Koninklijk Besluit van 12 december 2018
gepubliceerd op 16 januari 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018015571
pub.
16/01/2019
prom.
12/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015571

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Algemeen Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd vult de reglementering aan met betrekking tot de verplichtingen die toepasselijk zijn in verband met de verstrekking van betalende diensten, dat wil zeggen de diensten die direct of indirect worden verstrekt via betaalnummers met toeslag, hetzij telefonische oproepen hetzij het verzenden of zelfs het eenvoudig ontvangen van sms- of mms-berichten met toeslag.

Ter uitvoering van paragraaf 2 van artikel 116/1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna "de wet") worden verplichtingen opgelegd aan alle partijen die betrokken zijn in de "keten" van levering van zo'n betalende dienst, namelijk aan de dienstenaanbieder, maar ook de faciliterende operator, de facturerende operator, de houder van een betaalnummer, de eindgebruiker of elke andere betrokken partij. Het doel is daardoor meer transparantie te waarborgen, alsook een betere bescherming van de gebruiker van een betalende dienst tegenover een dergelijke dienst, die soms via verscheidene tussenpersonen wordt verstrekt.

Door de voorwaarden te beschrijven die moeten worden nageleefd om aan een eindgebruiker of aan een abonnee te mogen vragen om meer te betalen dan de prijs van een gesprek of van een sms/mms zonder toeslag, streeft het ontwerp ook het doel na om de regels te verduidelijken die van toepassing zijn op de tussenpersonen, om de controles te vergemakkelijken en om geschillen te voorkomen die verbonden zijn aan de verstrekking van betalende diensten.

De essentie van de opgelegde verplichtingen vormt in werkelijkheid bestaand recht, dat momenteel vervat is in het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie. Dit besluit tot vaststelling van de Ethische Code wordt opgeheven en de regels ervan worden hervormd om begrijpelijk te zijn voor een gebruiker die niet goed op de hoogte is.

Deze reglementering integreert eveneens de principes vervat in de gedragscode voor de diensten die worden gefactureerd via de betaalnummers 070/090X, de GOF-richtlijnen voor de sms/mms-diensten en voor de "direct carrier billing"-diensten, en houdt rekening met de ex-postimpactanalyse van het BIPT van 17 augustus 2017 met betrekking tot de Belgische federale reglementering inzake consumentenbescherming in elektronische-communicatierecht.

Hoofdstuk 1 definieert begrippen en stelt het persoonlijke en materiële toepassingsgebied van het besluit vast. Er worden drie categorieën van betalende diensten onderscheiden. De eerste beoogt de diensten die worden verstrekt via een spraakoproep via een lang betaalnummer. De tweede beoogt die welke worden verstrekt via sms of mms via een kort betaalnummer. De derde categorie groepeert 3 soorten van bijzondere betalende diensten waarvoor een bijkomende bescherming van de gebruiker nodig is: de diensten voor de werving van fondsen, de diensten voor spelen, wedstrijden of quizzen, en de diensten voor de beschikbaarstelling van applicaties om een telefoon te personaliseren.

De diensten voor "direct carrier billing", soms gebruikt in het kader van de betaling van betalende diensten in de zin van het onderhavige besluit, zijn dan weer enkel onderworpen aan een specifieke bepaling met betrekking tot de klantendienst.

Hoofdstuk 2 vermeldt de gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn op elk type van betalende dienst, een minimale gemeenschappelijke basis die geldt voor elk type van betalende dienst. Een eerste afdeling detailleert de informatie die meegedeeld moet worden inzake reclame. Een tweede afdeling preciseert de verplichting om een betalende dienst te verstrekken op een eerlijke, rechtmatige en transparante manier. Een derde afdeling stelt verplichtingen vast in verband met de instelling van een klantendienst, de klachtenbehandeling en de eventuele schadeloosstelling, overeenkomstig artikel 116/1, § 2, tweede lid, 3°, 4°, 6°, van de wet, die respectievelijk doelt op de klantendienst, het proces van klachtenbehandeling en de procedure van terugbetaling. Een vierde afdeling somt de algemene verplichtingen op na afloop van de verstrekking van de dienst.

Hoofdstuk 3 stelt de aanvullende regels vast die van toepassing zijn op een betalende dienst van de 2e categorie. Deze regels strekken tot doel de instemming van de toekomstige gebruiker op een eerlijke, rechtmatige en transparante wijze te verkrijgen. Een eerste afdeling is gewijd aan de verplichtingen inzake reclame. Afdeling 2 preciseert de bestelling, registratie of intekening op dergelijke diensten, afdeling 3 de informatieverstrekking die voorafgaat aan de verstrekking van de dienst, afdeling 4 de verplichtingen inzake facturering en afdeling 5 de verplichtingen die nageleefd moeten worden bij het einde van de verstrekking. Afdeling 6 vermeldt nog de aanvullende specifieke regels voor een chatdienst, wat betreft het modereren en de tarifering.

Hoofdstuk 4 bevat de aanvullende specifieke regels voor sommige betalende diensten van de 3e categorie.

In hoofdstuk 5 staat de bepaling tot opheffing van het voormelde besluit van 9 februari 2011 en de gebruikelijke slotbepaling.

Artikelsgewijze bespreking HOOFDSTUK 1. - Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Het onderhavige artikel definieert een afkorting (1° ) en noties die nodig zijn voor een goed begrip van het onderhavige besluit, die doorgaans voortkomen van bestaande besluiten.

Aldus stemmen de begrippen betaalnummer (2° ) en dienstidentiteit (4° ) overeen met die van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten van nummers (hierna "KB Nummering").

Het nieuwe begrip van "houder van betaalnummers" (3° ) houdt niet alleen rekening met de rechtstreekse toewijzing van nummers door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, maar ook met de mogelijkheden inzake overdraagbaarheid van nummerblokken.

Om de groepering per type van dienst te vergemakkelijken wordt het begrip van "betalende berichtendienst" dat gebruikt wordt in het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie, vervangen door het begrip "betalende dienst voor de verkoop van veelvoudige berichten" (5° ) om uitdrukkelijk de praktijk te beschrijven van verkoop via een betaalnummer waarbij de eindgebruiker, om de aankoop van of de toegang tot een dienst te voltooien, na zijn aanvraag voor intekening op de dienst, twee of meer sms'en of mms'en moet ontvangen van de dienstenaanbieder. Zo'n transactie kan leiden tot een overschrijding van de maximumtarieven die vastgesteld zijn in artikel 71 van het KB Nummering (en die, volgens dat besluit, maximaal verdeeld mogen worden tussen een verzonden sms of mms en een ontvangen sms of mms). Het bepalende criterium voor dat geherformuleerde concept is dus niet het minimumaantal sms'en en/of mms'en die ontvangen moeten worden na intekening om ten volle gebruik te kunnen maken van de betalende dienst. Een voorbeeld is met name de aankoop van een beltoon waarbij drie betaal-sms'en ontvangen worden.

Dat concept omvat ook de noties van "abonnementsdienst" (6° ), "alarmdienst" (7° ) en "chatdienst" (8° ) die nu gedefinieerd zijn in het besluit van 9 februari 2011.

