Koninklijk Besluit van 12 augustus 2003
gepubliceerd op 15 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003493
pub.
15/10/2003
prom.
12/08/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 AUGUSTUS 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op het artikel 57, eerste lid, zoals gewijzigd bij artikel 10 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat door artikel 57 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten de CBF haar boekhouding dient te voeren en haar jaarrekening dient op te stellen overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen; dat krachtens diezelfde bepaling, zoals aangevuld in fine door artikel 10 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2 van de wet van 2 augustus betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten de Koning op advies van de CBF wijzigingen kan aanbrengen die vereist zijn door de specifieke aard van de activiteiten, de bevoegdheden en het statuut van de CBF; dat de Commissie de nieuwe bepalingen en schema's reeds dient toe te passen voor de rekeningen voor het boekjaar 2002; dat de Commissie deze rekeningen voor het boekjaar 2002 zo snel mogelijk dient goed te keuren; dat de instelling van de afwijkende bepalingen en schema's bijgevolg hoogdringend is;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De artikelen 38, 44, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 91, A, II, IV, V, VI, VIII, XII, A, B, D, XV, XVII, B, D, XVIII, XIX, 92, 93 en 94 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen gelden niet voor de toepassing door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van artikel 57 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op financiële sector en de financiële diensten.

Art. 2.In afwijking van artikel 82 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen wordt de balans van de Commissie voor het Bank - en Financiewezen opgesteld volgens onderstaand schema : ACTIVA Vaste activa I. Oprichtingskosten II. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Vlottende activa III. Vorderingen op meer dan één jaar IV. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Vorderingen i.v.m. de werking B. Overige vorderingen V. Beleggingen VI. Liquide middelen VII. Overlopende rekeningen Totaal der activa PASSIVA Eigen vermogen I. Herwaarderingsmeerwaarden II. Reserves Onbeschikbare reserves A. Algemene begrotingsreserve B. Liquiditeitsreserve Voorzieningen III. Voorzieningen voor risico's en kosten A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Grote herstellings - en onderhoudswerken C. Overige risico's en kosten Schulden IV. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 1. Leasingschulden en soortgelijke schulden 2.Kredietinstellingen 3. Overige leningen B.Schulden i.v.m. de werking 1. Leveranciers 2.Overige schulden C. Overige schulden V. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen 2.Overige leningen C. Schulden i.v.m. de werking 1. Leveranciers 2.Overige schulden D. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2.Bezoldigingen en sociale lasten E. Overige schulden VI. Overlopende rekeningen Totaal der passiva

Art. 3.In afwijking van artikel 82 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen wordt de resultatenrekening van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen opgesteld volgens onderstaand schema : I. Opbrengsten A. Bijdragen in de werkingskosten B. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Diensten en diverse goederen B. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen C. Waardeverminderingen op vorderingen i.v.m. de werking (toevoegingen +; terugnemingen -) D. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +; terugnemingen -) E. Afschrijvingen op oprichtingskosten en materiële vaste activa F. Andere werkingskosten III. Werkingsoverschot Werkingstekort IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit vlottende activa B. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld onder II. C. (toevoegingen +; terugnemingen -) C. Andere financiële kosten VI. Gewoon werkingsoverschot Gewoon werkingstekort VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen op materiële vaste activa B. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten C. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa D. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen op materiële vaste activa B. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten C. Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa D. Andere uitzonderlijke kosten IX. Werkingsoverschot van het boekjaar Werkingstekort van het boekjaar Verwerking van het werkingssaldo van het boekjaar A. Te bestemmen werkingsoverschot (werkingstekort) van het boekjaar B. Onttrekking aan de onbeschikbare reserves C. Toevoeging aan de onbeschikbare reserves D. Terugbetalingen krachtens het KB betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF E. Bijkomende opvragingen krachtens het KB betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF

Art. 4.De toelichting voorzien in artikel 91, A, XII, A en B van het koninklijk besluit van 30 januari 2000 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen wordt vervangen door een toelichting die een uitsplitsing geeft van de bijdragen in de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen die door de diverse categorieën van bijdrageplichtigen worden betaald krachtens het koninklijk besluit dat de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen regelt.

Art. 5.In afwijking van artikel 95, IV, B. van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden onder de passief-balanspost « Onbeschikbare reserves » opgenomen : 1. de algemene begrotingsreserve waarover de Commissie voor het Bank- en Financiewezen beschikt krachtens artikel 18 van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF.2. de liquiditeitsreserves die noodzakelijk zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de liquiditeitsnoden van de werking.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2002.

Art. 7.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 12 augustus 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^