

De leden van het Wetenschappelijk Comité REACH kunnen de opdracht geven dat de betaling van de honoraria bedoeld in lid 1 aan de wetenschappelijke of universitaire instelling waarvan ze deel uitmaken, zou worden gestort.".

Art. 4.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, Mevr. M.-Ch. MARGHEM


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^