Een abonnementsdienst (6° ) kan bijvoorbeeld bestaan uit een dienst waarbij men dagelijks een weerbericht ontvangt via sms, doorgaans te betalen meteen na ontvangst door de gebruiker, om de dienstenaanbieder die het betaalnummer exploiteert te vergoeden. Indien een abonnementsdienst voorziet in de kosteloosheid van de sms bij ontvangst kan de eventuele betaling voor de dienst slechts gebeuren door middel van de inteken-sms aangezien artikel 71, § 4, van het KB Nummering het niet toestaat dat het eindgebruikerstarief voor berichten die naar het betaalnummer worden verstuurd via hetwelk de abonnementsdienst wordt verstrekt, hoger is dan het eindgebruikerstarief voor de verzending van een oproep naar een geografisch of mobiel nummer van een privépersoon.

Een voorbeeld van een alarmdienst (7° ) wordt gegeven door een dienst waar, na intekening, een bericht wordt ontvangen telkens wanneer gescoord wordt tijdens een sportwedstrijd van een ploeg voor wie men supportert.

De chatdienst (8° ) doelt enkel op de chatdienst die plaatsvindt via een betaalnummer of na registratie van de eindgebruiker met behulp van een oproep of van een bericht naar een betaalnummer. Deze doelt noch op de gratis chatdiensten via het internet, noch op diegene die uitsluitend toegankelijk zijn na te hebben betaald met behulp van een kredietkaart of met een ander betaalmiddel (en voor zover de communicatie met de chatdienst niet verloopt via een betaalnummer).

Bovendien slaat de definitie zowel op het chatten tussen de eindgebruikers onderling als op het chatten tussen een eindgebruiker en een dienstenaanbieder, al of niet met behulp van een geautomatiseerd programma. Een dienstenaanbieder is immers ook een gebruiker van eindapparatuur, in de zin van artikel 2, 41°, van de wet, omdat de middelen aan de hand waarvan de dienstenaanbieder een chatdienst verstrekt (gewoonlijk een telefoon of een server) ook verbonden moeten worden met behulp van eindapparatuur met een elektronische-communicatienetwerk om de dienst te verstrekken (in het geval van een chatdienst die via een server wordt verstrekt, vormt de modem tussen de server en het elektronische-communicatienetwerk het eindtoestel).

Vormen geen betalende dienst voor de verkoop van veelvoudige berichten de gevallen waarin er geen uitwisseling is van verschillende sms'en/mms'en met de aanbieder van diensten om een aankoop te bevestigen, zoals bij een stemming via één sms (bijv.: bij het Eurovisiesongfestival), bij een gift via één sms (bijv. in het kader van de strijd tegen kanker), of bij een deelname aan een wedstrijd of een quiz via een kort sms- of mms-betaalnummer, waarbij bijvoorbeeld geantwoord moet worden op drie vragen alvorens men in aanmerking kan komen voor een prijs. In dat geval worden immers geen sms'en verzonden om gevolg te geven aan een vraag van de klant (maar enkel een mogelijkheid om deel te nemen).

Om met name de informatie in verband met de toepasselijke reglementen te verduidelijken is de voorkeur gegeven aan het concept "dienst bestaande in de organisatie van spelen, wedstrijden of quizzen" (9° ) boven dat van "spelsessie", dat gebruikt is in het besluit van 9 februari 2011.

De noties "reclame" (10° ) en "eindgebruikerstarief" (11° ) zijn overgenomen van het koninklijk besluit van 9 februari 2011.

Artikel 2 Om te zorgen voor transparantie en meer bescherming van de eindgebruiker, die soms door onbekende tussenpersonen wordt gecontacteerd, stelt de onderhavige bepaling het persoonlijke toepassingsgebied van het besluit in ruime zin vast op alle leden van de "keten" voor de levering van een betalende dienst van een (of meer) van de 3 gecreëerde categorieën. De eerste groepeert de betalende diensten die verstrekt worden via een spraakoproep via een lang betaalnummer, de tweede die welke verstrekt worden via sms of mms via een kort betaalnummer. De 3e categorie groepeert 3 soorten van bijzondere betalende diensten waarvoor een bijkomende bescherming van de gebruiker nodig is: de diensten voor de werving van fondsen, de diensten voor spelen, wedstrijden of quizzen, en de diensten voor de beschikbaarstelling van applicaties om een telefoon te personaliseren.

Dat laatste begrip mag niet worden verward met apps voor de smartphone, maar slaat op beltonen, logo's, enz. die via sms/mms ontvangen kunnen worden.

Artikel 3 Om een kader te scheppen voor het aanbod van betalende diensten voor de werving van fondsen en betalende diensten die bestaan in de organisatie van een loterij, preciseert de onderhavige bepaling de bijzondere bevoegdverklaringen die nodig zijn voor de organisatie van deze diensten.

Artikel 4 Deze bepaling breidt het toepassingsgebied van het besluit uit naar een dienst voor direct carrier billing, om de eindgebruiker in staat te stellen een aanspreekpunt te hebben bij een klantendienst, zelfs voor de gevallen waarbij er een betaling is geweest zonder financiële tussenpersoon. HOOFDSTUK 2. - Gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn op elk type van betalende dienst Afdeling 1. - Verplichtingen inzake reclame

Artikel 5 Om de gebruikers alsook de dienstenaanbieders transparantie te bieden, geeft de onderhavige bepaling de lijst van de uitdrukkelijke vermeldingen die in een reclameboodschap opgenomen moeten worden, alsook de nadere regels die in acht genomen moeten worden voor de mededeling van die informatie, naargelang het schriftelijke of verbale reclame (of beide) betreft. Dankzij die opsomming kan ook de controle op die reclame vergemakkelijkt worden. Afdeling 2. - Verplichting om een betalende dienst op een eerlijke,

rechtmatige en transparante manier te verstrekken Artikel 6 Deze bepaling wil een betere voorlichting van de gebruiker mogelijk maken alsook een makkelijke controle, wat betreft bepaalde praktijken die niet beantwoorden aan de eisen inzake verstrekking van een betalende dienst op een eerlijke, rechtmatige en transparante wijze.

Artikel 7 Met als doel alle personen die een rol spelen in de keten van verstrekking van de betaaldienst verantwoordelijk te maken, legt de onderhavige bepaling de houder van een betaalnummer een automatische procedure op voor het blokkeren van nummers en schorsing van de overdracht van bedragen in duidelijke gevallen van overtreding van de regels van het voorgestelde besluit. In het geval van de korte betaalnummers, worden de mobiele-netwerkoperatoren beschouwd als medehouders en dus medeverantwoordelijken van de blokkering.

Zonder te wachten op een eventueel ingrijpen van het BIPT a posteriori blokkeert één (of blokkeren meer) houder(s) van een betaalnummer die weet zou (zouden) hebben van een overtreding van de regels van het onderhavige besluit het nummer waarover het gaat. Enkel indien ook de houders van betaalnummers in duidelijke fraudegevallen snel tot blokkering van het nummer overgaan, kunnen de schadelijke gevolgen zoveel als mogelijk beperkt worden.

De houder (of houders) van een betaalnummer mag (mogen) van die gebeurtenissen kennis nemen op alle mogelijke manieren. Hij is in elk geval verwittigd van het bestaan van een klacht in de gevallen waarin de volgende artikelen voorzien. Afdeling 3. - Verplichtingen inzake klantendienst en procedure die

voor klachten geldt Artikel 8 Om de gebruikers of abonnees van betalende diensten beter te beschermen en alle geschillen te voorkomen, voert de onderhavige bepaling de verplichting in om een klantendienst op te richten voor een aanbieder van betalende diensten die onder het onderhavige besluit valt.

