Koninklijk Besluit van 12 december 2002
gepubliceerd op 25 december 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2002021487
pub.
25/12/2002
prom.
12/12/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van de ministeriële bevoegdheden inzake wetenschapsbeleid, cultuur en onderwijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijke zijn aan iedere federale overheidsdienst, inzonderheid op de artikelen 9 en 10, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, en op het artikel 10bis , ingevoegd bij hetzelfde besluit;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juni 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 5 september 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 13 november 2002;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 29 juli 2002 van het Basisoverlegcomité voor de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 29 juli 2002 van het Tussenoverlegcomité voor de Federale wetenschappelijke instellingen die afhangen van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt, onder het gezag van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid opgericht.

Art. 2.De Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid heeft tot taak de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federale wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden, in het bijzonder de ten uitvoer legging, in opdracht van de Regering, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de bevoegdheden van de Federale overheid en de uitbouw van een permanente algemene expertise ten dienste van deze in de wetenschappelijke en technische gebieden.

Daarom is hij belast met : 1° de ten uitvoer legging van programma's, acties en onderzoeknetwerken op Belgisch vlak of in internationaal verband;2° het beheer van de Belgische medewerking aan de programma's en activiteiten van het Europees Ruimtevaartbureau en van andere nationale en internationale organisaties die bevoegd zijn inzake onderzoek en wetenschappelijke openbare dienstverlening;3° de ondersteuning van de federale wetenschappelijke instellingen bij hun administratief, financieel en materieel beheer en de coördinatie en valorisatie van hun onderzoekactiviteiten en van hun wetenschappelijke openbare dienstverlening;4° de coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal vlak;5° de ontwikkeling en analyse van O & O-indicatoren en de inschakeling ervan in internationale gegevensbanken;6° het beheer van het Belgisch telematicanetwerk voor onderzoek (BELNET);7° het beheer van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI);8° het beheer van de Nationale dienst voor Congressen (NDC);9° de opvolging van de dossiers inzake de federale culturele bevoegdheden;10° de opvolging van de dossiers inzake de federale onderwijsbevoegdheden. In afwijking van punt 9 van het voorgaande lid oefent de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid de voogdij over de Koninklijke Muntschouwburg, het Paleis voor Schone Kunsten en het Nationaal Orkest van België niet langer meer uit op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit houdende aanstelling van de leden van de volgende regering en voorzover het koninklijk besluit tot regering en voorzover het koninklijk besluit tot aanwijzing van de Regeringscommissarissen bij deze drie instellingen eerder in werking zal getreden zijn.

Art. 3.§ 1. Het organogram van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid bevat : 1° de voorzitter van het directiecomité;2° 3 managementfuncties -1;3° 4 managementfuncties -2;4° 1 staffunctie (interne audit). § 2. Bovendien worden voor de leiding van de tien federale wetenschappelijke instellingen die afhangen van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, opgericht : 1° 10 managementfuncties -1;2° 10 managementfuncties -2 (directeur van de ondersteunende dienst). De modaliteiten inzake de aanduiding en de uitoefening van deze functies worden door Ons vastgesteld, op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers.

Art. 4.Bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid worden opgericht : - een directiecomité, samengesteld uit de houders van de functies opgesomd in artikel 3, § 1, 1° en 2°; - een auditcomité.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 3, § 2, dat in werking treedt op de datum van in werkingtreding van het erin bedoelde koninklijk besluit.

Art. 6.Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^