Koninklijk Besluit van 12 december 2001
gepubliceerd op 28 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022960
pub.
28/12/2001
prom.
12/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 207bis, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het advies uitgebracht op 19 november 2001 door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het advies uitgebracht op 19 november 2001 door de Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 november 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 december 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de globale begrotingsdoelstelling, bedoeld in artikel 40, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor het jaar 2002 werd vastgelegd op 581 532,5 miljoen BEF, dat het slechts mogelijk is de werkelijke uitgaven binnen dat vastgelegd bedrag te houden mits het doorvoeren van een reeks besparingsmaatregelen, dat één van deze maatregelen opgenomen in het Regeringsplan er in bestaat de honoraria slechts te indexeren vanaf 1 juli 2002 in plaats van 1 januari 2002, tenzij door de sector structurele maatregelen worden uitgewerkt met eenzelfde financiële besparing, dat de datum waarop een indexering ingaat één van de modaliteiten is die bedoeld zijn in artikel 207bis van hoger vermelde wet, dat het derhalve dringend nodig is dit besluit te publiceren vóór 1 januari 2002 om de beoogde besparingen te realiseren, Gelet op het advies nr. 32.660/1 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt in artikel 6 een tweede alinea ingevoegd die luidt als volgt : « Voor het jaar 2002 is deze koppeling nochtans slechts van kracht vanaf 1 juli 2002, tenzij vanaf 1 januari 2002 door de betrokken sector structurele maatregelen in toepassing worden gebracht die in dat jaar besparingen opleveren die minstens gelijk zijn aan de helft van het in artikel 7 bedoeld indexvolume. De Algemene Raad stelt deze gelijkheid vast, na advies van de Commissie voor begrotingscontrole. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 31 december 2001.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^