Artikel 9 Om dezelfde redenen als die welke vermeld zijn in artikel 8, maakt de onderhavige bepaling het mogelijk om klachten over de inhoud in te dienen (waaronder de inhoud van de betalende dienst of de inhoud van de abonnementsdienst tegen betaling), de werking, de gefactureerde kosten of de communicatie van de aangeboden betalende dienst.

Ze stelt ook de procedure vast voor het indienen van een dergelijke klacht, alsook de procedure voor het beheer van die klacht.

Er worden korte proceduretermijnen vastgesteld om het klachtendossier eventueel aan te vullen, maar ook om de klacht te behandelen. Nadat de termijn voor behandeling verstreken is, wordt de klacht geacht gegrond te zijn.

De partij bij wie de klacht wordt ingediend, brengt de houder van een betaalnummer op de hoogte, aangezien die laatste zorgt voor de follow-up van de eventuele terugbetaling van de consument. De houder van een betaalnummer neemt de eventuele terugbetaling van de consument tijdelijk op zich, in geval van onvermogen van de aanbieder van een betalende dienst. De houder van een betaalnummer wendt zich vervolgens tot de aanbieder van een betalende dienst, als de enige die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de verstrekking van zijn dienst en de concrete behandeling van de klacht. Afdeling 4. - Verplichtingen verbonden aan het einde van de

verstrekking van een dienst Artikel 10 Om de transparantie van de betrekkingen tussen de partijen te waarborgen, voorziet de onderhavige bepaling in de algemene mogelijkheid voor een gebruiker om een eind te maken aan een betalende dienst mits een procedure wordt nageleefd waarover de aanbieder van een betalende dienst hem zal hebben ingelicht. HOOFDSTUK 3. - Aanvullende regels die van toepassing zijn op een betalende dienst van de 2e categorie Afdeling 1. - Verplichtingen inzake reclame

Artikel 11 Om de redenen die dezelfde zijn als die welke vermeld zijn in artikel 5, voegt de onderhavige bepaling extra informatie toe aan artikel 5 die verplicht vermeld moet worden in de reclame voor de levering van diensten van de 2e categorie. Afdeling 2. - Bestelling, registratie of intekening

Artikel 12 Om de instemming van de consument te beschermen, verduidelijkt de onderhavige bepaling de regels met betrekking tot een aankoop, een registratie, een intekening op of een activering van een dienst van de 2e categorie door strikte procedures in te stellen die erop gericht zijn te vermijden dat de consument in de val wordt gelokt.

Artikel 13 Met als zelfde doel de consument te beschermen stelt deze bepaling de limieten van de instemming vast, eist ze een duidelijke instemming met een voorgestelde dienst en bepaalt ze de manier waarop het akkoord met een betalende dienst van de 2e categorie moet worden aangetoond. Afdeling 3. - Informatie mee te delen voorafgaand aan de

dienstverlening Artikel 14 Om de aandacht van de consument te vestigen op de gevolgen van het intekenen of het zich abonneren, stelt de onderhavige bepaling de inhoud vast van het of de berichten die gratis aan de consument gestuurd moet(en) worden voor het begin van de eigenlijke verstrekking van de dienst. Die consument kan dan onmiddellijk reageren door "STOP" terug te sturen, als hij niet geïnteresseerd is in de dienst. Afdeling 4. - Verplichtingen inzake facturering

Artikel 15 Ter wille van de transparantie van de diensten en bescherming van de consument stelt de onderhavige bepaling de verplichte vermeldingen vast die in de gefactureerde sms'en of mms'en moeten staan.

Artikel 16 Om de consument beter te beschermen schrijft de onderhavige bepaling bijzondere verplichtingen voor die van toepassing zijn op de facturering van een chatdienst. Afdeling 5. - Verplichtingen die nageleefd moeten worden bij het einde

van de verstrekking van een betalende dienst van de 2e categorie Artikel 17 Om de transparantie van de communicatie te garanderen stelt de onderhavige bepaling de algemene regels vast die van toepassing zijn op het einde van de verstrekking van een betalende dienst van de 2e categorie.

Artikel 18 Om de transparantie van de communicatie door de dienstenaanbieder te garanderen voorziet de onderhavige bepaling in verplichtingen ten laste van de aanbieder van een betalende dienst van de 2e categorie wanneer die zelf een eind maakt aan de betrokken dienst of wanneer hij de algemene voorwaarden of essentiële regels wijzigt die op deze dienst van toepassing zijn.

Artikel 19 Om de consument volledige bescherming te bieden, stelt de onderhavige bepaling een eindgebruiker of een abonnee in staat om snel alle diensten te verlaten die het betaalnummer in kwestie gebruiken door het woord "STOP" te versturen. Als hij enkel aan een specifieke dienst een eind wil maken moet het woord STOP vergezeld worden van het voordien ontvangen sleutelwoord.

Artikel 20 Om de consument volledige bescherming te bieden, voorziet de onderhavige bepaling in een onmiddellijke opzeg van een intekening in geval van een gebrek aan geldig verkeer gedurende 3 maanden of waarvoor de abonnee niet wordt herkend door de operator. Afdeling 6. - Aanvullende specifieke regels voor een chatdienst

Artikel 21 Om de dienstverlening transparant te maken, stelt de onderhavige bepaling de verplichtingen vast die van toepassing zijn inzake modereren van de chatdiensten.

Artikel 22 Tevens omwille van de transparantie stelt de onderhavige bepaling het maximale eindgebruikerstarief vast dat geldt voor het bericht van uitschrijving. HOOFDSTUK 4. - Aanvullende specifieke regels voor sommige betalende diensten van de 3e categorie Afdeling 1. - Verplichtingen inzake reclame

Artikel 23 Om de redenen die dezelfde zijn als die welke vermeld zijn in artikel 5 wordt in het kader van de verstrekking van diensten van de 3e categorie, deze informatie toegevoegd aan die welke verstrekt moet worden op grond van artikel 5. Als het gaat om diensten van de 2e categorie moet de reclame ook de in artikel 11 beoogde vermeldingen bevatten. Afdeling 2. - De betalende diensten die bestaan in de organisatie van

spelen, wedstrijden en quizzen Artikel 24 De onderhavige bepaling, die voortspruit uit het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie, stelt om de transparantie bij de dienstverlening te garanderen en de consument te beschermen, de verplichtingen vast die gelden voor de aanbieders van dergelijke diensten, namelijk inzake toegang tot spelen, wedstrijden of quizzen.

Artikelen 25 tot 33 De onderhavige bepalingen beantwoorden aan dezelfde doelstellingen als artikel 23. HOOFDSTUK 5. - Opheffingsbepaling en slotbepaling Artikel 34 Om de redenen die vermeld zijn in de algemene commentaar, heft de onderhavige bepaling het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie op.

