Koninklijk Besluit van 12 april 2005
gepubliceerd op 15 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van h

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011194
pub.
15/04/2005
prom.
12/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen inzonderheid op de artikelen 11, § 1, derde lid, en 20;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 januari 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 26 januari 2005;

Gelet op het advies 38.105/1 van de Raad van State gegeven op 2 maart 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Onze Minister van Middenstand, Onze Minister van Werk en Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er is een onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie, zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen en het lidmaatschap van het Interministerieel Comité voor de Distributie.

Art. 2.Het voorzitterschap wordt waargenomen door de Minister van Economie of zijn afgevaardigde.

De voorzitter vertegenwoordigt het Interministerieel Comité voor de Distributie ten opzichte van derden.

Art. 3.Het secretariaat wordt verzekerd door een personeelslid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en wordt aangeduid bij Ministerieel Besluit door de Minister van Middenstand en in overleg met de Minister van Economie.

De zetel van het secretariaat bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De secretaris heeft geen stemrecht.

Art. 4.De voorzitter van het Interministerieel Comité voor de Distributie roept de leden samen, stelt de agenda op, leidt de zittingen en deelt de beslissingen mee.

Art. 5.De vergaderingen, de beraadslaging en de stemming zijn niet openbaar.

Art. 6.Het Interministerieel Comité kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is.

Art. 7.Bij meerderheid van zijn leden, neemt het Interministerieel Comité voor de Distributie een met redenen omklede beslissing.

Art. 8.Het Interministerieel Comité voor de Distributie stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Ministers bevoegd voor Economie en Middenstand, na overleg met de Ministers van Werk en Mobiliteit.

Art. 9.De deelname aan de werkzaamheden van het Interministerieel Comité voor de Distributie is niet bezoldigd.

Art. 10.De werkingskosten van het Interministerieel Comité voor de Distributie komen ten laste van de begroting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2005.

Art. 12.Onze Minister van Economie en Onze Minister van Middenstand zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^