Koninklijk Besluit van 12 februari 2003
gepubliceerd op 13 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanl

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012079
pub.
13/05/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002 Behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten (Overeenkomst geregistreerd op 9 januari 2003 onder het nummer 64998/CO/105) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen en op de werklieden die zij tewerkstellen.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de werklieden en de werksters.

Voorwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst coördineert de algemene reglementaire bepalingen inzake klein verlet, enerzijds, en sommige bijzondere bepalingen die conventioneel werden vastgelegd in de bedrijfstak anderzijds.

Inzonderheid wordt deze collectieve arbeids-overeenkomst gesloten in toepassing van : - het koninklijk besluit betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgelijke plichten of van burgerlijke opdrachten van 28 augustus 1963 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 september 1963 en alle latere wijzigingen; - de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2001, waardoor onder meer artikel 2, 4° en 14° van het voornoemd koninklijk besluit wordt opgeheven en artikel 30, §§ 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 16 van 24 oktober 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van het normale loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 december 1974, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1975; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 71 van 10 februari 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van het overlijden van overgrootouders en achterkleinkinderen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 april 1999, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 12 mei 1999.

Zij vervangt alle bestaande sectorale regelingen van toepassing in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten.

Geldigheidsduur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de dag dat ze is gesloten.

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door één van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen en aan elk van de ondertekenende organisaties.

Regels betreffende het kort verzuim

Art. 4.Ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten die hierna opgesomd zijn, hebben de in artikel 1 bedoelde werklieden het recht, met behoud van hun normaal loon, berekend zoals voor betaalde feestdagen, van het werk afwezig te zijn voor een als volgt bepaalde duur : 1. huwelijk van de werknemer : drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week;2. huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer, van een schoonbroer of schoonzuster van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer, van een grootvader of grootmoeder van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e);van een ander familielid dat bij de werknemer inwoont : de dag van het huwelijk; 3. zilveren huwelijksjubileum van de werknemer, gouden huwelijksjubileum van de ouders of schoonouders van de werknemer : dag van de feestelijkheid;4. priesterwijding of intrede in het klooster van een kind of kleinkind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e);van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e); van een ander familielid dat bij de werknemer inwoont : de dag van de plechtigheid; 5. geboorte van een kind van de werknemer zo de afstamming van dit kind langs vaderszijde vaststaat : tien dagen door de werknemer te kiezen binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de dag der bevalling, waarvan de eerste drie dagen met behoud van zijn normaal loon en de volgende zeven dagen met een uitkering in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;6. bevalling van de dochter, van de schoondochter of van de kleindochter van de werknemer, die bij hem inwoont : een dag door de werknemer te kiezen tijdens de twaalf dagen te rekenen vanaf de dag der bevalling;7. overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer : drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag die het overlijden voorafgaat en eindigt met de dag volgend op de begrafenis;8. overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, van een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont : twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis;9. overlijden van een ander familielid dat bij de werknemer inwoont : de dag van de begrafenis;10. overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, van een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont, van de voogd of voogdes van de minderjarige werknemer, van de minderjarige waarvan de werknemer voogd of voogdes is : de dag van de begrafenis;11. plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) : de dag van de plechtigheid of, wanneer die plaatsheeft op zon- of feestdag of een andere dag waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt, de arbeidsdag die de plechtigheid onmiddellijk voorafgaat of er onmiddellijk op volgt;12. deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de "vrijzinnige jeugd" daar waar dit feest plaats heeft : de dag van het feest of, wanneer dit plaatsheeft op een zon- of feestdag of een andere dag waarop gewoonlijk niet wordt gewerkt, de arbeidsdag die het feest onmiddellijk voorafgaat of er onmiddellijk op volgt;13. verblijf van de dienstplichtige werknemer in een recruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een recruterings- en selectiecentrum : de nodige tijd met een maximum van drie dagen;14. verblijf van een werknemer gewetensbezwaarde op de administratieve gezondheidsdienst of in één van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen : de nodige tijd met een maximum van drie dagen;15. bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door een openbare overheid : de nodige tijd met een maximum van één dag;16. deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank : de nodige tijd met een maximum van vijf dagen;17. uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen : de nodige tijd;18. uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europees Parlement : de nodige tijd met een maximum vijf dagen;19. uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen : de nodige tijd met een maximum van vijf dagen;20. adoptie van een kind : tien dagen naar keuze van de werknemer naar aanleiding van het onthaal van een kind in zijn gezin in het kader van een adoptie, binnen de dertig dagen volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, als deel uitmakend van zijn gezin.Gedurende de eerste drie dagen geniet de werknemer van het behoud van zijn normaal loon, gedurende de zeven volgende dagen geniet de werknemer van een uitkering in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Gelijke behandeling van een natuurlijk erkend kind en van een door de werknemer opgevoed kind

Art. 5.Voor de toepassing van artikel 4, nummers 2, 4, 6, 7, 10, 11 en 12, wordt het aangenomen of natuurlijk erkend kind of het door de werknemer opgevoed kind gelijkgesteld met het wettig of gewettigd kind.

Gelijkstelling van de familieleden van de echtgeno(o)t(e)

Art. 6.Voor de toepassing van artikel 4, nummers 8 en 10, worden de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, grootmoeder, de overgrootvader en de overgrootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, grootmoeder, de overgrootvader en de overgrootmoeder van de werknemer.

Gelijkstelling van de persoon die samenwoont met de werknemer met het begrip "echtgeno(o)t(e)"

Art. 7.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de persoon die samenwoont met de werknemer en deel uitmaakt van zijn gezin gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e) van de werknemer.

Voorafgaande verwittiging en bewijs

Art. 8.Behalve in geval van overmacht, geniet de betrokkene van de betaling van het normaal loon voor de afwezigheidsdagen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts op voorwaarde dat hij er zijn werkgever of diens vertegenwoordiger vooraf van heeft verwittigd binnen een redelijke termijn.

Het bewijs van de gebeurtenis die de afwezigheid rechtvaardigt moet door de betrokkene worden geleverd.

Gebeurlijk kan de werkgever een officieel document vragen.

Voorwaarde van de gewone activiteitsdagen en het gebruik van het kort verzuim

Art. 9.Voor de toepassing van artikel 4 van deze overeenkomst, worden enkel als afwezigheidsdagen beschouwd de gewone activiteitsdagen waarvoor de betrokkene aanspraak had kunnen maken op het loon indien hij niet in de onmogelijkheid was geweest te werken door de in artikel 4 voorziene oorzaken.

Het normaal loon bedoeld in artikel 4 wordt slechts toegekend indien de afwezigheid werkelijk wordt aangewend voor de normale doelen hierboven opgesomd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^