Artikel 35 De onderhavige bepaling behoeft geen commentaar.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Telecommunicatie, Ph. DE BACKER

12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikel 116/1, § 2, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie;

Gelet op de notificatie van 13 juli 2018 aan de Europese Commissie gedaan in toepassing van richtlijn 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, gegeven op 21 september 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 september 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op eerste oktober 2018;

Gelet op de openbare raadpleging georganiseerd door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van 25 mei 2018 tot 26 juni 2018;

Gelet op de raadpleging van 12 oktober 2018 tot 26 oktober 2018 van het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie;

Gelet op het akkoord van het Overlegcomité, gegeven op 7 november 2018;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 7 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Telecommunicatie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "de wet van 13 juni 2005": de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;2° "betaalnummer": nummer uit een van de reeksen bepaald in het nationale nummerplan voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken;3° "houder van betaalnummers": de operator aan wie betaalnummers zijn toegewezen door het Instituut of de operator die de uiteindelijke begunstigde is van de overdraagbaarheid van nummerblokken op wiens netwerk het nummer is overgedragen;4° "dienstidentiteit": het eerste gedeelte van het nummer dat in het nummerplan wordt gebruikt voor de identificatie van een groep van gelijkaardige diensten;5° "betalende dienst voor de verkoop van veelvoudige berichten": betalende dienst via een elektronische-communicatienetwerk die voor de volledige afname ervan de ontvangst van twee of meer sms- of mms-berichten door de eindgebruiker vereist;6° "abonnementsdienst": een betalende dienst voor de verkoop van veelvoudige berichten waarbij de eindgebruiker, na zich ingeschreven te hebben, op geregelde tijdstippen via een door hem te ontvangen sms of mms, die gratis of tegen betaling kan zijn, informatie of een dienst verkrijgt;7° "alarmdienst": een betalende dienst voor de verkoop van veelvoudige berichten waarbij de eindgebruiker, na zich ingeschreven te hebben, via een door hem te ontvangen sms of mms, die gratis of tegen betaling kan zijn, informatie of een dienst verkrijgt telkens wanneer een welbepaalde externe gebeurtenis zich voordoet;het aantal berichten dat de eindgebruiker in het kader van deze betalende dienst ontvangt kan niet vooraf worden bepaald; 8° "chatdienst": een betalende dienst voor de verkoop van veelvoudige berichten die het voeren van een gesprek door het heen en weer typen van tekst of het uitwisselen van geluids- of videobestanden tussen twee of meerdere gebruikers van eindapparatuur aangesloten op een elektronische-communicatienetwerk die zich meestal op verschillende locaties bevinden, mogelijk maakt via een betaalnummer of na inschrijving door middel van een betaalnummer;9° "dienst die bestaat in de organisatie van spelen, wedstrijden of quizzen": betalende dienst die het geheel van handelingen omvat dat gesteld moet worden om kans te maken op het winnen van een prijs verbonden aan een spel, wedstrijd of een quiz of om de antwoorden te kennen op een spel-, wedstrijd- of quizopgave;10° "reclame": elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van een betalende dienst via een elektronische-communicatienetwerk te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen;11° "eindgebruikerstarief": het totale door de eindgebruiker te betalen tarief, met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de eindgebruiker verplicht moeten worden bijbetaald.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de dienstenaanbieder, de faciliterende operator, de facturerende operator, de houder van een betaalnummer, de eindgebruiker, de abonnee of elke andere partij die een rol speelt bij de verstrekking via een betaalnummer, van een betalende dienst van een van de volgende categorieën: 1° categorie 1: een telefonische betalende dienst die gebruikmaakt van een lang betaalnummer van het Belgische E.164-nummerplan, dat wil zeggen de dienst die via op een elektronische-communicatienetwerk aangesloten apparatuur de oproeper de mogelijkheid biedt om informatie te verkrijgen, informatie terug te sturen, in contact te treden met andere gebruikers van de informatiedienst, toegang te krijgen tot spelletjes of andere voordelen, of betalingen uit te voeren voor producten en/of diensten die worden geleverd tijdens de oproep of als direct gevolg hiervan, tegen betaling van een vergoeding die hoger is dan het normale eindgebruikerstarief voor een oproep naar een standaard geografisch of mobiel nummer; of 2° categorie 2: een betalende dienst die gebruikmaakt van een kort betaalnummer van het nummerplan voor SMS en MMS diensten bedoeld in de artikelen 69 tot 74 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers, onder andere een abonnementsdienst, een alarmdienst of een chatdienst;of 3° categorie 3: een bijzondere betalende dienst die bestaat in: a) een dienst voor werving van fondsen via een betaalnummer, georganiseerd door een bevoegd verklaarde persoon overeenkomstig artikel 3;b) een dienst bestaande uit het organiseren van spelen, wedstrijden of quizzen, maar niet van mediaspelen bedoeld in Hoofdstuk IV/2 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, die georganiseerd wordt door een overeenkomstig artikel 3 bevoegd verklaarde persoon;c) een dienst waarmee toepassingen voor de personalisatie van een telefoontoestel worden verstrekt. De diensten die onder verschillende categorieën vallen, moeten beantwoorden aan de gemeenschappelijke eisen alsook aan de regels die gedefinieerd zijn voor elke categorie.

Art. 3.Een bijzondere bevoegdverklaring is vereist voor het aanbieden van betalende diensten van de 3e categorie die bestaan in een werving van fondsen of in de organisatie van een loterij.

Zijn bevoegd verklaard om een werving van fondsen via een betaalnummer te organiseren: 1° de instellingen waaraan fiscaal aftrekbare giften kunnen worden gestort;2° indien het bedrag van de storting niet in aanmerking komt voor een fiscale aftrek of in dringende gevallen, waarbij er geen voorafgaande erkenning door de bevoegde minister(s) kan worden verkregen conform het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de uitvoeringsbesluiten ervan, de personen die uitzonderlijk daartoe gemachtigd zijn door de minister. Is bevoegd om via een betaalnummer een loterij bedoeld in artikel 7 van de wet van 31 december 1851 op de loterijen te organiseren, de persoon die voorafgaandelijk aan het aanbod van zo'n dienst beschikt over een specifieke vergunning daartoe, welke hij voorlegt aan de persoon of personen die hem voor de organisatie van die loterij een betaalnummer ter beschikking stelt/stellen.

Art. 4.Afdeling 3 van Hoofdstuk 2 is ook van toepassing op de aanbieder van een dienst voor "direct carrier billing", die bestaat in de beschikbaarstelling van een platform waarmee rechtstreekse facturering mogelijk is, zonder een beroep op een financiële tussenpersoon, waarbij gebruik wordt gemaakt van een specifieke configuratie van hardware en software, aangesloten op het mobiele netwerk, en dat een interface aanbiedt aan de andere operatoren, de dienstenaanbieders en de eindgebruikers, met het oog op de intekening op betalende diensten die verstrekt worden in eigen naam en voor eigen rekening of door derden via een elektronische-communicatienetwerk. HOOFDSTUK 2. - Gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn op elk type van betalende dienst Afdeling 1. - Verplichtingen inzake reclame

Art. 5.Elke reclame voor een betalende dienst bedoeld in artikel 2 vermeldt uitdrukkelijk, wanneer die schriftelijk wordt gemaakt, leesbaar en goed zichtbaar in voldoende grote letters, en/of wanneer die mondeling wordt gemaakt, op een duidelijk verstaanbare manier voor de eindgebruiker, ten minste de informatie die in dit artikel wordt opgesomd.

Worden vermeld: 1° de informatie met betrekking tot de persoon die de betalende dienst aanbiedt, met inbegrip van: a) zijn volledige identiteit;b) zijn geografisch adres;c) het in artikel 8 bedoelde telefoonnummer van de klantendienst;2° de aangeboden betalende dienst;3° de wijze waarop de volledige algemene voorwaarden van toepassing op de betrokken dienst kunnen worden geraadpleegd of verkregen;4° het betaalnummer dat toegang verleent tot de dienst, volgens de onderstaande voorwaarden: a) wanneer de reclame mondeling of schriftelijk is, wordt het nummer vermeld zonder op enigerlei wijze het geheel te splitsen dat wordt gevormd door de dienstidentiteit 70 of 9, gevolgd door de twee cijfers zoals bepaald in artikel 50 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers met betrekking tot een betalende dienst, voorafgegaan door een eventuele prefix;b) indien de reclame niet enkel op mondelinge wijze verricht wordt, door het geheel bedoeld in a) te scheiden van de rest van het nummer door een spatie, een streepje of gelijk welk ander leesteken;5° het hoogste eindgebruikerstarief toegepast in de sector van de elektronische communicatie, bestaande in: a) voor een abonnementsdienst, het tarief dat toegepast wordt voor het verzenden van het bericht waarmee ingeschreven wordt op de betrokken dienst en, indien van toepassing, het tarief dat toegepast wordt voor de ontvangst van elk bericht dat aan de eindgebruiker toegezonden wordt;of b) voor een alarmdienst, het tarief dat toegepast wordt voor het verzenden van het bericht waarmee ingeschreven wordt op de betrokken dienst;en indien van toepassing, het tarief dat toegepast wordt voor de ontvangst van elk bericht dat aan de eindgebruiker toegezonden wordt; of c) in de andere gevallen, het tarief dat toegepast wordt voor een nationale oproep naar of een communicatie met de betrokken betalende dienst;6° indien het eindgebruikerstarief op mondelinge wijze wordt vermeld, de gebeurtenis of gebeurtenissen naar aanleiding waarvan het eindgebruikerstarief aangerekend wordt;7° een waarschuwing met betrekking tot de noodzaak van de voorafgaande toestemming van een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent voor minderjarigen. § 2. Voor de informatie over het hoogste eindgebruikerstarief zijn volgende nadere regels van toepassing: 1° wanneer een betalende dienst mondeling wordt aangeboden, volgt de mondelinge mededeling van het eindgebruikerstarief onmiddellijk na elke mondelinge vermelding van het betaalnummer;2° wanneer een betalende dienst schriftelijk wordt aangeboden: a) wordt de schriftelijke vermelding van het eindgebruikerstarief systematisch toegevoegd aan de vermelding van het betaalnummer;b) worden het eindgebruikerstarief en de gebeurtenis of gebeurtenissen die aanleiding geven tot de facturering van het eindgebruikerstarief aangegeven in de onmiddellijke nabijheid van het betaalnummer en gescheiden van andere teksten;c) worden het eindgebruikerstarief en de gebeurtenis of gebeurtenissen die aanleiding geven tot de facturering van het eindgebruikerstarief aangegeven in de normale tekstrichting van de reclame;Ze mogen niet uitsluitend onderaan de pagina vermeld staan.

Een verwijzing naar het eindgebruikerstarief met behulp van een asterisk of een ander verwijzingsteken is niet toegestaan. Afdeling 2. - Verplichting om een betalende dienst op een eerlijke,

rechtmatige en transparante manier te verstrekken

Art. 6.§ 1. Een in artikel 2 bedoelde betalende dienst wordt op een eerlijke, transparante en rechtmatige wijze aangeboden.

Vormen geen eerlijke, transparante en rechtmatige praktijken, met name de volgende praktijken: 1° het aanbieden of verstrekken van diensten zonder voorwerp of van betalende diensten die tot doel hebben de duur van het gesprek zo lang mogelijk te rekken zonder dat dit nodig is voor de levering van de betrokken betalende dienst;2° de doorschakeling van de oproep van een eindgebruiker, bij aanvang of tijdens het gesprek, naar een wachtlijn, behalve wanneer de maximale wachtduur gelijk is aan of kleiner is dan één minuut;3° de start van de verstrekking van een betalende dienst zonder eerst de duidelijke instemming te hebben gekregen van de eindgebruiker.

Art. 7.De houder van een betaalnummer gaat onmiddellijk over tot het blokkeren van het nummer en tot de schorsing van elke overdracht van verzamelde bedragen zodra hij geïnformeerd is over een duidelijk geval van overtreding van de regels van dit besluit. Afdeling 3. - Verplichtingen inzake klantendienst en procedure die

voor klachten geldt

Art. 8.Iedere persoon die een betalende dienst aanbiedt, beschikt over een klantendienst of zorgt op z'n minst ervoor dat een klantendienst beschikbaar is waarop een eindgebruiker de nodige informatie kan krijgen over de aangeboden dienst.

De klantendienst is behoorlijk bemand en uitgerust om de eindgebruiker de mogelijkheid te bieden om via een nationaal telefoonnummer, waarvan de gesprekskosten per minuut niet hoger zijn dan die voor een oproep naar een geografisch nummer, effectief te spreken met een natuurlijke persoon.

Indien de klantendienst niet bereikbaar is buiten de kantooruren, heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om zijn vraag in te spreken op een antwoordapparaat en wordt die vraag de volgende werkdag behandeld door de klantendienst.

Art. 9.§ 1. Onverminderd een bezwaar bij andere bevoegde instanties kan de eindgebruiker of elke andere partij die zich benadeeld acht, een klacht, via email of telefonisch, indienen over de inhoud, de werking, de gefactureerde kosten of de communicatie van een aangeboden betalende dienst bij: 1° de klantendienst van de aanbieder van de betalende dienst of;2° de klantendienst van de facturerende operator. Wordt de klacht ingediend bij de klantendienst van een facturerende operator, dan zendt deze laatste de klacht onmiddellijk door naar de aanbieder van de betalende dienst en brengt hij de houder van het betaalnummer daarvan op de hoogte. De aanbieder van een betalende dienst is verantwoordelijk voor de verstrekking van zijn dienst en de concrete behandeling van de klacht. § 2. De klager dient zijn klacht in via de telefoon, per e-mail of via een elektronisch formulier dat beschikbaar wordt gesteld door de dienstenaanbieder.

De klacht vermeldt ten minste de identiteit van de benadeelde partij, het betaalnummer verbonden aan de dienst, de tijdsregistratie van de al dan niet betwiste contactmomenten met de betalende dienst, het oproepnummer waarop of waaruit de contactmomenten plaatsvonden en de reden van de klacht. § 3. Wanneer hij een klacht ontvangt maakt de dienstenaanbieder onmiddellijk een eerste analyse.

Wanneer een of meer gegevens ontbreken terwijl ze nodig zijn voor de behandeling van de klacht, brengt de betrokken dienstenaanbieder de klager uiterlijk 2 werkdagen na de ontvangst van de klacht op de hoogte van alle gegevens die aanvullend moeten worden verstrekt.

De aanbieder van de betalende dienst behandelt de klacht in de taal van de klager indien deze taal één van de drie landstalen is. Zo niet, dan behandelt hij de klacht in één van deze drie talen. § 4. De dienstenaanbieder verstrekt aan de klager uiterlijk 5 werkdagen na de indiening van de klacht een antwoord dat ofwel de klacht gegrond verklaart, ofwel op gemotiveerde wijze uitlegt waarom de klacht deels gegrond of ongegrond is, en brengt de houder van het betaalnummer van zijn antwoord op de hoogte.

Bij uitblijven van een antwoord binnen de in het eerste lid bedoelde termijn, wordt de klacht geacht gegrond te zijn.

Wanneer de klacht gegrond is, wordt de klager volledig vergoed binnen 5 werkdagen te rekenen vanaf het besluit of uiterlijk middels de eerste factuur volgend op het besluit, inclusief de kosten die voor de betalende dienst zijn gefactureerd. § 5. De houder van een betaalnummer ziet erop toe dat de vergoeding integraal wordt betaald aan de abonnee of bij ontstentenis aan de eindgebruiker binnen de termijnen die vastgesteld zijn in paragraaf 4.

Bij uitblijven van de terugbetaling binnen deze termijnen neemt de houder van een betaalnummer voorlopig de financiële last op zich. Afdeling 4. - Verplichtingen verbonden aan het einde van de

verstrekking van een dienst

Art. 10.Onverminderd de artikelen 19 en 20 kan aan elk type van betalende dienst bedoeld in artikel 2 een eind worden gemaakt door de eindgebruiker door de meegedeelde procedure van uitschrijving toe te passen. HOOFDSTUK 3. - Aanvullende regels die van toepassing zijn op een betalende dienst van de 2e categorie Afdeling 1. - Verplichtingen inzake reclame

Art. 11.§ 1. Voor een betalende dienst van de 2e categorie worden behalve de informatie bedoeld in artikel 5, eveneens vermeld: 1° de procedure van inschrijving voor, van registratie bij of van bestelling van de betrokken dienst;2° de te volgen procedure voor uitschrijving uit de dienst;3° het al dan niet bestaan van het herroepingsrecht waarin het Wetboek van economisch recht voorziet;4° het aantal sms- of mms-berichten dat door de eindgebruiker verzonden en/of ontvangen moeten worden met het oog op het aanschaffen van, inschrijven voor, registreren bij of afnemen van de betrokken dienst, met vermelding van het maximumaantal berichten dat betaald moet worden door de abonnee;5° de hoogste in de sector van de elektronische communicatie toegepaste totale prijs voor het inschrijven voor, aanschaffen van, registreren bij of afnemen van de betrokken dienst. § 2. Voor een alarmdienst wordt ook vermeld het soort gebeurtenis tengevolge waarvan de dienst wordt geleverd. § 3. Voor een abonnementsdienst wordt eveneens vermeld: 1° indien de reclame op geschreven wijze wordt verricht, de vermelding bovenaan de reclame op permanente en stationaire wijze van het woord 'abonnement' of 'abonnementsdienst' met karaktertekens die ten minste even groot zijn als die van de vermelding van het eindgebruikerstarief en ten minste half zo groot als die van de vermelding van het betaalnummer;2° indien de reclame op mondelinge wijze wordt verricht, vermeldt ze ten minste na elke mondelinge vermelding van het betaalnummer het woord 'abonnement' of 'abonnementsdienst' op een dusdanige manier dat het duidelijk verstaanbaar is voor de eindgebruiker;3° de hoogste in de sector van de elektronische communicatie toegepaste totale prijs uitgedrukt per periode waartoe de eindgebruiker zich bij inschrijving verbindt;4° het aantal berichten dat binnen het abonnement door de betalende dienst wordt verstuurd en/of de frequentie van de berichten die door de betalende dienst verstuurd worden binnen de periode waartoe de eindgebruiker zich bij inschrijving verbindt;5° de periode waartoe de eindgebruiker zich bij inschrijving verbindt;6° het al of niet bestaan van een stilzwijgende verlenging of van een stilzwijgende voortzetting van de abonnementsperiode. § 4. Voor een chatdienst worden ook vermeld: 1° de essentiële regels van aanvaardbaar gebruik van de dienst, gratis en permanent ter beschikking gesteld van de eindgebruiker op schrift of op een andere duurzame drager;2° de mogelijkheid om op verzoek de volledige regels van aanvaardbaar gebruik te ontvangen en de manier waarop de terbeschikkingstelling kan aangevraagd worden of plaatsvindt;3° het feit of discussies binnen de chatdienst al dan niet gemodereerd worden en zo ja, op welke wijze. Afdeling 2. - Bestelling, registratie of intekening

Art. 12.§ 1. De aankoop, registratie, intekening op, of activering van een betalende dienst van 2e categorie vereist het voorafgaande akkoord van de eindgebruiker wat betreft de verstrekking van die dienst, geformaliseerd door de naleving door die gebruiker van een procedure voor bestelling of van een procedure van inschrijving, die toegelicht wordt in de reclame voor de dienst. § 2. Voor een abonnements- of alarmdienst is de procedure van voorafgaande inschrijving de volgende: 1° de eindgebruiker zendt overeenkomstig de procedure die uitgelegd is in de reclame een aanvraag voor intekening over;2° de eindgebruiker ontvangt via sms of mms het volgende standaardbericht dat in één keer wordt weergegeven: "Om je te abonneren op S voor XX EURO/PP, stuur K naar N (de kostprijs van dit bericht is RR EURO)"; waarbij de gebruikte afkortingen staan voor: - "S": de dienst waarop de eindgebruiker zich wil abonneren; - "XX": het eindgebruikerstarief per periode; - "PP": in geval van een abonnementsdienst, de periode waarvoor het eindgebruikerstarief wordt gevraagd, vermeld in volle letters en zonder afkortingen en; in geval van een alarmdienst, het soort gebeurtenis ten gevolge waarvan de dienst wordt geleverd, vermeld in volle letters en zonder afkortingen; - "K": het sleutelwoord dat teruggestuurd moet worden door de eindgebruiker per sms; de enige toegestane sleutelwoorden zijn - "GO", "OK" en "Start"; - "N" = een nationaal kort sms- of mms-nummer dat start met dienstidentiteit 9; - "RR" = het eindgebruikerstarief van de gestuurde bevestigings-sms of -mms; 3° de eindgebruiker bevestigt zijn inschrijving door het overzenden van een sms met daarin het sleutelwoord dat in het standaardbericht ontvangen is naar het nationale korte sms- of mms-nummer vermeld in het standaardbericht. § 3. Voor een andere dienst dan een abonnements- of alarmdienst bestaat de bestelprocedure in de verzending door de eindgebruiker van een sms, die louter bestemd is om zich in te schrijven als een van de begunstigden die de betreffende dienst ontvangen.

Art. 13.§ 1. De bestelling van, registratie bij of intekening op een betalende dienst van de 2e categorie mag in geen geval impliceren dat de eindgebruiker heeft ingetekend op enigerlei andere specifieke betalende dienst of deze besteld heeft. § 2. Een betalende dienst van de 2e categorie mag pas worden verstrekt na het verkrijgen van de uitdrukkelijke instemming vanwege de abonnee of de eindgebruiker over de specifieke betalende dienst. § 3. De bewijslast van de instemming vanwege de eindgebruiker met een specifieke betalende dienst berust bij de persoon die de betalende dienst van 2e categorie aanbiedt.

Zonder een dergelijk bewijs is de abonnee of bij ontstentenis de eindgebruiker niet verplicht om voor de verstrekte dienst te betalen, omdat een beding van vermoeden van stilzwijgende aanvaarding van de dienst van rechtswege nietig is.

De principes van dit artikel zijn ook van toepassing op de levering van het bewijs van de ontvangst van een sleutelwoord. Afdeling 3. - Informatie mee te delen voorafgaand aan elke vorm van

dienstverlening

Art. 14.§ 1. De eindgebruiker of de abonnee ontvangt een of meer berichten onmiddellijk na een intekening, een registratie of een bestelling van een betalende dienst van de 2e categorie en voor het begin van de eigenlijke verstrekking van de dienst.

Het of de berichten bedoeld in het eerste lid vermelden: 1° de bevestiging van de toegang tot de specifieke dienst in kwestie;2° een beschrijving van de specifieke dienst;3° de procedure die moet worden gevolgd om zich te laten uitschrijven voor de dienst of het woord "STOP" bedoeld in artikel 19;4° het in artikel 8 bedoelde telefoonnummer van de klantendienst;5° de mogelijkheid om een klacht in te dienen ter uitvoering van artikel 9;6° voor een abonnementsdienst: a) de vermelding in verband met het hoogste eindgebruikerstarief dat toegepast wordt;b) het aantal verzonden berichten of de frequentie van de verzonden berichten;c) informatie over de al dan niet stilzwijgende verlenging van de abonnementsperiode;7° voor een chatdienst, het hoogste eindgebruikerstarief dat in de sector van de elektronische communicatie toegepast wordt voor het verzenden van ieder bericht naar het nummer waarvan de chatdienst gebruikmaakt; Het bericht of de berichten bedoeld in het eerste lid zijn gratis voor de abonnee en voor de eindgebruiker. Afdeling 4. - Verplichtingen met betrekking tot facturering

Art. 15.Elk sms- of mms-bericht dat bij ontvangst aan de abonnee aangerekend wordt, vermeldt het korte nummer vanwaar de betrokken sms of mms uitgaat.

Indien het sms- of mms-bericht verstuurd wordt vanaf een website, vermeldt het sms- of mms-bericht ook de identificatiegegevens van de website vanwaaruit het bericht verstuurd werd.

Het bericht of de berichten bedoeld in dit artikel zijn gratis voor de abonnee.

Art. 16.Voor een chatdienst gelden de volgende verplichtingen: 1° enkel de communicatie uitgaande van de eindgebruiker mag aangerekend worden;2° wanneer de kosten van een communicatie tussen het nummer dat wordt gebruikt door een eindgebruiker en het korte sms- of mms-nummer dat wordt gebruikt voor een chatdienst meer dan 10 euro per maand overschrijden, wordt de eindgebruiker hiervan op de hoogte gebracht door middel van een sms- of mms-bericht, dat gratis is voor de abonnee;3° bij elk veelvoud van 10 euro dat binnen de maand wordt bereikt, wordt een identiek bericht gestuurd met vermelding van het bereikte veelvoud. Afdeling 5. - Verplichtingen die nageleefd moeten worden bij het einde

van de verstrekking van een betalende dienst van de 2e categorie

Art. 17.In geval van beëindiging van de inschrijving op een betalende dienst van de 2e categorie, wordt onmiddellijk een bericht ter bevestiging van de uitschrijving aan de eindgebruiker of aan de abonnee gestuurd. Dit bericht is gratis.

In geval van een verzoek om uitschrijving uit een chatdienst, stuurt de chatdienst, onverminderd het eerste lid, geen berichten meer naar de eindgebruiker.

Art. 18.De aanbieder van een betalende dienst van de 2e categorie informeert elke eindgebruiker of abonnee ingeschreven op deze dienst: 1° dat hij de betrokken alarm-, abonnements- of chatdienst stopzet;2° minstens twee weken voorafgaand aan de toepassing ervan van elke wijziging aan de algemene voorwaarden of essentiële bepalingen met betrekking tot de betrokken dienst. Voor de wijziging bedoeld in het eerste lid, 2°, vraagt de aanbieder van de dienst minstens twee weken voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging de expliciete toestemming van alle ingeschreven eindgebruikers of abonnees alvorens deze laatsten de dienst verder te leveren onder de gewijzigde voorwaarden.

Zonder ontvangst van deze toestemming binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, zet de dienstenaanbieder de dienst stop.

Elke informatie over de beëindiging van een inschrijving op de dienst gebeurt via een sms-bericht dat naar de gebruiker wordt verzonden en dat gratis is voor de abonnee en voor de eindgebruiker.

Art. 19.§ 1. Elke eindgebruiker of abonnee kan vragen om zich te laten uitschrijven uit een betalende dienst van de 2e categorie volgens de procedure bedoeld in paragraaf 2 of deze bedoeld in paragraaf 3.

In dat geval wordt de betalende dienst van 2e categorie onmiddellijk stopgezet. § 2. De verzending van het woord "STOP" naar een betaalnummer dat wordt gebruikt door een dienst van de 2e categorie, beëindigt de inschrijving voor alle diensten die gebruikmaken van het betrokken nummer. § 3. De verzending van het woord "STOP" gevolgd door een sleutelwoord verschaft in de reclame en in het bericht bedoeld in artikel 12 naar het nummer waarvan verschillende betalende diensten voor berichten gebruikmaken beëindigt enkel de inschrijving voor de dienst waaraan het sleutelwoord is gekoppeld. § 4. Wanneer de persoon die een betalende dienst van de 2e categorie aanbiedt een bericht ontvangt dat niet woordelijk overeenstemt met het woord "STOP" of het toepasselijke sleutelwoord, beëindigt hij de dienst toch, wanneer hij redelijkerwijze uit het bericht kan afleiden dat de eindgebruiker of de abonnee zich wenst uit te schrijven uit de betrokken dienst of diensten. § 5. Indien de betalende dienst van de 2e categorie via mms wordt geleverd, wordt het commando "STOP", dat via sms wordt gestuurd naar het korte nummer waarvan de betrokken dienst gebruikmaakt, herkend als een geldig verzoek tot uitschrijving uit de betalende dienst voor mms-berichten.

Art. 20.Elke inschrijving voor een betalende dienst van de 2e categorie die gedurende 3 maanden geen geldig verkeer heeft gegenereerd of waarvoor de operator een code heeft teruggestuurd waarmee de operator heeft aangegeven deze abonnee niet te herkennen wordt onmiddellijk ongedaan gemaakt door de persoon die de betrokken dienst aanbiedt.

Onder geldig verkeer bedoeld in dit artikel wordt verstaan een sms of mms die is verzonden of ontvangen door een eindgebruiker of een abonnee en die een ontvangstnotificatie uitlokt, ongeacht of deze sms of mms door de operator wordt gefactureerd. Afdeling 6. - Aanvullende specifieke regels voor een chatdienst

Art. 21.§ 1. Het modereren van discussies binnen chatdiensten is toegestaan, op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk vermeld wordt in de bevestigings-sms of -mms volgend op de registratie op de betrokken dienst. § 2. Het modereren gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de persoon die de betalende dienst aanbiedt. § 3. Het modereren kan worden vervuld door een server of informaticatoepassing.

De moderator, de server of de informaticatoepassing die modereert, verwijdert onmiddellijk alle berichten die strijdig zijn met de geldende wetten of met de regels van aanvaardbaar gebruik van de chatdienst, waarvan kennis genomen wordt, uit de dienst die aan het publiek of de geregistreerde leden wordt aangeboden.

Art. 22.Voor een chatdienst mag het eindgebruikerstarief dat van toepassing is op het bericht waarmee uitgeschreven wordt niet meer bedragen dan het normale eindgebruikerstarief voor een bericht naar een standaard mobiel nummer. De persoon die een betalende dienst aanbiedt vergewist er zich van of de operatoren die de abonnees factureren of het gebruik van elektronische-communicatiediensten aan de abonnees aanrekenen in de mogelijkheid verkeren om aan berichten waarmee uitgeschreven wordt de betaling van het normale eindgebruikerstarief voor een bericht naar een standaard mobiel nummer te koppelen. Indien dat niet het geval is, crediteert de persoon die een betalende dienst via een elektronische-communicatienetwerk aanbiedt de betrokken operator of operatoren op een dusdanige manier dat de abonnee geen hoger eindgebruikerstarief dient te betalen dan het in de eerste zin van dit lid bedoelde eindgebruikerstarief. HOOFDSTUK 4. -Aanvullende specifieke regels voor sommige betalende diensten van de 3e categorie Afdeling 1. - Verplichtingen inzake reclame

Art. 23.Voor een betalende dienst van de 3e categorie worden buiten de informatie bedoeld in artikel 5 en, indien van toepassing, die bedoeld in artikel 11, eveneens vermeld: 1° voor een betalende dienst voor de werving van fondsen: a) het doel waarvoor de fondsen geworven worden;b) het deel van de prijs van de oproep dat voor dat doel bestemd is;c) de organisatie die de geworven fondsen ter beschikking stelt van het doel waarvoor de fondsen geworven worden;d) het moment waarop de betrokken werving van fondsen begint en eindigt;2° voor diensten bestaande uit de organisatie van spelen, wedstrijden of quizzen: a) alle essentiële deelnemingsvoorwaarden en -regels die van toepassing zijn op de betrokken dienst;b) in voorkomend geval, de datum en/of het uur waarop de betrokken dienst beëindigd wordt;c) indien toepasselijk, een duidelijke en ondubbelzinnige beschrijving van de prijzen die toegekend worden en het aantal prijzen;d) wanneer de dienst wordt georganiseerd aan de hand van een kort sms- of mms-betaalnummer en meer dan één bericht verzonden moet worden door de eindgebruiker : - het hoogste toegepaste eindgebruikerstarief van elk bericht dat verstuurd of ontvangen moet worden om te kunnen deelnemen; - de hoogste in de sector van de elektronische communicatie toegepaste totale prijs om deel te nemen aan een dienst die bestaat in het organiseren van spelen, wedstrijden of quizzen; e) de mogelijkheid om op verzoek het volledige reglement van de betrokken dienst te ontvangen en de manier waarop de terbeschikkingstelling kan aangevraagd worden of plaatsvindt;3° voor een betalende dienst die applicaties beschikbaar stelt om een telefoon te personaliseren, of het nu gaat om logo's, spelletjes of andere producten of diensten: de toestellen waarop de verstrekte producten of diensten geïnstalleerd kunnen worden. Afdeling 2. - Betalende diensten bestaande uit de organisatie van

spelen, wedstrijden en quizzen

Art. 24.Toegang tot een spel, wedstrijd of quiz, georganiseerd via een kort sms of mms betaalnummer, in het kader waarvan de eindgebruiker meer dan één bericht moet verzenden voor een volledige deelname, mag enkel verleend worden aan een eindgebruiker die daar uitdrukkelijk om gevraagd heeft door het versturen via sms van een sleutelwoord, dat in de reclame met betrekking tot dit spel, deze wedstrijd of deze quiz is uiteengezet.

Art. 25.Diensten die bestaan in de organisatie van spelen, wedstrijden of quizzen georganiseerd aan de hand van betaalnummers hebben een vaststaand ogenblik van afsluiting, behalve wanneer er onmiddellijk prijzen toegekend worden.

Een ontoereikend aantal inzendingen, een te groot aantal inzendingen of inzendingen van ongepaste kwaliteit zijn geen aanvaardbare redenen om het ogenblik van afsluiting van een spel, wedstrijd of quiz te veranderen of om geen prijzen uit te reiken.

De eindgebruiker ontvangt één of meerdere berichten met de vermelding van de informatie bedoeld in artikel 12 onmiddellijk na het toezenden van het sleutelwoord en voor de start van het eigenlijke spel, de eigenlijke wedstrijd of eigenlijke quiz, geleverd via een kort sms- of mms-betaalnummer.

Art. 26.Het sleutelwoord uiteengezet in de reclame geeft toegang tot één enkel spel of één enkele wedstrijd of quiz.

Toezending van het sleutelwoord, overeenkomstig de vorige leden, of deelname aan het spel, de wedstrijd of de quiz kan nooit impliceren dat de eindgebruiker toegang heeft gevraagd tot een ander spel, wedstrijd of quiz.

De principes van artikel 14 zijn van toepassing op de levering van het bewijs van de ontvangst van het sleutelwoord.

Art. 27.De dienstenaanbieder stelt het reglement van de betrokken dienst op schrift of op een andere duurzame drager kosteloos ter beschikking van de eindgebruiker en de abonnee.

Art. 28.Wanneer de kosten van een communicatie tussen het nummer dat wordt gebruikt door een eindgebruiker en het korte sms- of mms-nummer dat wordt gebruikt voor een dienst die bestaat in de organisatie van spelen, wedstrijden of quizzen, of voor een dienst die applicaties levert om het telefoontoestel te personaliseren, meer dan 10 euro per maand overschrijden, wordt de eindgebruiker hiervan op de hoogte gebracht door middel van een sms- of mms-bericht, dat gratis is voor de abonnee.

Bij elk veelvoud van 10 euro dat binnen de maand wordt bereikt, wordt een identiek bericht gestuurd met vermelding van het bereikte veelvoud.

Art. 29.De persoon die een spel, wedstrijd of quiz organiseert via een kort sms- of mms-betaalnummer, in het kader waarvan de eindgebruiker meer dan één bericht moet verzenden voor een volledige deelname, mag een volgende fase in de spelsessie pas aanbieden nadat de eindgebruiker een antwoord heeft gestuurd op de vraag die in de vorige fase werd gesteld.

Het is verboden om aan de eindgebruiker een sms of mms te sturen om hem aan te sporen een antwoord te geven op een reeds gestelde vraag of een element aan te brengen waarnaar reeds gevraagd werd.

Art. 30.De totale prijs om deel te nemen aan een dienst die bestaat in de organisatie van spelen, wedstrijden of quizzen moet op elk moment redelijk blijven en door de aard van het spel, de wedstrijd of de quiz gerechtvaardigd worden.

De totale prijs om aan een dergelijke dienst deel te nemen mag nooit meer bedragen dan 5 euro.

Art. 31.Het einde van elk spel, elke wedstrijd of elke quiz wordt op uitdrukkelijke wijze meegedeeld aan de eindgebruiker of aan de abonnee. Indien dit gebeurt door middel van een specifieke sms of mms, is dit bericht gratis.

Na de datum en/of het uur waarop het spel, de wedstrijd of de quiz beëindigd wordt, sluit de persoon die het spel, de wedstrijd of de quiz aanbiedt de betrokken betalende dienst af.

Art. 32.Wanneer er bij de selectie van de winnende deelnemers enige vorm van subjectieve beoordeling tussenkomt, wordt de wedstrijd gearbitreerd door een persoon of personen die onafhankelijk zijn van de persoon of personen die de betrokken dienst aanbieden.

De arbitrage en de selectiecriteria die gebruikt worden bij de arbitrage worden op voorhand op duidelijke en ondubbelzinnige wijze beschreven in het reglement van het spel, de wedstrijd of de quiz. De arbiters motiveren op schriftelijke wijze de selectie van de winnaar of winnaars.

Art. 33.De prijzen die gewonnen werden in het kader van een spel, wedstrijd of quiz worden geleverd of uitbetaald binnen 30 dagen na het afsluiten van het spel, de wedstrijd of de quiz. HOOFDSTUK 5. - Opheffingsbepaling en slotbepaling

Art. 34.Het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie wordt opgeheven.

Art. 35.De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie, Ph. DE BACKER


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^